Omvandling av aktier i NCC AB

Enligt NCC:s bolagsordning har ägare till aktie av serie A rätt att begära att sådan aktie omvandlas till aktie av serie B. Genom omvandling minskar det totala antalet röster i bolaget. I samband med en omvandling har bolaget en skyldighet enligt lag (1991:980) om handel med finansiella instrument att på detta sätt offentliggöra uppgifter om förändringen.

Under februari 2017 har på aktieägares begäran 700 000 aktier av serie A omvandlats till serie B. Det totala antalet röster i bolaget uppgår därefter till 230 702 028.

Det totala antalet registrerade aktier i bolaget uppgår till 108 435 822, varav 13 585 134 aktier av serie A och 94 850 688 aktier av serie B. NCC innehar 362 222 B-aktier i eget förvar.

För ytterligare information, vänligen kontakta:

Johan Bergman, Chef Investor Relations, NCC 070 354 80 35

NCC:s presstelefon: 08-585 519 00 eller e-post: press@ncc.se

Denna information är sådan information som NCC AB är skyldigt att offentliggöra enligt lagen om handel med finansiella instrument.  Informationen lämnades för offentliggörande den 28 februari 2017, kl 11.00.

Samtliga NCCs pressmeddelanden finns på www.ncc.se/press.

Om NCC. Vår vision är att förnya vår bransch och erbjuda de bästa hållbara lösningarna. NCC är ett av de ledande företagen i Norden inom bygg, infrastruktur och fastighetsutveckling med en omsättning på 53 Mdr SEK och 17 000 anställda 2016. NCC är börsnoterat på Nasdaq Stockholm.