På kamerans vadera sidor: två körbanor som kör mot horisonten, bland skog.

Två nya knutpunkter för Förbifart Stockholm

De nya trafikplatserna vid Hjulsta och Häggvik är komplexa och omfattande bro- och tunnelprojekt vid två av Sveriges mest trafikintensiva platser. Här är minimerad störning och ett effektivt genomförande centralt.

Än en gång har NCC fått förtroendet från Trafikverket att genomföra ett mycket komplext och utmanande projekt på en av de mest trafikintensiva vägsträckorna i Sverige. De två nya trafikplatserna som NCC nu bygger är de nordligaste anslutningspunkterna för Förbifart Stockholm, den 21 km långa led som ska binda samman de norra delarna av Stockholms län med de södra.

Helhetsansvar ökar innovationskraft

Båda trafikplatserna innebär avancerade tunnel- och brobyggen, där NCC:s erfarenhet, storlek och kompetens inom samverkansentreprenader kommer till nytta. Helhetsansvaret skapar förutsättningar för effektiva produktionsmetoder, ekonomiska inköp och innovativa, hållbara lösningar där NCC:s hela bredd används.

Full framkomlighet

Stor vikt har lagts på övergripande projektstyrning från ett tidigt skede. Därför kan också full framkomlighet i trafiken garanteras under pågående arbete. Här har NCC och Trafikverket stor nytta av de gemensamma erfarenheterna från bland annat Rotebro-ombyggnaden där 70 000 fordon passerar varje dag.

Komplexa tunnlar och broar

I Häggvik projekteras och byggs två 260 meter långa betongtunnlar, fyra broar, stödmurar, brand- och bullerskydd. Dessutom anläggs el-, vatten- och avloppsledningar samt dagvattenpumpstation och magasin.

I entreprenaden för Trafikplats Hjulsta ingår två 370 meter långa betongtunnlar, bullerskydd samt el-, vatten- och avloppsledningar. Båda projekten kräver omfattande schaktning och transportlogistik.

Säkerheten först

Genom de miljöcertifierade infrastrukturprojekt vi har bakom oss vet vi vad som krävs ur ett hållbarhetsperspektiv: ekonomiskt, miljömässigt och socialt. En viktig del är att skapa säkra byggarbetsplatser, för både yrkesarbetare och tredje man. NCC strävar mot noll olyckor och har noll tolerans för arbetsmiljöbrister.

Bevara historiska värden

Nära naturreservat och fornlämningar i Hjulsta och Häggvik växer de två trafikplatserna fram. Bygget kräver varsamhet och hänsyn för att viktiga värden ska bevaras. Samsyn och samverkan skapar förutsättningar för en effektiv planering och flexibilitet under projektets gång.

Joel Ahlqvist

Projektchef, NCC Infrastructure

Leif Ohlsson

Projektchef, NCC Infrastructure