eRoadArlanda – en hållbar transportlösning för framtiden

eRoadArlanda var ett av projekten i Trafikverkets första förkommersiella innovationsupphandling för utveckling av elvägar. Tekniken som används bygger på sk konduktiv teknik med en elskena i vägbanan som driver och laddar fordonen under resan.

Målsättningen med projektet var att skapa kunskap, erfarenhet och förutsättningar för ett beslutsunderlag som kan utgöra en plattform för elektrifiering av de större transportstråken i Sverige. Satsningen på projektet eRoadArlanda ligger i linje med regeringens mål om en fordonsflotta oberoende av fossila bränslen till 2030 och ska bidra till att stärka Sveriges konkurrenskraft.

Uppdraget var att genomföra en demonstration – bygga en testbana, utveckla och utvärdera tekniken samt ta fram ett kunskapsunderlag för ”implementering av elvägar i det svenska vägtransportsystemet”.

Testbanan placerades på väg 893 mellan Arlandas fraktterminal och Rosersbergs logistikområde, en sträcka på totalt 10 km varav 2 km elektrifierades i demonstrationsprojektet.

Under demonstrationsperioden trafikerades sträckan av en lastbil på 18 ton med hjulmotorer och strömavtagare för att kunna köra och laddas helt med el under färd. Lastbilen har under demonstrationsperioden transporterat gods för PostNord och samtidigt har man testat och utvärderat hur väl anläggningen fungerar i vanlig trafik under olika väderförhållanden. Eftersom det tidigare inte funnits lastbilar som helt drivs med el var detta något som också behövde lösas inom projektet och man utvecklade då Sveriges och kanske världens första helt eldrivna lastbilsprototyp.

eRoadArlanda drevs av ett konsortium med NCC som en av huvuddeltagarna.

Elvägsupphandlingen

I juni 2013 startade Elvägsupphandlingen, ett samarbete mellan Trafikverket, Energimyndigheten, Vinnova och svensk industri, där eRoadArlanda blev ett av projekten som gick vidare. 2017 påbörjades byggnationen av elväg på väg 893. Dessförinnan hade utveckling och tester genomförts på en testanläggning i närheten. Utgångspunkten var en demonstration om 2 år. Projektet fick sedan flera förlängningar för att få in ett ökat kunskapsunderlag. Projektet avslutades 2021 och elvägen demonterades som en del i projektet. Arbetet med att utveckla elvägar fortsätter och det pågår upphandlingar i flera steg för bygga fler och längre demonstratorer för fortsatt utveckling.

Elväg med konduktiv teknik

Det finns flera sätt att bygga elväg på. Induktiv teknik innebär magnetisk överföring av energin. Med konduktiv teknik kan elen matas på två sätt – kontakt uppifrån via luftledningar eller underifrån via ledningar i vägen. eRoadArlanda valde att testa och utveckla konduktiv matning underifrån, den teknik som vi gjort bedömningen har störst potential att lyckas.

Med eRoadArlandas tekniska lösning överförs energi från en skena i vägen till fordonet via en rörlig arm. Armen känner av var skenan i vägen ligger och så länge fordonet befinner sig över rälsen är kontakten i nedfällt läge. Vid en omkörning lyfts kontakten automatiskt upp.
Skenan i vägen som är kopplad till elnätet är också automatisk, den är uppdelad i sektioner och en sektion spänningssätts endast när ett fordon befinner sig ovanför. Stannar fordonet kopplas strömmen ifrån. Skenan gör det möjligt att både ladda fordonets batterier samt driva det framåt.
Systemet beräknar även energiåtgången för fordonet vilket möjliggör att debitera elkostnader per fordon och användare.

Fördelar:

  • Förutom stora koldioxidbesparingar är konduktiv matning är den lösning beräknas ge en total ekonomisk besparing i Sverige vid fullskaligt införande. Då kostnaden för elektrifiering och el blir lägre än kostnaden för fordonens bränsle.
  • Befintlig infrastruktur kan användas, upp till en km skena kan installeras i timmen och störningar minimeras.
  • Konduktiv matning underifrån fungerar för alla trafikslag både personbilar och större fordon som bussar och lastbilar. Eftersom avståndet mellan fordon och kontakt blir mindre.
Bild på Hans Säll, Chef affärsutveckling Infra Services, NCC Infrastructure.
Hans Säll

Affärsutvecklingschef Infrastructure, ordförande eRoadArlanda, NCC Infrastructure