Toresta, miljöanpassad mottagning av berg när Förbifart Stockholm byggs

Transporter via Stockholms vattenvägar är effektiva och bidrar till minskade koldioxidutsläpp. I Toresta, Upplands Bro kommun vill vi ta emot bergmaterial från bygget av Förbifart Stockholm.

Miljöanpassade transporter

Med Mälarens farleder krymper avstånden i Stockholmsregionen. Transporter till sjöss minskar koldioxidutsläppen och minskar de tunga landsvägstransporterna. Varje båt eller pråm motsvarar 100 lastbilar, i snitt har de en last på 3000 ton (mellan 250 0 – 5000 ton). Sjötransporter är ett bra sätt att transportera berg ur miljösynpunkt.

NCC kommer att uppföra en tillfällig hamn

För att kunna ta emot sten från Förbifarten kommer vi att anlägga en tillfällig mottagningshamn i Toresta. Toresta ligger vid Kalmarviken i Upplands Bro kommun, strax utanför Bålsta. Här har vi bedrivit grus- och bergtäkt under flera decennier och vi har mycket god kännedom om området och erfarenhet av hantering av bergmaterial på platsen.

I Toresta kommer vi att ta emot bergmassor från Förbifart Stockholm från någon av de tre utskeppningshamnarna Norra Lovö, Malmviken på Ekerö eller Sätra hamn i södra Stockholm, men även mindre mängder material från andra hamnar.

Det här gör vi för att störa så lite så möjligt

Vår verksamhet är reglerad av lagar och kontroller, vilket vi tycker är bra. Vi vet också att några anser vår verksamhet vara störande. Därför är det viktigt för oss att göra allt vi kan för att minska buller och andra störningar.

  • Stenen kommer till Toresta på pråm eller båt, istället för lastbil, vilket minskar både koldioxidutsläpp och möjliggör en säkrare trafikbelastning på tillfartsvägarna fram till Toresta.
  • Stenmaterialet fraktas på transportband upp till täkten, vilket innebär lägre buller jämfört med dumpertransporter.
  • Vi ordnar passage förbi hamnen för att du som vill promenera eller åka skridskor vintertid ska kunna göra det.
  • Vi behåller så mycket växtlighet som möjligt runt hamnen för att skapa både insyns- och bullerskydd.

NCC en del av Förbifart Stockholm

När Förbifart Stockholm byggs kommer stora mängder bergmaterial behöva transporteras från tunnlarna under Stockholm. Berget sprängs och krossas i tunnlarna och transporteras därefter vidare för att användas i byggnationer av nya vägar, skolor och bostäder.

NCC Industry AB färdigställer just nu arbetet med att anlägga en tillfällig mottagningshamn vid berg- och grustäkten i Toresta. Det innebär att vi nu kommer kunna ta emot bergmaterial via fartyg från i första hand projektet Förbifart Stockholm. Andra typer av material som sand, ren jord, lera och byggmaterial kan också tas emot. Bearbetning av bergmaterial kommer – som tidigare – att ske via uppställning av mobila kross- och sorteringsanläggningar. Mottagningshamnen med tillhörande verksamheter är belägen på två fastigheter, Toresta 4:1 i Upplands Bro kommun och Spånga 1:9 i Håbo kommun.

Gällande domar

Tillåtlighet för verksamheten framgår av dom M 3337–15 meddelad av Mark- och miljödomstolen vid Nacka Tingsrätt samt dom M 11525–15 meddelad av Mark- och miljööverdomstolen vid Svea Hovrätt. Högsta domstolen har fastställt Mark- och miljööverdomstolens avgörande i beslut T 4344–16. Dess domar återfinns i kolumnen Relaterat material till höger.

Tillstånd har erhållits enligt följande;

Tillstånd enligt 11 kap miljöbalken att inom fastigheterna uppföra en kajanläggning

Tillstånd enligt 9 kap miljöbalken att under en period av 10 år från dess att kajanläggningen färdigställts

a) bedriva hamnverksamhet med mottagning av totalt högst 4 miljoner ton berg, naturgrus och andra jordarter samt utlastning av totalt högst 500 000 ton av det mottagna materialet

b) hantera, tillfälligt lagra samt bearbeta högst 4 miljoner ton berg, naturgrus och andra jordarter inom område för befintlig täktverksamhet

c) uppföra de anläggningar såsom transportväg samt transportband som framgår av ansökan med bilagor.

Mottagande av bergmaterial från Förbifart Stockholm förväntas pågå under ca 4–5 år och omfatta ca 3 miljoner ton. Hamnen kommer att kunna ta emot fartyg och pråmar med en lastningskapacitet på 2500 – 5000 ton och högst 2–3 fartyg per dygn.

Berg transporteras med transportband till samma plats i täktområdet som tidigare använts för materialupplag. Möjlighet finns att använda dumper som reserv, för den händelse att transportbandsanläggningen an någon anledning inte är i drift. Under tiden som Förbifartsberg tas emot kan angöring och lossning ske dygnet runt medan krossning och övrig hantering sker helgfria vardagar mellan kl. 07.00 och 18.00. Material kan transporteras ut från anläggningen med lastbil eller båt.

Merparten av transporterna planerar att transporteras med lastbil på gamla E18 i riktning mot trafikplats Bro. Antalet lastbilstransporter beräknas till ca 100 per dygn.

Arbete som pågår:

  • Vecka 9 slutmontering av transportbandsanläggningen.
  • Vecka 10 färdigställande av elarbeten. 
  • Vecka 10 slutbesiktning och provkörning av anläggning.
  • Vecka 11 preliminär start av båtleveranser in till Toresta

Kontaktpersoner för verksamheten:
Site Manager NCC Industry AB, Kristy Hillring, tel. 070-218 28 60, kristy.hillring@ncc.se
Area Manager NCC Industry AB, Joachim Jansson, tel. 073-068 04 45, joachim.jansson@ncc.se