NCC:s årsstämma 2017

Vid dagens årsstämma i NCC fattade aktieägarna beslut om utdelning, val av styrelse och styrelsearvode, val av revisor, riktlinjer för ersättning till ledande befattningshavare och ett långsiktigt prestationsbaserat incitamentsprogram. Vidare fattades beslut om återköp och överlåtelse av egna aktier.

NCC:s årsstämma fastställde styrelsens förslag till utdelning för verksamhetsåret 2016 om 8,00 SEK per aktie, uppdelat på två utbetalningstillfällen. Avstämningsdag för den första utbetalningen om 3,00 SEK är den 7 april 2017 och för den andra utbetalningen om 5,00 SEK är avstämningsdag 6 november 2017.

Årsstämman fastställde resultat- och balansräkningar för 2016 och beviljade styrelsen och den verkställande direktören ansvarsfrihet.

Stämman omvalde enligt valberedningens förslag styrelseledamöterna Tomas Billing, Carina Edblad, Viveca Ax:son Johnson och Ulla Litzén. Till nya ledamöter valdes Birgit Nørgaard, Geir Magne Aarstad och Mats Jönsson. Sven-Olof Johansson och Christoph Vitzthum har avböjt omval. Tomas Billing valdes till styrelsens ordförande.

Arvode till styrelsen beslutades utgå med totalt 4 100 000 SEK exklusive arvode för utskottsarbete, fördelat på 1 100 000 SEK till styrelsens ordförande och 500 000 SEK till övriga stämmovalda ledamöter. Beslutade arvoden avseende ordförande och per ledamot är oförändrande. Arvode till revisionsutskottets ledamöter utgår med 175 000 kronor till utskottets ordförande samt 125 000 kronor till respektive övrig ledamot i utskottet.

Till ny revisor i bolaget valdes, i enlighet med revisionsutskottets rekommendation, det registrerade revisionsbolaget PricewaterhouseCoopers AB (PwC) med huvudansvarig revisor Håkan Malmström. Revisionsbolaget valdes till och med utgången av årsstämman 2018.

Till valberedningen omvaldes Viveca Ax:son Johnson (ordförande) , Johan Strandberg, analytiker, SEB fonder och Anders Oscarsson, aktiechef AMF/AMF Fonder.

Årsstämman beslutade att införa ett långsiktigt prestationsbaserat incitamentsprogram (LTI 2017) för ledande befattningshavare och nyckelpersoner.

Vidare beslutades att de riktlinjer för bestämmande av lön och annan ersättning till koncernledningen som antogs vid årsstämman 2016 ska fortsätta att tillämpas med följande justering till följd av att LTI 2017 antogs. Den maximala kortsiktiga rörliga ersättningen för VD och övriga personer i koncernledningen minskar med tio procentenheter för VD till 50 procent av den fasta lönen och för övriga i koncernledningen till 30-40 procent av den fasta lönen.

För att täcka åtaganden enligt LTI 2017 bemyndigade årsstämman styrelsen att, intill nästa årsstämma, få återköpa högst 867 486 B-aktier samt överlåta högst 300 000 B-aktier till deltagarna i LTI 2017. Återköpen ska ske på Nasdaq Stockholm till ett pris per aktie inom det vid var tid registrerade kursintervallet. Överlåtelse ska även kunna ske av högst 500 000 B-aktier på Nasdaq Stockholm för att täcka kostnader, i huvudsak för utdelningskompensation, sociala avgifter och betalningar enligt de syntetiska aktierna, med anledning av utestående långsiktiga prestationsbaserade incitamentsprogram ( LTI 2014, LTI 2015 och LTI 2016) samt LTI 2017.

För ytterligare information, vänligen kontakta:

Ann Lindell Saeby, Chef Corporate Relations NCC AB, 076 899 98 48

Anna Trane, Head of Corporate Media Relations NCC AB, 070 884 74 69

Johan Bergman, IR-ansvarig NCC AB, 070-354 80 35

NCC:s presstelefon 08-585 519 00, E-post: press@ncc.se

Informationen är sådan som NCC AB kan vara skyldig att offentliggöra enligt lagen om värdepappersmarknaden. Informationen lämnades för offentliggörande den 5 april 20167, kl.19.00.

Samtliga NCC:s pressmeddelanden finns på www.ncc.se/press.

Om NCC. Vår vision är att förnya vår bransch och erbjuda de bästa hållbara lösningarna. NCC är ett av de ledande företagen inom bygg, fastighetsutveckling och infrastruktur i norra Europa med en omsättninning på 53 Mdr SEK och 17 000 anställda 2016. NCC är börsnoterat på Nasdaq Stockholm.