Ny strategi för lönsam tillväxt i NCC 2016 - 2020

NCCs nya strategi för lönsam tillväxt har som mål att bolaget ska växa med i genomsnitt 5 procent per år samtidigt som rörelsemarginalen ska förbättras från dagens cirka 3 procent till minst 4 procent under strategiperioden 2016 - 2020.

“Vi ser att renodlade specialiserade bolag har större möjligheter till tillväxt och lönsamhet. Med vår nya specialiserade nordiska organisation blir vi effektivare och ökar lönsamheten. Samtidigt räknar vi med att växa genom att satsa på segment med tillväxtpotential så som stora infrastrukturprojekt och renovering. Genom att lyckas med detta skapar vi förutsättningar för att investera i ytterligare tillväxt, exempelvis genom förvärv”

- Peter Wågström koncernchef på NCC

För strategiperioden 2016-2020 har NCC (exklusive Housing) satt upp följande strategiska mål för koncernen:

 • Uppnå en rörelsemarginal på minst 4 procent under strategiperioden
 • 5 procent genomsnittlig årlig omsättningstillväxt under strategiperioden
 • Årlig avkastning på eget kapital efter skatt om minst 20 procent
 • Nettolåneskuld mindre än 2,5 gånger EBITDA
 • Soliditet på minst 20 procent
 • Halvering av olycksfallsfrekvensen till 2020 (jämfört med utfall 2015)
 • Halvering av NCC:s koldioxidutsläpp till 2020 (jämfört med utfall 2015)

För de tre affärerna och affärsområdena gäller följande finansiella mål:

 • Industri (NCC Industry): Rörelsemarginal på minst 4 procent och genomsnittlig årlig avkastning på sysselsatt kapital på minst 10 procent under strategiperioden
 • Bygg och anläggning (NCC Building och NCC Infrastructure): Rörelsemarginal på minst 3,5 procent per år
 • Utveckling (NCC Property Development): Rörelsemarginal på minst 10 procent och genomsnittlig årlig avkastning på sysselsatt kapital på minst 10 procent under strategiperioden

Utgångspunkten för den nya strategin är NCC:s vision om att förnya vår bransch och erbjuda de bästa hållbara lösningarna. NCC har identifierat fem megatrender som kommer att förändra bygg- och fastighetsbranschen: urbanisering, globalisering, hållbarhet, konkurrens om de bästa talangerna och nya teknologier. Dessa trender öppnar för möjligheter inom såväl lönsamhet som tillväxt.

NCC:s avsikt är att realisera denna potential baserat på en vidareutveckling av våra nuvarande styrkor, där bred geografisk förankring, god kompetens inom de förväntade tillväxtsegmenten på hus- och anläggningsmarknaden samt stark position nära kund i värdekedjan, är till NCC:s fördel.

De nödvändiga strategiska initiativen för att nå ambitionsnivån sammanfattas i tre "must win battles".

 • Operational excellence: NCC ska bli effektivare och mer lönsamt genom kompetensförstärkning, effektivare processer, mer centraliserade inköpsprocesser och ökat stöd för digitaliserade informationsflöden.
 • Market Excellence: NCC ser en stor potential i att växa inom anläggnings- och renoveringssegmenten, genom att sälja hållbara livscykelerbjudanden och genom att agera tidigt i marknaden med införsäljning av lösningar och genom att bli kundens första val.
 • Investment Initiatives: Givet att NCC genom den nya strategin ökar lönsamheten och tillväxten, skapas ett investeringsutrymme för tillväxt genom investeringar i till exempel företagsförvärv, OPS-projekt och projektutveckling.