Team med olika kompetens, bakgrund och erfarenhet blir bättre problemlösare

För att vara ett konkurrenskraftigt företag arbetar NCC målmedvetet med mångfald och inkludering. Marie Reifeldt, HR-direktör på NCC, berättar om hur arbetet bedrivs inom koncernen och varför det är viktigt att rekrytera från hela den relevanta talangpoolen.

Varför är det viktigt för NCC att arbeta med mångfald inom koncernen?

Ett team som består av medarbetare med olika kompetens, bakgrund och erfarenhet visar bättre förmåga att lösa problem och hittar lösningar mer effektivt, vilket är framgångsfaktorer i vår bransch. Arbetet med att skapa mångfald och inkludering behöver bedrivas på alla nivåer i företaget och för att säkra framtida kompetens behöver vi attrahera och rekrytera från en relevant kompetensbas som är så stor som möjligt.

Vad är grunden i arbetet?

Det viktiga är att ha ett ledarskap och en företagskultur som är inkluderande och som möjliggör mångfald. Det arbetet behöver sedan bedrivas på alla våra tusentals arbetsplatser runt om i Norden och inte bara av företagsledningen.

Vad har NCC för mål inom området?

NCC:s mål för mångfald och inkludering är att sträva efter att rekrytera, utveckla och behålla de mest kompetenta personerna i branschen, stödja utvecklingen av högpresterande team, samt arbeta för att ingen ska uteslutas på orättvisa grunder eller på grund av omedvetna fördomar. Uppföljning av målen sker på koncernnivå, medan aktiviteter för att främja målen planeras och genomförs inom respektive affärsområde.

Hur går arbetet, hur ser till exempel könsfördelningen ut inom koncernen?  

Arbetet går framåt och vi har många kvinnor i företaget. I våra ledningsgrupper är en tredjedel kvinnor och i koncernledningen är det mer än hälften. Som det kunskapsföretag som NCC är, utgörs mer än hälften av våra medarbetare av tjänstemän idag och av dessa är 29 procent kvinnor. Men vi är inte nöjda utan måste fortsätta utvecklas. Vi kan också konstatera att bland våra yrkesarbetare är bara 3 procent kvinnor, så här finns det mycket arbete kvar att göra.