Kvarteret Mimer vann ROT-priset

2015 års ROT-pris gick till NCC för att varsamt ha renoverat Norrtulls sjukhus från vårdinstitution till skola. Här bedriver nu Viktor Rydbergs gymnasium sin verksamhet.

NCC fick i slutet av 2012 i uppdrag att bygga om den cirka 8 000 kvadratmeter stora byggnaden till skolverksamhet med lärosalar, grupprum, matsal, bibliotek med mera. Byggnaden är blåklassad enligt Stockholms stadsmuseum, vilket innebär att den ses som byggnadsminne.

Byggnadens själ bevaras

NCC har återkapat den nya skolan till ursprungligt skick. Det gamla huset hade många dolda konstruktioner. Det var utmanande att anpassa lokalen till moderna krav på tekniska lösningar. Befintliga byggnadsdelar har sparats, demonterats och återställts efter anpassning till dagens krav. Byggnadens själ har också bevarats genom att återskapa den ursprungliga färgpaletten med hjälp av linoljefärg. Under hela ombyggnaden satt befintliga hyresgäster kvar i lokalerna.

Kvarteret Mimer ligger vid Norrtullsgatan i Stockholm. Här invigdes Allmänna barnhuset 1885, som då tog hand om föräldralösa barn. På 20-talet omvandlades lokalerna till barnsjukhus för att senare fungera som åldrings- och mentalvård under namnet Norrtulls sjukhus.

Juryns motivering

"Omvandlingen av Norrtulls Amsalsbyggnad till skolmiljö var en utmaning som det goda samarbetet mellan beställare, arkitekt och entreprenör lyckades med utan att förvanska byggnadens karaktär. Man har bevarat korridorsystemet och byggt om amsalar till väl fungerande klassrum. Outnyttjade ytor som vinden och källaren har omvandlats till bibliotek och ett centralkök där över 3 000 måltider per dag tillagas."

ROT-priset främjar ombyggande i Stockholm

ROT-priset instiftades av Stockholms Byggmästareförening 1990. Priset kom till för att främja och uppmuntra ombyggande i Stockholm och det ges till den beställare, arkitekt respektive byggentreprenör som bäst tillvaratagit byggnadens särdrag och kvaliteter. ROT står för reparation och underhåll samt om- och tillbyggnad.

NCC har även tidigare stått som vinnare av ROT-priset. Senast var 2013 för ombyggnaden av Jarlahuset.

Harald Stjernström

Projektchef, NCC Building Sweden