Nio reformer som kan säkerställa vattenförsörjningen i Sverige

Det svenska vatten- och avloppssystemet är i stort behov av uppgradering, och kommer inom kort vara underdimensionerade för landets befolkning. En modernisering av systemet är nödvändigt och för det behövs ökade finansieringsmöjligheter, förenklade tillståndsprocesser och höjd kompetens och kapacitet. I en rapport från 2021 föreslår NCC nio genomförbara reformer som skulle ge Sverige mer och bättre vatten.

De kommunala vatten- och avloppsanläggningarna försörjer idag 90 procent av Sveriges befolkning och är i stort behov av uppgradering. Större delen av systemet byggdes under 1950-, 60- och 70-talen och börjar nu närma sig sin tekniska livslängd. Investeringarna är sedan länge avskrivna och upprustningsbehoven har redan börjat påverka vattenförsörjningen negativt.

Hög byggtakt av nya bostäder med krav på anslutning till VA-infrastruktur, bristande kapacitet hos VA-organisationen hos framför allt små kommuner samt nya tvingande krav har medfört att reinvesteringar i det befintliga systemet har prioriterats ned. I takt med befolkningstillväxten ökar även behovet av reinvesteringar och nyinvesteringar.

NCC har lång erfarenhet inom vatten och avlopp (VA) och har specialistkompetens i hela produktionskedjan från projektledning, projektering, process- och byggdesign till processleverans och installation och byggnation.

− Under lång tid har NCC byggt ut och renoverat Sveriges VA-infrastruktur i samarbete med flera av Sveriges kommuner. Under detta arbete har vi på nära håll sett många av de stora utmaningar som finns med Sveriges VA-system. Som en av Sveriges största samhällsbyggare vill vi på NCC dela med oss av vår kunskap och expertis för att bidra till att lösa Sveriges utmaningar, säger Henrik Enell, divisionschef, NCC infrastructure.

Mot bakgrund av den rådande situationen släppte NCC i våras en rapport som belyser olika utmaningar och möjligheter kopplat till moderniseringen av VA-systemet. Syftet är att ge en översiktlig bild över Sveriges vatten- och avloppsförsörjning, hur den utvecklats fram till idag och hur framtida behov ser ut. I rapporten föreslås nio reformer som kort kan sammanfattas som:

  • Finansieringsmöjligheterna behöver öka för att kommunerna ska kunna fullfölja sitt uppdrag oavsett om det sker via statliga stöd, utökad VA-taxa eller med andra medel
  • Tillståndsprocesserna och ansvarsfördelningen för Sveriges VA-system behöver förenklas och tydliggöras
  • Kapaciteten och kompetensen inom VA-organisationerna behöver stärkas och kommunernas VA-organisation behöver avlastas genom att branschens aktörer samverkar och utnyttjar varandras kompetens- och resursbas
  • Tydliga nationella krav behöver ställas på VA-systemen för att säkerställa att både Sveriges och FN:s miljömål uppnås
    Med rapporten som utgångspunkt vill NCC få till en diskussion som kan sätta fart på den välbehövliga utbyggnaden av VA-systemet till nytta för VA-kollektivet.

− Förhoppningen är att åtgärdsförslagen ska bidra till en bredare diskussion kring hur vi kan säkerställa ett långsiktigt hållbart VA där vi får mer och bättre vatten för pengarna, säger Henrik Enell, divisionschef, NCC Infrastructure.
Den 21–22 september arrangerar Svenskt Vatten ”Vattenstämman 2021 – mötesplats” för Sveriges VA-organisationer. NCC kommer att medverka för att delta och bidra i diskussionen.

Ta del av rapporterna

NCC:s rapport Hur kan vi modernisera Sveriges VA-system; kort och lång version