Fokusbild på provburkar för markföroreningsmätning.

Marksanering, Norra Djurgårdsstaden Västra, Stockholm

Metodisk marksanering i område med nyckfull föroreningsgrad.

I Norra Djurgårdsstaden i Stockholm har NCC utfört schakt- och markreningsarbeten på industrimark som ska bebyggas med bostäder. Även vattenhantering, drift och löpande tillsyn av vattenreningsanläggning har ingått i uppdraget. I området har stenkolsbaserad gasproduktion och industriverksamhet pågått under lång tid. Stora mängder fyllnadsmassor har även tillförts området i omgångar.

Undersökningar visade att föroreningsgraden varierade stort mellan närliggande punkter, både i plan- och djupled. Området delades in i rutnät på 10x10 meter med djup på 1 meter. Efter provtagning och analys delades jorden in i 13 olika behandlings-klasser av kundens miljökontrollgrupp. Selektiv schakt utfördes i förklassificerade rutor. Förorenade massor sorterades och hanterades på en tät upplagsyta.

Genom god planering och effektiva, miljömässiga arbetsmetoder har en stor del av massorna kunnat återanvändas inom området. Volymen massor som behövt omhändertas i kostsamma behandlingsklasser har därmed minimerats.

All hantering dokumenterades noga för kunden i en slutredovisning över genomförda arbeten.