Infrastruktur för transporter, vatten och energi

NCC skapar lösningar för framtidens infrastruktur. I mer än hundra år har vi byggt vägar och järnvägar som än idag knyter ihop människor, platser och länder. Vi bygger även infrastruktur för energisystemet och vatten- och avloppsystemet.

Fram till 2033 görs en historisk satsning på transportsystemet i Sverige. Nya vägar och järnvägar ska byggas och underhållet ökas. Fokus ligger framförallt på att bygga samman Sverige och stärka den regionala utvecklingen av transportinfrastrukturen. Några av järnvägsprojekten, där NCC är entreprenör, är utbyggnaden tunnelbanan i Stockholm, Västlänken för regional tågtrafik i Göteborg samt Fyrspåret, dubbelspårig järnväg mellan Malmö och Lund.

Vatten- och avloppssystemet behöver rustas upp

Eftersattheten i investeringar i landets vatten- och avloppssystem är allvarlig. Det finns idag en rad hot mot Sveriges vatten- och avloppssystem, bland annat åldrade vatten- och reningsverk som inte klarar nya reningskrav. Klimatförändringar med extremväder-händelser ökar riskerna för jordskred, skyfall, översvämningar och torka vilket påverkar vatten- och avloppssystemet. Utmaningarna präglas också av stora regionala skillnader som både gäller användning av och tillgång på rent vatten och god sanitet.

NCC har lång erfarenhet inom vatten och avlopp och har specialistkompetens i hela kedjan. Vi vet hur man bygger effektivt samt hur process och utrustning ska designas för bästa reningsmetod och driftsäkerhet. Vi har under lång tid byggt ut och renoverat Sveriges vatten- och avloppssystem och jobbat nära och i samarbete med många av Sveriges kommuner.

Massiv utbyggnad av energisystemet

För att nå Sveriges mål om nettonollutsläpp av växthusgaser till 2045 och klara omställningen till ett fossilfritt samhälle med trygg energiförsörjning behöver energisystemet utvecklas och elanvändningen i Sverige öka kraftigt de närmaste 10–20 åren. Flera bedömare talar om en historisk strukturomvandling med en elektrifieringsvåg som påverkar nästan alla delar av samhället.

NCC bygger infrastruktur och byggnader för energisystemet, för att bidra i övergången till förnybara energikällor. Vi har omfattande kunskap om komplexa energianläggningar och lång erfarenhet från utbyggnad av kraftnätet. Vi finns över hela landet, har god lokalkännedom och kan hantera utmaningar i alla typer av komplexa miljöer, såväl olika markförhållanden som tät bebyggelse och trafik, för att skapa ett lyckat projekt.

Förverkligar komplexa projekt tillsammans med våra kunder

Med expertis som omfattar hela kedjan från rådgivning i tidiga skeden, projektering och konstruktion till produktion och underhåll, förverkligar vi tillsammans med våra kunder projekt med positiv påverkan på samhället.

Som en av Sveriges största byggare vill vi på NCC bidra till att lösa Sveriges utmaningar.