Bokslutskommuniké 1 januari - 31 december 2017

Fokus på lönsamhetsförbättringar och sänkta omkostnader

 • Orderingången uppgick till 16 295 (16 267) MSEK i det fjärde kvartalet och till 56 990 (56 506) MSEK för perioden januari till december 
 • Nettoomsättningen uppgick till 16 318 (16 519) MSEK i det fjärde kvartalet och till 54 608 (52 934) MSEK för perioden januari till december
 • Resultat efter finansiella poster uppgick till -19 (630) MSEK i det fjärde kvartalet och till 1 150 (1 341) MSEK för perioden januari till december 
 • Resultat efter skatt uppgick till 34 (501) MSEK i det fjärde kvartalet och till 1 009 (1 116) MSEK för perioden januari till december
 • Resultat per aktie efter utspädning uppgick till 0,30 (4,64) SEK i det fjärde kvartalet och till 9,29 (73,81*) SEK för
  perioden januari till december 
 • Styrelsen föreslår en utdelning för 2017 på 8,00 (8,00) SEK per aktie, uppdelat på två utbetalningstillfällen (läs mer på sid 11). 
 • *Bonava redovisas i denna rapport som avvecklad verksamhet enligt IFRS 5 (se redovisningsprinciper på sid.16 samt not 4) och ingår i NCC:s 
   resultaträkning till och med den 7 juni 2016. Resultatet från avvecklad verksamhet utgörs av Bonavas resultat för perioden 1 januari till 7 juni 2016
  samt   skillnaden mellan Bonavas börsvärde  vid introduktionen och Bonavas eget kapital vid utdelningstillfället.

Kontaktinformation:

Mattias Lundgren, Chief Financial Officer, NCC +46 (0)70-228 88 81

Johan Bergman, IR-ansvarig, NCC +46 (0)8-585 523 53, +46 (0)70-354 80 35

Denna information är sådan information som NCC AB är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 25 januari 2018 kl. 08.00 CET.