Pressmeddelanden

NCC Presstjänst: 08-585 519 00, press@ncc.se

Omvandling av aktier i NCC AB

Enligt NCC:s bolagsordning har ägare till aktie av serie A rätt att begära att sådan aktie omvandlas till aktie av serie B. Genom omvandling minskar det totala antalet röster i bolaget.

NCC Bygger huvudkontor för Bosch i Danmark

NCC ska bygga ett nytt huvudkontor för Bosch i Ballerup, Danmark. Kontorshuset omfattar cirka 10.000 m2 fördelat på tre våningar och kommer att rymma alla bolagets medarbetare som idag är uppdelade mellan två kontor.

NCC bygger 285 lägenheter åt Birger Bostad i Solna

NCC ska på uppdrag av Birger Bostad, en del av Fabege, bygga 285 lägenheter i stadskvarteren Haga Norra i Arenastaden, Solna. Affären är en totalentreprenad i samverkan och har ett ordervärde på cirka 450 MSEK.

NCC utför nybyggnad på Örbyverket i Helsingborg

NCC ska tillsammans med NSVA, Nordvästra Skånes vatten och avlopp, bygga en ny tryckstegringsstation på vattenverket Örbyverket i Helsingborg. Affären är en utförandeentreprenad i samverkan och har ett ordervärde på drygt 130 MSEK.

NCC och Lilla Edet har tecknat ramavtal för beläggningsarbeten

NCC har tecknat ramavtal gällande beläggningsarbeten med Lilla Edets kommun. Avtalet löper i drygt 1,5 år. För att få effektivare underhåll av vägen kommer Lilla Edet använda sig av CPOT, NCC:s app för enkel underhållshantering.

NCC fortsätter bygga nya akutsjukhuset i Västerås

NCC ingår nu avtal för byggnationen av Region Västmanland nya akutsjukhus i Västerås. Detta delprojekt innefattar bygget av stomme, fasader och tak och genomförs i samverkan med Region Västmanland. Affären har ett ordervärde på cirka 800 MSEK.

NCC tecknar samverkansavtal för kraftnätsutbyggnaden i övre Norrland

NCC har signerat ett samverkansavtal med Svenska kraftnät för den planerade elledningen mellan Porjusberget och Naalojärvi. I ett inledningsskede ska NCC tillsammans med Svenska kraftnät färdigställa projekteringen och planeringen för kommande utbyggnad av en 400 kilovolts elledning.

NCC bygger vägar och VA i Marieberg i Örebro

Örebro kommun har gett NCC i uppdrag att bygga infrastruktur i det nya området i norra delen av Marieberg. I uppdraget ingår nya industrigator, cykelbanor, VA-arbeten, cirkulationsplatser, gång- och cykeltunnel samt renovering av en bro. Projektets ordervärde uppgår till cirka 50 MSEK.

NCC förstärker Skandiahamnen i Göteborg

NCC påbörjar nu arbetet med att förstärka Skandiahamnen i Göteborg, Skandinaviens största hamn. Uppdraget är en del i förberedelserna för att kunna ta emot större containerfartyg. Affären är en totalentreprenad i samverkan på uppdrag av Göteborgs Hamn. Ordervärdet är drygt en miljard SEK.

NCC bygger nytt huvudkontor åt Energinet

NCC har fått i uppdrag av det statligt ägda Energinet att bygga ett nytt huvudkontor utanför Fredericia på Jylland i Danmark. Ordervärdet uppgår till cirka 900 MSEK.

NCC utser två nya affärsområdeschefer – Helena Hed och Niklas Sparw

NCC har utsett nya chefer för två affärsområden. Niklas Sparw blir ny chef för affärsområde NCC Building Sweden. Han är idag divisionschef inom NCC. Helena Hed blir ny chef för nybildade affärsområde NCC Green Industry Transformation. Hon är idag vd för den börsnoterade konsultkoncernen Projektengagemang. Båda tar plats i NCC:s koncernledning.