Flygfoto över det vida havet.

Toresta, miljöanpassad mottagning av berg när Förbifart Stockholm byggs

Transporter via Stockholms vattenvägar är effektiva och bidrar till minskade koldioxidutsläpp. I Toresta, Upplands Bro kommun tar vi emot bergmaterial från bygget av Förbifart Stockholm.

Miljöanpassade transporter

Med Mälarens farleder krymper avstånden i Stockholmsregionen. Transporter till sjöss minskar koldioxidutsläppen och minskar de tunga landsvägstransporterna. Varje båt eller pråm motsvarar 100 lastbilar, i snitt har de en last på 3 000 ton (mellan 2 500 – 5 000 ton). Sjötransporter är ett bra sätt att transportera berg ur miljösynpunkt.

Tillfällig hamn i Toresta

För att kunna ta emot sten från Förbifarten har vi anlagt en tillfällig mottagningshamn i Toresta. Toresta ligger vid Kalmarviken i Upplands Bro kommun, strax utanför Bålsta. Här har vi bedrivit grus- och bergtäkt under flera decennier och vi har mycket god kännedom om området och erfarenhet av hantering av bergmaterial på platsen.

I Toresta tar vi emot bergmassor från Förbifart Stockholm från någon av de tre utskeppningshamnarna Norra Lovö, Malmviken på Ekerö eller Sätra hamn i södra Stockholm, men även mindre mängder material från andra hamnar.

Bearbetning av bergmaterial sker med hjälp av mobila kross- och sorteringsanläggningar. Mottagningshamnen med tillhörande verksamheter är belägen på två fastigheter, Toresta 4:1 i Upplands Bro kommun och Spånga 1:9 i Håbo kommun.

Det här gör vi för att störa så lite så möjligt

Vår verksamhet är reglerad av lagar och kontroller, vilket vi tycker är bra. Vi vet också att några anser vår verksamhet vara störande. Därför är det viktigt för oss att göra allt vi kan för att minska buller och andra störningar.

  • Stenen kommer till Toresta på pråm eller båt, istället för lastbil, vilket minskar både koldioxidutsläpp och möjliggör en säkrare trafikbelastning på tillfartsvägarna fram till Toresta.
  • Stenmaterialet fraktas på transportband upp till täkten, vilket innebär lägre buller jämfört med dumpertransporter.
  • Vi ordnar passage förbi hamnen för att du som vill promenera eller åka skridskor vintertid ska kunna göra det.
  • Vi behåller så mycket växtlighet som möjligt runt hamnen för att skapa både insyns- och bullerskydd.
  • Under tiden som Förbifartsberg tas emot kan angöring och lossning ske dygnet runt medan krossning och övrig hantering sker helgfria vardagar mellan kl. 07.00 och 18.00. 
  • Merparten av transporterna kommer ske med lastbil på gamla E18 i riktning mot trafikplats Bro. Antalet lastbilstransporter beräknas till ca 100 per dygn.
  • När Förbifart Stockholm byggs kommer stora mängder bergmaterial behöva transporteras från tunnlarna under Stockholm. Berget sprängs och krossas i tunnlarna och transporteras därefter vidare för att användas i byggnationer av nya vägar, skolor och bostäder.

Mottagande av bergmaterial från Förbifart Stockholm förväntas pågå under ca 4–5 år och omfatta ca 3 miljoner ton. Hamnen kommer att kunna ta emot fartyg och pråmar med en lastningskapacitet på 2 500 – 5 000 ton och högst 2–3 fartyg per dygn.

Våra tillstånd

Mark- och miljödomstolen vid Nacka Tingsrätt, Mark- och miljööverdomstolen vid Svea Hovrätt och Högsta domstolen har fastställt Mark- och miljööverdomstolens avgörande beslut att tillåta tillfällig hamnverksamhet och hantering av bearbetning av bergmaterial med hjälp av mobila kross- och sorteringsanläggningar. (M 3337 15 MMD Nacka, M 11525 15 MÖD och HD T4344 16).