Bygget av en dagvattenreservoar pågår. Några NCC-medarbetare syns i bilden.

Dagvattenrening, Umeå

I samverkan med Balticgruppen Bygg AB har NCC skapat en naturlig dagvattenreningsplats. Vid Marielund handelsplats, Umeå, renas dagvatten från drygt 17 000 kvadratmeter hårdgjorda ytor med hjälp av ängsmattor.

Ett dagvattensystem och rening av vattnet har varit en stor del i markarbetet och planeringen av Marielund handelsområde i Umeå. Området ligger nära Nydalasjön som är ett uppskattat rekreationsområde med motionsslingor och en välbesökt badstrand. För att minimera utsläppen omhändertas och renas allt dagvatten lokalt inom fastigheten. 

Snabb avvattning vid regnfall 

Förutom kontor, livsmedelsbutik, restauranger och service består Marielund handelsplats av stora hårdgjorda ytor som parkering, plattlagda ytor och fraktinfart. Totalt är det cirka 15 000 kvadratmeter asfalt och 2 200 kvadratmeter plattytor som måste avvattnas på dagvatten från regn och snö och måste tas om hand ansvarsfullt för att skydda grundvattnet och Nydalasjön.

Vattenrening med växtbäddar

Vatten som rinner av de hårda ytorna leds ut till slänter och diken där ängsmattor och strandmattor planterats för att rena vattnet genom översilning och infiltration. Ängsmattan är förodlad och har redan vid leveransen en väl utvecklad ängsvegetation av blandade örter och gräs som renar vattnet effektivt.

Bra skydd mot översvämning

Genom dräneringsrör rinner vattnet vidare till dammar. Tre diken fungerar också som fördröjningsdammar. Tillsammans så innebär ängsmattor, diken och dammar att området har fördröjningsmagasin med kapacitet på upp till 1 200 kubikmeter. Det skyddar området från översvämningar med god marginal vid framtida skyfall.

Kostnadseffektiv lösning i samverkan

Utmaningen i projektet har varit att placera ängsmattorna där de gör störst nytta. I samverkan med vår kund Balticgruppen Bygg AB har utbredningen av ängsmattor optimerats för att reningen av vattnet ska bli så effektiv som möjligt. Möjligheten att arbeta i samverkan har också bidragit till ett mer kostnadseffektivt genomförande.