Maximal nytta av drönare och digital teknik när riksväg 50 genom Ludvika rustas upp

När NCC renoverar riksväg 50 genom centrala Ludvika är kraven från Trafikverket höga inom flera områden. Inte minst klimatmålen där alla projektdeltagare samverkar och bidrar med sin kompetens. För få en effektiv produktion och uppfylla målen arbetar NCC med bland annat noggrann logistikplanering, drönare och digital teknik samt återanvänder berg- och jordmassor.

I Ludvika bygger NCC om den befintliga genomfarten för riksväg 50. Det handlar om drygt fyra kilometer väg genom centrala Ludvika, där man delvis renoverar och delvis drar ny väg. Utöver riksvägen med tillhörande cirkulationsplatser, görs också nya passager för gång- och cykelvägar, liksom renovering och komplettering av ledningar för VA och fjärrvärme.

Beställaren Trafikverket har höga krav. Dels förstås på trafikflödet och säkerheten för både trafikanter och de som bygger. Men i hög grad också vad gäller klimatpåverkan. Alla Trafikverkets projekt över 50 MSEK ska klara en minskning av klimatpåverkan med 15 procent, jämfört med en referensnivå från 2015.

- Beställaren har tuffa klimatmål, som innebär att vi hela tiden tvingas tänka efter före. För att nå målen kan vi inte lämna något åt slumpen. Vi måste samarbeta och anstränga oss i stort och smått, samtidigt som vi behöver använda både projektets och företagets samlade erfarenhet av att bygga väg, säger NCC:s produktionschef Jonas Björnbom.

Logistik, drivmedel och drönare

Transporter har stor klimatpåverkan. Projektet i Ludvika gör en noggrann logistikplanering för att maskiner och lastbilar – som också till stor del använder förnybara drivmedel, till exempel HVO100 – inte ska köra några onödiga kilometrar. Man har även minskat transporterna av schaktmassor genom att använda massorna inom arbetsområdet.

Själva asfaltsproduktionen är normalt också en stor utsläppskälla. I Ludvika-projektet tillverkas asfalten i ett asfaltverk som även det drivs av förnybart bränsle.

Ett annat sätt att jobba smartare och mer miljövänligt är att använda digital teknik. I Ludvika har inmätningar och filmer från drönare kombinerats med ortofoto.

- Drönarna och den digitala tekniken har gett oss ett suveränt underlag som vi använder till nästan allting. Från planering och projektkommunikation till hantering av trafikanordningar, dialog med kunden om extra arbeten och information till styrgruppen om projektets framdrift. Underlaget underlättar också mätning och mängdavtagning, säger Jonas Björnbom.

Projektet är uppdelat i en totalentreprenad och två utförandeentreprenader och målet om färdigställande under hösten 2023 ligger fast.