Bokslutskommuniké 1 januari - 31 december 2016

NCC:s resultat i det fjärde kvartalet var i nivå med föregående år och orderingången var fortsatt god.

  • Orderingången ökade i det fjärde kvartalet och uppgick till 16 267 (15 690) MSEK och till 56 506 (51 492) MSEK för helåret.
  • Nettoomsättningen uppgick till 16 519 (16 268) MSEK i det fjärde kvartalet och till 52 934 (53 116) MSEK för helåret.
  • Resultat efter finansiella poster uppgick till 630 (622) MSEK i det fjärde kvartalet och till 1 341 (1 623) MSEK för helåret.
  • Resultat efter skatt uppgick till 532 (518) MSEK i det fjärde kvartalet och till 1 116 (1 321) MSEK för helåret. Resultat efter skatt för kvarvarande och avvecklad verksamhet uppgick till 501 (1 241) MSEK i det fjärde kvartalet och till 7 983*  (2 120) MSEK för helåret.
  • Resultat per aktie för kvarvarande verksamhet uppgick till 4,93 (4,77) SEK i det fjärde kvartalet och till 10,30 (12,19) SEK för helåret. Resultat per aktie för kvarvarande och avvecklad verksamhet uppgick till 4,64(11,47) SEK i det fjärde kvartalet och till 73,81* (19,59) SEK för helåret.
  • Styrelsen föreslår en utdelning för 2016 på 2016 på 8,00 (3,00+ aktier i Bonava) SEK per aktie, uppdelat på två utbetalningstillfällen (läs mer på sid 11). 

* Bonava redovisas i denna rapport som avvecklad verksamhet enligt IFRS 5 (se redovisningsprinciper på sid. 176 samt not 4) och ingår i NCC:s
resultaträkning till och med den 7 juni 2016. Resultatet från avvecklad verksamhet utgörs av Bonavas resultat för perioden 1 januari till 7 juni samt
skillnaden mellan Bonavas börsvärde vid introduktionen och Bonavas eget kapital vid utdelningstillfället.

För ytterligare information, vänligen kontakta:
Mattias Lundgren, Chief Financial Officer, NCC +46 (0)70-228 88 81
Johan Bergman, Head of Investor Relations, NCC +46 (0)8-585 523 53, +46 (0)70-354 80 35
Anna Trane, Head Corporate Media Relations, NCC + 46 (0) 708 84 74 69

Denna information är sådan information som NCC AB är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 27 januari 2017 kl. 08.00 CET.

Om NCC. Vår vision är att förnya vår bransch och erbjuda de bästa hållbara lösningarna. NCC är ett av de ledande företagen i Norden inom bygg, infrastruktur och fastighetsutveckling med en omsättning på 53 Mdr SEK och 17 000 anställda 2016. NCC är börsnoterat på Nasdaq Stockholm.