Omvandling av aktier i NCC AB

Enligt NCC:s bolagsordning har ägare till aktie av serie A rätt att begära att sådan aktie omvandlas till aktie av serie B. Genom omvandling minskar det totala antalet röster i bolaget.

Under juni 2020 har på aktieägares begäran 200 aktier av serie A omvandlats till serie B. Det totala antalet röster i bolaget uppgår därefter till 225 393 666.

Det totala antalet registrerade aktier i bolaget uppgår till 108 435 822, varav 12 995 316 aktier av serie A och 95 440 506 aktier av serie B. NCC innehar 764 267 B-aktier i eget förvar.

I samband med en omvandling har bolaget en skyldighet enligt lag (1991:980) om handel med finansiella instrument att på detta sätt offentliggöra uppgifter om förändringen.

Denna information är sådan information som NCC AB är skyldigt att offentliggöra enligt lagen om handel med finansiella instrument. Informationen lämnades för offentliggörande den 30 juni 2020, kl 11.00 

Om NCC. Vår vision är att förnya vår bransch och erbjuda de bästa hållbara lösningarna. NCC är ett av de ledande företagen i Norden inom bygg, infrastruktur och fastighetsutveckling med en omsättning på drygt 57 Mdr SEK och 15 500 anställda 2019. NCC är börsnoterat på Nasdaq Stockholm.