NCC deltar på Business Arena Norr i Skellefteå 18 april

När årets Business Arena Norr genomförs på Sara kulturhus i Skellefteå kommer NCC att medverka med fokus på hållbar samhällsutveckling och grön basindustri.

Mässan kommer samla ledande aktörer inom fastighets- och samhällsbyggnadssektorn med tonvikt på områden som fastigheter, finans, energi och samhällsbyggnad. Under evenemanget kommer NCC Norrland att presentera sina verksamheter och pågående projekt med fokus på den pågående samhällsomvandlingen och tillväxten i norra Sverige, särskilt i Skellefteå. 

En paneldebatt med Hans Andersson, avdelningschef på NCC Infrastructure, kommer adressera det växande behovet av transportinfrastruktur och dess påverkan på samhällsutvecklingen i norra Sverige; ”Enorma behov av transporter - vad är status på infrastrukturen?” 

Den gröna omställningen i norra Sverige kräver noggrann planering. Effektiv transportinfrastruktur ökar fastighetsvärden, men geografiska avstånd, utmanande klimat och hänsyn till miljö och ursprungsbefolkningens behov är utmaningar. Vilken strategi behövs för att optimera transporterna och vad händer med de stora hamnprojekten samt status för Norrbotniabanan mellan Umeå och Luleå? 

Den gröna industriella omställningen i norra Sverige ställer enorma krav. Sambandet mellan god transportinfrastruktur och ökade fastighetsvärden är tydligt. Samtidigt är de geografiska avstånden i regionen stora, klimatet kan vara utmanande och det är viktigt att ta hänsyn till miljön och ursprungsbefolkningens behov. Vilken är strategin för att utveckla transporterna i regionen på ett optimalt sätt för alla intressenter? Vad händer konkret med de stora hamnarna? Norrbotniabanan ska i färdigt skick gå mellan Umeå och Luleå - vad är status i projektet?  

– Vi står inför en kritisk diskussion om hur vi kan optimera påverkan för ett hållbart samhälle, särskilt med tanke på de pågående utbyggnaderna vid Luleå och Skellefteå hamnar samt de kommande upphandlingarna av Umeå hamn och Norrbotniabanan.Trots att dessa infrastrukturprojekt är centrala för näringslivet och transportsektorn, måste vi noga överväga hur de kan anpassas till kommunernas prioriteringar inom bostadsbyggande och den kritiska infrastrukturen för detta, säger Hans Andersson 

I norra Sverige pågår en omvälvande teknikomställning med fokus på grön basindustri. Skellefteå bygger Europas största batterifabrik, och nya underleverantörer etablerar sig. Traditionella industrier som LKAB och Hybrit driver fossilfri malm- och stålproduktion. H2 Green Steel byggs i Boden, och LKAB kan förse Europa med sällsynta jordartsmetaller och fosfor. Utvecklingen skapar ringar på vattnet och påverkar hela norra Sverige, med utmaningar som arbetskraft, bostäder, infrastruktur och elbehov. 

I ljuset av pågående utbyggnader vid Luleå och Skellefteå hamnar samt de kommande upphandlingarna av Umeå hamn och Norrbotniabanan diskuteras nu hur vi kan maximera vår påverkan för ett hållbart samhälle. Trots att dessa infrastrukturprojekt är centrala för näringslivet och transportsektorn, är det avgörande att överväga hur de kan anpassas till kommunernas fokus på bostadsbyggande och den nödvändiga infrastrukturen för detta. 

Kommunernas ökande oro för bostadsbyggande lyfter fram behovet av investeringar i VA-ledningar, dricksvattenproduktion och avancerade avloppsreningssystem. Den ökande efterfrågan på förnybar energi öppnar också upp för diskussion om hållbara metoder för genomförande av dessa projekt. 

NCC kommer även träffa politiker, kunder och beslutsfattare som en förlängning av den mötesserie som genomfördes under januari månad kring ett ömsesidigt samarbete under temat; ”Gröna industriella omställningen och vad den innebär för oss i Norrland.   

– I och med omställningen vi står inför blir det än viktigare för oss att ha en nära dialog för att förstå hur vi bäst kan samverka, hjälpa varandra, driva utvecklingen och olika frågeställningar framåt på bästa sätt kring det ökade behovet av kompetensförsörjning, bostäder, samhällsfastigheter, infrastruktur och utbyggnaden av elektrifieringen, säger Hans Andersson.