Bild på arbetet med en ny elektrodkabel i Kungsbacka.

Byte elektrodkabel, Kungsbacka kommun

För att återställa överföringskapaciteten i elförbindelserna mellan Sverige och Danmark gav Svenska Kraftnät NCC i uppdrag att byta ut en så kallad elektrodkabel som går mellan Torred och Risö i Kungsbacka kommun. Kabeln är en del av likströmsförbindelserna Konti-Skan 1 och 2 som ansluter till Lindome i Sverige och Jylland i Danmark.

NCC installerade 5 km markkabel och 4 km sjökabel. Den nya kabeln förlades i skyddsrör i samma sträckning som de befintliga elektrodkablarna, vilka togs bort i samband med schakten.

NCCs uppdrag omfattade planering, projektering, konstruktion, beräkningar, markarbeten, leverans av material, förläggning, skarvning, montage, demontering, upptagning av markkabel, bortforsling, skrotning, provning, drifttagning, återställning samt åtgärder avseende miljö, kvalitet, natur- och kulturvärden samt den utbildning och dokumentation som erfordrades för att överlämna anläggningen i driftfärdigt skick.

Markkabeln tillverkades och skarvades av ABB. Våren 2016 började NCC schakta för att sedan lägga ner markkabeln. Elektrodkabeln agerar som en återledare för Konti-Skan kablarna 1 och 2. Vid störningar i nätet skall återledaren ta hand om den felström som uppstår på nätet. Kabeln går fysiskt ut till Risö och sedan ut till Kolsäckar, därefter spänningssätts jordskorpan över till Danmark för elektrisk förbindelse.

Utförande

Den 5 kilometer långa markförlagda kabelsträckan delades in 3 olika kabelsträckor. För att minimera tiden med öppna schakter i villaområde och tätbebyggda områden svetsades 225 mm skyddsrör i sektioner med längder upp till 400 m för att kunna återställa schakterna snabbt och minimera risken för skador/olyckor.

Sträckorna varierade mellan ca 1500-1900 m. Transporterna av kabeltrummorna, som vägde som mest 20 ton, skedde med en specialbyggd trailer dragen av lastbil. De hämtades på ABBs fabrik i Karlskrona med en trailer, framtagen av NCC, som är både självlastande och självlossande.

Den markförlagda kabeln går ner till Maleviken för att där övergå till sjökabel. I Maleviken gjordes en styrd borrning på 630 m och ett 315 mm skyddsrör installerades för att inte göra någon åverkan på den känsliga floran som växer i viken. Sjökabeln installerades i skyddsröret med hjälp av vinsch på land samt flottar och arbetsbåtar i viken. Därefter tog sjökabelfartyget vid och förlade kabeln ut till Risö där grävmaskiner redan hade schaktat fram ett kabeldike.

Metoden för kabelförläggningen är en beprövad ”push and pull” teknik som vi även använt oss av i tidigare projekt både med stora som små kablar med ett mycket gott resultat.