Nedskrivning av norskt infrastrukturprojekt och lägre omsättning i NCC Buildings danska och finska verksamhet i tredje kvartalet 2017

NCC skriver ner ett infrastrukturprojekt i Norge och resultatet i affärsområdet NCC Building påverkas av en lägre omsättning än föregående år i den danska och finska byggverksamheten. NCC:s rörelseresultat beräknas uppgå till cirka 400 (503) MSEK för det tredje kvartalet.

Nedskrivningen hänförs till Björnegårdstunneln, som belastar resultatet i tredje kvartalet med 150 MSEK. Björnegårdstunneln erhölls i fjärde kvartalet 2014 med produktionstid 2015 till 2019. Utöver nedskrivningen leder den svaga orderingången inom anläggning i Norge till en resultatförsämring, delvis beroende på uteblivet produktionsresultat men även på grund av fasta kapacitetskostnader. Affärsområde Infrastructures rörelseresultat beräknas bli negativt i tredje kvartalet.

NCC har tillfört ytterligare resurser för att stärka upp projektstyrningen i Norge.

Orderingången för affärsområde NCC Infrastructure januari-augusti uppgick till 13,9 (12,1) Mdr SEK.

Göran Landgren, tidigare affärsområdeschef på NCC, tillträder som tillförordnad affärsområdeschef för NCC Infrastructure från och med den 25 september. Svante Hagman, nuvarande affärsområdeschef, övergår samtidigt till en annan roll i koncernen.

Den lägre omsättningen i affärsområde NCC Building hänförs i huvudsak till den finska och danska verksamheten där orderstocken varit fallande vilket nu påverkar upparbetningen. Nya projekt har erhållits men dessa kommer inte ge effekt under året.

Orderingången för affärsområde NCC Building januari-augusti uppgick till 15,7 (17,7) Mdr SEK.

Byggverksamheterna i Sverige inom både affärsområde NCC Building och NCC Infrastructure fortsätter att utvecklas väl med en god orderingång och lönsamhet.

Affärsområde NCC Industry utvecklas bra. Rörelseresultatet förväntas vara högre än föregående år för perioden januari – september men något lägre än föregående år i det tredje kvartalet.

Affärsområde NCC Property Development väntas redovisa ett nollresultat i det tredje kvartalet då endast ett mindre logistikprojekt resultatavräknats.

NCC:s rörelseresultat för det tredje kvartalet beräknas uppgå till cirka 400 (503) MSEK.

NCC kommer att genomföra sedvanlig prövning av goodwill i samband med Q3 bokslutet. NCC:s goodwill uppgår till cirka 1 800 MSEK, varav cirka 40 MSEK hänförs direkt till NCC Infrastructures norska verksamhet.

– Jag tvingas konstatera att vi har ytterligare en nedskrivning av ett infrastrukturprojekt i Norge. I tillägg har vi lägre omsättning i den danska och finska byggverksamheten i affärsområdet Building. Byggverksamheterna i Sverige, i såväl Building som Infrastructure, utvecklas väl och går enligt våra planer. Marknadsutsikterna på NCC:s marknader är goda och vi har en hög orderstock att upparbeta, säger Peter Wågström, VD och koncernchef NCC.

En telefonkonferens kommer att hållas idag, måndag den 25 september, kl. 09.00. NCC:s VD och koncernchef, Peter Wågström, samt CFO Mattias Lundgren, kommer att svara på frågor. För att delta i telefonkonferensen, vänligen ring +46 8 519 993 55 (SE), +44 203 194 05 50 (UK), +1 855 269 26 05 (US) eller +49 211 971 900 86 (DE).

All övrig information som är relaterad till det tredje kvartalet 2017 kommer att presenteras vid NCC:s delårsrapport för januari-september 2017 den 26 oktober 2017.

För ytterligare information, vänligen kontakta:

Mattias Lundgren, CFO NCC, +46 (0) 70 228 88 81
Johan Bergman, chef Investor Relations, NCC, +46 (0) 8-585 523 53

NCC:s presstelefon 08-585 519 00 eller press@ncc.se

Denna information är sådan information som NCC AB är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 25 september 2017 kl. 08:00 CET.

Om NCC. Vår vision är att förnya vår bransch och erbjuda de bästa hållbara lösningarna. NCC är ett av de ledande företagen inom bygg, fastighetsutveckling och infrastruktur i norra Europa med en omsättning på 53 Mdr SEK och 16 000 anställda 2016. NCC är börsnoterat på Nasdaq Stockholm.