En borrmaskin hackar längs bergsväggen under bygget av en tunnel

Dubbelspår mellan Strängnäs och Härad

NCC gynnar den regionala utvecklingen genom att bygga ut Svealandsbanan med dubbelspår på sträckan mellan Strängnäs och Härad. Uppdragsgivare för projektet är Trafikverket. Samverkan och innovativa lösningar borgar för ett smidigt projekt.

I uppdraget ingår bland annat att bygga 8,5 kilometer dubbelspår, tre kilometer bergtunnel och nio broar. När projektet är slutfört kommer tågresandet på Svealandsbanan att kunna gå med ökad turtäthet.

Samverkan gynnar alla

Den omfattande utbyggnaden innehåller flera olika delar varför NCC har lagt stor vikt vid den övergripande projektstyrningen redan från ett tidigt skede. Samsyn och samverkan spelar en central roll. Att samverka med underentreprenören och planera gemensamt är till exempel en självklarhet. Projektet drivs dessutom i utökad samverkan med Trafikverket.

NCC fokuserar även på kvalitetsfrågan som är en stor och tung bit i projektet. Kvalitetskontrollen har vi löst genom att dela upp projektet i olika produktionsblock som bro, tunnel, markarbeten och BEST (bana, el, signal och tele).

Innovativa lösningar

VDC och BIM underlättar i arbetet liksom NCC Projektstudio. Via vår egen kommunikationsplattform Projektportalen kan alla deltagare i projektet kommunicera med varandra på ett tydligt och smidigt sätt.