Toresta, miljöanpassad mottagning av berg när Förbifart Stockholm byggs

Transporter via Stockholms vattenvägar är effektiva och bidrar till minskade koldioxidutsläpp. I Toresta, Upplands Bro kommun vill vi ta emot bergmaterial från bygget av Förbifart Stockholm.

Miljöanpassade transporter

Med Mälarens farleder krymper avstånden i Stockholmsregionen. Transporter till sjöss minskar koldioxidutsläppen och minskar de tunga landsvägstransporterna. Varje båt eller pråm motsvarar 100 lastbilar, i snitt har de en last på 3000 ton (mellan 250 0 – 5000 ton). Sjötransporter är ett bra sätt att transportera berg ur miljösynpunkt.  

NCC har ansökt om en tillfällig hamn

För att kunna ta emot sten från Förbifarten har vi ansökt om att anlägga en tillfällig mottagningshamn i Toresta. Toresta ligger vid Kalmarviken i Upplands Bro kommun, strax utanför Bålsta. Här har vi bedrivit grus- och bergtäkt under flera decennier och vi har mycket god kännedom om området och erfarenhet av hantering av bergmaterial på platsen.

I Toresta kommer vi att ta emot bergmassor från Förbifart Stockholm från någon av de tre utskeppningshamnarna Norra Lovö, Malmviken på Ekerö eller Sätra hamn i södra Stockholm, men även mindre mängder material från andra hamnar.

Det här gör vi för att störa så lite så möjligt

Vår verksamhet är omgärdad av lagar och kontroller, vilket vi tycker är bra. Vi vet också att de allra flesta anser vår verksamhet bullrig och störande. Därför är det viktigt för oss att göra allt vi kan för att minska buller och andra störningar.

  • Stenen kommer till Toresta på pråm eller båt, det finns inga lastluckor som slamrar
  • Stenmaterialet fraktas på ett transportband upp till täkten, vilket innebär mindre och lägre buller jämfört med transporter med dumprar (stora maskiner).
  • Vi ordnar passage förbi hamnen för att du som vill promenera eller åka skridskor vintertid ska kunna göra det.
  • Vi behåller så mycket växtlighet som möjligt runt hamnen för att skapa bullerskydd.
  • Vi har anpassat verksamheter till de bullernivåer som gäller för ny industri, vilka är lägre än de nivåer som gällt för den verksamhet vi bedrivit fram tills idag.

Hur blir det med buller?

Ett vanligt samtal mellan två människor har en bullernivå på runt 65 decibel. För vår verksamhet är bullerkravet max 50 decibel dagtid. Jämfört med den verksamhet som NCC tidigare bedrivit i Toresta är det en lägre bullernivå.

Nattetid gäller normalt lägre bullernivåer vid bostäder: 45 dB(A) kl. 18-22 och 40 dB(A) kl 22-06.

Var mäter vi?

Buller mäts vanligtvis genom mätningar vid den utrustning som används samt beräkningar utifrån det. Vi har åtagit oss att mäta in utrustningen inom 3 månader från att den tas i drift och därefter en gång årligen, eller när det kan uppkomma behov.

Blir det fler lastbilstransporter?

Idag råder det brist på stenmaterial i Stockholm och mycket av stenen kommer därför gå tillbaka till Stockholms norra delar, söderut mot Bro upp på E18. Vissa transporter kommer gå med båt/pråm från Toresta. Trafiken kommer alltså inte gå via Bålsta centrum, såvida inte det rör sig om leveranser till olika bygg- och infrastrukturprojekt i närområdet.

Den mesta stenen från förbifart Stockholm är redan krossad

Majoriteten av stenmaterialet från Förbifart Stockholm är redan grovkrossat men viss efterkrossning kommer att ske, detta planeras till vardagar kl. 07-22. Det innebär att verksamheten bedöms ge upphov till lägre bullernivåer jämfört med tidigare.

Hur många båtar rör det sig om?

Under den mest intensiva fasen av byggandet av Förbifart Stockholm, som beräknas pågå under några få år, kan upp till 2-3 pråmar eller båtar per dygn anlöpa Toresta, men normalt sett är antalet betydligt färre. I praktiken innebär det att om 2 båtar kommer varje dag har NCC fyllt ”sin kvot” efter 1,5 år. Det mest troliga är att det kommer att komma 1-2 båtar per dag under tre fyra år.

Även om Trafikverket kräver att mottagning ska kunna ske dygnet runt är vår bedömning att det inte kommer vara särskilt vanligt. Det är dyrare att bedriva verksamheten nattetid och vår egen ambition är att det ska ske så sällan som möjligt.

NCC en del av Förbifart Stockholm

När Förbifart Stockholm byggs kommer stora mängder bergmaterial behöva transporteras från tunnlarna under Stockholm. Berget sprängs och krossas i tunnlarna och transporteras därefter vidare för att användas i byggnationer av nya vägar, skolor och bostäder. 

Vad händer nu?

Den 26 augusti kom Mark- och miljööverdomstolens dom gällande NCC:s ansökan om att anlägga en tillfällig mottagningshamn i Toresta, för att ta emot bergmassor från Förbifart Stockholm. NCC har idag en befintlig bergtäkt i Toresta, i Bålsta norr om Stockholm, där det fram till juni 2015 bedrivits verksamhet. Det är i anslutning till denna täkt som den tillfälliga hamnen nu kan börja byggas.

I december 2015 gav Mark och Miljödomstolen NCC rätt att anlägga hamnen, ett beslut som överklagades till Mark- och miljööverdomstolen som valde att pröva ärendet. Domslutet från i fredags ger NCC rätt att starta verksamheten direkt även om domen inte vunnit laga kraft.

NCC:s ansökan

AFör att försäkra oss om att kunna ta emot främst bergmassor under byggperioden av Förbifart Stockholm har vi ansökt om en tillfällig hamn (10 år) i anslutning till vår befintligt verksamhetsområde i Toresta.

Hamnverksamhet för mottagning av:

  • Bergkross, sten och andra jordarter från huvudsakligen Förbifart Stockholm, även berg och annat material från andra platser kan komma att tas emot
  • ansökt tid för verksamheten är 10 år
  • totalt planerad mängd att hantera är 4,0 miljoner ton

Trafikverket ställer krav på mottagning dygnet runt

Bergmassorna som skickas till Toresta kommer från någon av de tre utskeppningshamnarna Norra Lovö, Malmviken på Ekerö eller Sätra hamn, södra Stockholm.

För att inte försena bygget av Förbifarten kräver Trafikverket att ut och in skeppning ska kunna ske dygnet runt. Eftersom det är dyrare att bedriva verksamhet sten nattetid och NCC vill störa så lite som möjligt är det vår förhoppning att mottagning nattetid ska ske med en låg frekvens.

Nattetid gäller sedvanliga krav för bullernivåer vid bostäder: 45 dB(A) kl. 18-22 och 40 dB(A) kl 22-06.