Vattenkraft, Höljes, Torsby

Förstärkning och nya fångdammar.

I Torsby kommun, längst upp i Klarälven vid gränsen mot Norge ligger en av Sveriges största vattenreservoarer uppdämd av Höljes damm. Fortum har i linje med nya riktlinjer för dammsäkerheten i Sverige, handlat upp NCC för att utföra arbeten som utökar avbördningskapaciteten från magasinet, samt förstärker den befintliga dammen. Arbetena omfattar ett nytt utskov med ny utskovsränna, samt en utökning och fördjupning av befintlig energiomvandlare. För att förstärka dammen utförs nya stenläggningar på de utsatta delarna på uppströms- och nerströmssidorna. Dessutom görs en höjning av dammens tätkärna.

Den nya vattenvägen för avbördning byggs vid sidan om den befintliga. Den ska vara i bruk under byggtiden, vilket gör att arbetena måste planläggas noggrant. Arbetet förläggs till perioder på året då vatten inte behöver släppas igenom utskoven. Under byggtiden utförs också ett svårt bergarbete med bergschaktning i otillgänglig terräng med kraftigt sluttande branter.

Andra utmaningar i projektet är fördjupningen och utvidgningen av den befintliga energiomvandlaren. Den görs cirka 20 meter under befintlig vattenyta nedströms, mitt i vattenvägen. För att klara detta så byggs en fångdamm vars konstruktion NCC ansvarar för. Placeringen av nedströms fångdamm sker i befintlig flodfåra med svåra vatten- och geologiska förutsättningar.

Höljes kraftstation färdigställdes 1962 och är den största kraftstationen i Klarälven. Den är även den station som reglerar flödet i älven. Här produceras årligen cirka 530 GWh el. Fallhöjden är 88 meter och installerad effekt 130 MW. Efter ombyggnaden kommer man att kunna tappa cirka 2 000 m³/sek i vattenvägarna. Höljes är en av de tre stora dammarna i Fortums ägor, där åtgärder för ökad dammsäkerhet planeras.

Jonas Nilsson

Marknad- och affärsutvecklingschef Infra, NCC Infrastructure