NCC:s årsstämma 2024

Vid dagens årsstämma i NCC fattade aktieägarna beslut om bland annat fastställande av resultat- och balansräkning, utdelning, nytt långsiktigt prestationsbaserat incitamentsprogram samt bemyndigande för styrelsen avseende överlåtelse och återköp av egna aktier av serie B.

Utdelning
NCC:s årsstämma fastställde styrelsens förslag till utdelning om 8,00 SEK per aktie för verksamhetsåret 2023, uppdelat på två utbetalningstillfällen. Avstämningsdag för den första utbetalningen om 4,00 SEK är den 11 april 2024 och för den andra utbetalningen om 4,00 SEK den 7 november 2024. Utbetalning beräknas ske den 16 april 2024 respektive den 12 november 2024.

Resultat- och balansräkning samt ansvarsfrihet
Årsstämman fastställde resultat- och balansräkningar för 2023 och beviljade styrelsen och den verkställande direktören ansvarsfrihet.

Ersättningsrapport
Stämman godkände styrelsens rapport över ersättningar.

Styrelsearvoden
Arvode till styrelsen beslutades utgå med totalt 4 815 000 SEK exklusive arvode för utskottsarbete, fördelat med 1 605 000 SEK (2023: 1 500 000 kronor) till styrelsens ordförande och 535 000 SEK (2023: 500 000 SEK) till övriga ledamöter. Arvode till revisionsutskottets ledamöter utgår med 175 000 SEK till utskottets ordförande samt 125 000 SEK till respektive övriga ledamöter. Arvode till projektutskottets ledamöter utgår med 125 000 SEK till utskottets ordförande och 100 000 SEK till övrig ledamot. Beslutade utskottsarvoden är oförändrade.

Arvode till ledamöter i ett nyinrättat ersättnings- och kompetensutskott beslutades utgå med 100 000 SEK till utskottets ordförande och 50 000 SEK till respektive övrig ledamot.

Styrelsen
Stämman beslutade att styrelsen ska bestå av sju ordinarie styrelseledamöter. Enligt valberedningens förslag omvaldes styrelseledamöterna Alf Göransson, Simon de Château, Mats Jönsson, Birgit Nørgaard, Cecilia Fasth och Daniel Kjørberg Siraj. Ida Aall Gram valdes till ny ledamot. Till ordförande valdes Alf Göransson. Ledamoten Angela Langemar Olsson hade avböjt omval. Information om styrelseledamöterna finns på NCC:s webbplats ncc.se.

Revisor
Till revisor i bolaget omvaldes, i enlighet med revisionsutskottets rekommendation, revisionsbolaget Öhrlings PricewaterhouseCoopers AB (PwC) med huvudansvarig revisor Patrik Adolfson. PwC valdes till och med utgången av årsstämman 2025. Arvode till revisorn utgår enligt godkänd räkning.

Valberedning
Till valberedningen valdes Trond Stabekk (CFO, OBOS), Simon Blecher (fondförvaltare, Carnegie Fonder) och Anna Magnusson (ägaransvarig, Första AP-fonden) intill slutet av nästa årsstämma, med Trond Stabekk som ordförande.

Årsstämman beslutade härtill att fastställa föreslagen instruktion för valberedningen.

Riktlinjer ersättning till ledande befattningshavare
Årsstämman beslutade om i allt väsentligt oförändrade riktlinjer för ersättning till ledande befattningshavare.

Långsiktigt prestationsbaserat incitamentsprogram
Vidare beslutade årsstämman att införa ett långsiktigt prestationsbaserat incitamentsprogram (LTI 2024 Aktiesparprogram) för ledande befattningshavare och nyckelpersoner.

För att säkra den förväntade finansiella exponeringen avseende LTI 2024 Aktiesparprogram beslutade årsstämman att NCC ska kunna ingå aktieswapavtal med tredje part på marknadsmässiga villkor, varvid den tredje parten i eget namn ska kunna förvärva och överlåta aktier av serie B i NCC till anställda som deltar i LTI 2024 Aktiesparprogram.

Årsstämman bemyndigade även styrelsen att, vid ett eller flera tillfällen under tiden fram till nästa årsstämma, besluta om överlåtelse av högst 100 000 aktier av serie B på Nasdaq Stockholm i syfte att säkerställa leverans av aktier enligt LTI 2021 och LTI 2023 samt för att täcka kostnader för utdelningskompensation, sociala avgifter och betalningar enligt syntetiska aktier som uppkommer till följd av utestående långsiktiga prestationsbaserade incitamentsprogram i NCC från tid till annan.

En fullständig beskrivning av LTI 2024 Aktiesparprogram finns i kallelse till årsstämma, som återfinns på NCC:s webbsida.

Återköp av egna aktier
Årsstämman bemyndigade styrelsen att, vid ett eller flera tillfällen under tiden fram till nästa årsstämma, besluta om återköp av egna B-aktier till ett antal som innebär att bolaget vid var tid efter förvärv innehar sammanlagt högst tio procent av samtliga aktier i bolaget. Förvärv ska ske på Nasdaq Stockholm till ett pris per aktie inom det vid var tid registrerade kursintervallet. Syftet med bemyndigandet är att ge styrelsen större möjligheter att kunna anpassa bolagets kapitalstruktur till kapitalbehovet från tid till annan.

För ytterligare information, vänligen kontakta:
Ann-Marie Hedbeck, chefsjurist NCC, 070-6361885
Maria Grimberg, kommunikationsdirektör NCC, 070-8961288

NCC:s presstjänst: 08-585 519 00, press@ncc.se

Om NCC. NCC är ett av de ledande byggföretagen i Norden. Som expert på att driva komplexa byggprocesser bidrar NCC till byggande som har en positiv inverkan på kunderna och på samhällets utveckling i stort. Verksamheten omfattar bygg- och infrastrukturprojekt, produktion av asfalt och stenmaterial samt kommersiell fastighetsutveckling. 2023 omsatte NCC ca 57 miljarder SEK och hade 12 200 anställda. NCC:s aktier