NCC:s styrelse har beslutat om återköp och överlåtelse av egna B-aktier

Styrelsen för NCC AB (publ) har med stöd av bemyndigandet från årsstämman den 30 mars 2021 beslutat om återköp och överlåtelse av egna B-aktier.

Syftet med styrelsens beslut om att utnyttja mandatet gällande återköp och överlåtelse är att säkra bolagets förpliktelser avseende leverans av aktier och kostnadstäckning, med anledning av NCC:s utestående långsiktiga prestationsbaserade incitamentsprogram samt LTI 2021 Aktieprogram.

  • Styrelsen har beslutat återköpa maximalt 88 000 B-aktier samt överlåta maximalt 8 400 B-aktier.

Mandatet gäller vid ett eller flera tillfällen dock längst intill årsstämman 2022, och ska ske på Nasdaq Stockholm till ett pris per aktie inom det vid var tid registrerade kursintervallet.

Rapportering kommer att ske till Nasdaq Stockholm i enlighet med gällande regler. Förvärvade egna aktier får överlåtas till deltagarna i LTI 2021 Aktieprogram i enlighet med de villkor som beslutades av årsstämman den 30 mars 2021.

Vid tidpunkten för detta pressmeddelande uppgår det totala antalet aktier i NCC till 108 435 822 aktier, varav 12 968 833 aktier av serie A och 95 466 989 aktier av serie B. NCC innehar 764 267 B-aktier i eget förvar.

För mer information, vänligen kontakta:
Maria Grimberg, kommunikationsdirektör, NCC: +46 (0)708 96 12 88

NCC:s presstjänst: 08-585 519 00, press@ncc.se, NCC:s mediabank

Om NCC. NCC är ett av de ledande byggföretagen i Norden. Som expert på att driva komplexa byggprocesser bidrar NCC till byggande som har en positiv inverkan på kunderna och på samhällets utveckling i stort. Verksamheten omfattar kommersiell fastighetsutveckling, bygg- och infrastrukturprojekt samt produktion av asfalt och stenmaterial. 2020 omsatte NCC ca 54 miljarder SEK och hade 14 500 anställda. NCC:s aktier är noterade på Nasdaq Stockholm.