NCC:s årsstämma 2018

Vid dagens årsstämma i NCC fattade aktieägarna beslut om utdelning, val av styrelse och styrelsearvode, val av revisor, riktlinjer för ersättning till ledande befattningshavare och ett långsiktigt prestationsbaserat incitamentsprogram. Vidare fattades beslut om återköp och överlåtelse av egna aktier.

NCC:s årsstämma fastställde styrelsens förslag till utdelning för verksamhetsåret 2017 om 8,00 SEK per aktie, uppdelat på två utbetalningstillfällen. Avstämningsdag för den första utbetalningen om 4,00 SEK är den 13 april 2018 och för den andra utbetalningen om 4,00 SEK är avstämningsdag den 5 november 2018.

Årsstämman fastställde resultat- och balansräkningar för 2017 och beviljade styrelsen och den verkställande direktören ansvarsfrihet.

Stämman beslutade att styrelsen ska bestå av åtta stämmovalda ordinarie ledamöter och omvalde enligt valberedningens förslag styrelseledamöterna Tomas Billing, Carina Edblad, Viveca Ax:son Johnson, Ulla Litzén, Birgit Nørgaard, Geir Magne Aarstad och Mats Jönsson, samt valde som ny ledamot Angela Langemar Olsson. Tomas Billing valdes till styrelsens ordförande. Information om ledamöterna finns på ncc.se.

Arvode till styrelsen beslutades utgå med totalt 4 600 000 SEK, exklusive arvode för utskottsarbete, fördelat på 1 100 000 SEK till styrelsens ordförande och 500 000 SEK till övriga stämmovalda ledamöter. Beslutade arvoden avseende ordförande och per ledamot är oförändrande. Arvode till revisionsutskottets ledamöter utgår med 175 000 SEK till utskottets ordförande samt 125 000 SEK till respektive övrig ledamot i utskottet. Arvode till projektutskottets ledamöter utgår med 125 000 SEK till utskottets ordförande samt 100 000 SEK till övrig ledamot i utskottet.

Till revisor i bolaget omvaldes, i enlighet med valberedningens förslag och revisionsutskottets rekommendation, det registrerade revisionsbolaget PricewaterhouseCoopers AB (PwC) med huvudansvarig revisor Håkan Malmström. PwC valdes till och med utgången av årsstämman 2019. Arvode till revisorn utgår enligt godkänd räkning.

Till valberedningen valdes Viveca Ax:son Johnson, Nordstjernan (ordförande), Simon Blecher, Carnegie Fonder och Anders Oscarsson, AMF/AMF Fonder.

Årsstämman beslutade att införa ett långsiktigt prestationsbaserat incitamentsprogram (LTI 2018) för ledande befattningshavare och nyckelpersoner.

Vidare beslutades att de riktlinjer för bestämmande av lön och annan ersättning till koncernledningen som antogs vid årsstämman 2017 ska fortsätta att tillämpas med i huvudsak följande justeringar. Till följd av att LTI 2018 antogs är den kortsiktiga rörliga ersättningen för VD maximalt upp till 65 procent av den fasta lönen och för övriga i koncernledningen maximalt upp till 40 procent av den fasta lönen. Angående pensioner gäller att VD har premiebestämd pension med ett premielöfte om 40 procent av avtalad fast lön.

För att täcka åtaganden enligt LTI 2018 bemyndigade årsstämman styrelsen att, intill nästa årsstämma, få återköpa högst 867 487 B-aktier samt överlåta högst 300 000 B-aktier till deltagarna i LTI 2018. Återköpen ska ske på Nasdaq Stockholm till ett pris per aktie inom det vid var tid registrerade kursintervallet. Överlåtelse ska även kunna ske av högst 500 000 B-aktier på Nasdaq Stockholm för att täcka kostnader, i huvudsak för utdelningskompensation, sociala avgifter och betalningar enligt de syntetiska aktierna, med anledning av utestående långsiktiga prestationsbaserade incitamentsprogram (LTI 2015, LTI 2016 och LTI 2017) samt LTI 2018.

Vid ett konstituerande styrelsemöte i anslutning till årsstämman bekräftade styrelsen sitt mandat att återköpa och överlåta aktier som gavs av årsstämman den 11 april 2018.

För ytterligare information, vänligen kontakta:

Ann Lindell Saeby, Chef Corporate Relations NCC AB, 076 899 98 48

Anna Trane, Head of Corporate Media Relations NCC AB, 070 884 74 69

Johan Bergman, IR-ansvarig NCC AB, 070 354 80 35

NCC:s presstelefon 08-585 519 00, E-post: press@ncc.se

Samtliga NCC:s pressmeddelanden finns på www.ncc.se/press.

Om NCC. Vår vision är att förnya vår bransch och erbjuda de bästa hållbara lösningarna.
NCC är ett av de ledande företagen i Norden inom bygg, infrastruktur och fastighetsutveckling med en omsättning på närmare 55 Mdr SEK och 17 800 anställda 2017. NCC är börsnoterat på Nasdaq Stockholm.