Norvik i Nynäshamn – ett växande logistiknav

Handeln med omvärlden går via sjövägen, och här spelar Norvik i Nynäshamn en allt mer framträdande roll. NCC har förmånen att få vara en viktig aktör i utvecklingen – bland annat genom vårt åtagande i den blivande hamnen, där vi skapar en logistik- och företagspark.

Den nya hamnen i Norvik kommer att ge hela regionen en vitamininjektion. Hela hamnutbyggnaden ska ske med största möjliga hänsyn till den omkringliggande skärgårdsnaturen. När godshamnen är fullt utbyggd kommer den att vara en av de mest miljöanpassade i Europa.

Dessutom väntas hamnen skapa flera tusen nya arbetstillfällen – dels i själva hamnverksamheten, dels under byggskedet, men även ringar på vattnet i form av företagsparken och olika kringverksamheter. Det blir en positiv kedjereaktion, där nya jobb föder fler jobb tack vare en ökad efterfrågan på service och tjänster i området.

Logistikcentrum med möjlighet till utveckling

En vital del i denna växande knutpunkt för svensk import och export är den logistik- och företagspark som NCC utvecklar. Alldeles intill godshamnen ska både små och stora företag kunna etablera sig och utveckla sin verksamhet i en dynamisk miljö.

I och med att handeln och varuflödet ökar kraftigt är det en stor fördel att kunna ha lager och kontor i anslutning till en sådan strategisk länk i affärskedjan som hamnen utgör.

Det handlar helt enkelt om att finnas på plats i händelsernas centrum. Logistik- och företagsparken blir ett strategiskt placerat transport- och fraktcentrum för redan etablerade grossister, distributörer, logistik-, export- och importföretag och för andra verksamheter.

Vi hjälper dig att hamna rätt

NCC äger en exploaterbar yta om totalt 410 000 kvadratmeter, varav cirka hälften beräknas kunna utgöras av byggnader. Beroende på vilka behov som finns, kan vi utveckla allt ifrån mindre kontors- och affärsfastigheter till stora lagerlokaler, slutmonteringshallar eller andra anläggningar med upp till 28 meters takhöjd.

Ett järnvägsspår ska dras genom området, fram till hamnen och logistikparken. Tack vare hamnens strategiska placering kommer sjötransporterna att kunna länkas samman med ett uppgraderat järnvägsnät och utbyggda vägar för effektiva transporter. Logistik- och företagsparken blir kort sagt en oumbärlig länk i kedjan och en idealisk plats för all slags distributions- och logistikverksamhet.

Tidig medverkan bra för alla

Tillsammans med oss får kunden möjlighet att själv planera och utforma sina lokaler utifrån de egna specifika behoven. NCC har en bred och lång erfarenhet av att utveckla och bygga logistikanläggningar och ser gärna att alla parter är med i processen i ett så tidigt skede som möjligt. På så sätt kan vi tillsammans utforma anläggningen efter behov, vara kostnadseffektiva och hålla en hög kvalitetsnivå i det vi skapar. Som stöd i detta arbete har vi ett unikt koncept som kombinerar standardiserade tekniska lösningar med stor individuell flexibilitet.

När vi är med från allra första början har vi också störst möjlighet att i varje led av byggprocessen finna optimala lösningar för att minska miljöbelastningen och på så sätt bidra till en långsiktigt hållbar samhällsutveckling.

Om NCC

NCC är ett av Nordens ledande bygg- och fastighetsutvecklingsföretag. NCC är verksamt inom hela värdekedjan när det gäller att skapa miljöer för arbete, boende och kommunikation. NCC utvecklar och bygger bostäder, kommersiella fastigheter, industrilokaler och offentliga byggnader, vägar och anläggningar samt övrig infrastruktur. NCC erbjuder insatsvaror för byggproduktion, såsom kross och asfalt, samt svarar för beläggning, drift och underhåll av vägar.

Carina Angarth

Projektchef NCC Norvik, NCC Infrastructure