Kortare körsträckor för deponi har lett till minskade koldioxidutsläpp

NCC har under snart två års tid arbetat med att transportera bort schaktmassor från Region Västmanlands nya akutsjukhus i Västerås till olika deponier runt omkring i Mälardalen. Genom god planering och samverkan med branschkollegor har NCC lyckats minska utsläppen från sina deponitransporter med 127,9 ton CO2e i projektet.

Genom ett gediget arbete med att hitta deponier med ett kortare avstånd än beräkningarna i den ursprungliga budgeten har NCC lyckats minska utsläppen från sina transporter av schaktmassor med 127,9 ton CO2e enligt våra egna beräkningar för projektet. I beräkningen har vi utgått från schaktmassor bestående av asfalt, betongrör, rena schaktmassor och berg i grund om totalt 180 000 ton.

– Enligt planen skulle samtliga massor köras till GTR Motorpark Eskilstuna. Genom ett gediget detektivarbete och ett nära samarbete med vår underentreprenör för schakttransporterna lyckades vi hitta platser närmare oss som var i behov av massorna vilket lett till minskade utsläpp med 127,9 ton CO2e, säger Evelina Stahlén, projektchef på NCC för Region Västmanlands nya akutsjukhus i Västerås.

Totalt har det handlat om att fördela schaktmassorna mellan nio olika deponier i Mälardalen. Massorna har till största delen bestått av rena massor och råberg som kunnat återanvändas i stället för att köras till en deponianläggning. Den största andelen schaktmassor har körts till Fullerö Golfklubb cirka 10 kilometer från Region Västmanlands nya akutsjukhus i Västerås följt av Stockkumla skyttebana 18 kilometer från projektet. Massorna har använts till att förändra landskapet kring golfklubben och skyttebana.

– Samtidigt som vi tittat på hur vi kan minska utsläppen från våra transporter så har det varit viktigt för oss att hitta en ekonomi i detta som också påverkat valet av deponi. Varje lass har vägts när det har varit möjligt och annars har vi med hjälp av våra duktiga maskinister på plats räknat varje lass för att på så sätt ha koll på hur mycket material som gått i väg, säger Evelina Stahlén.

I samtliga projekt inom NCC ser man över hur man kan minska negativ klimatpåverkan. Transporterna har utförts med hjälp av schaktunderentreprenören MLT med vanliga dieseldrivna lastbilar. Beräkningarna bygger på transporter, tur och retur, där returlasset förutsatts vara tomt. Sträckan till GTR Motorpark Eskilstuna är 38 kilometer enkel väg.

NCC bygger Region Västmanlands nya akutsjukhus i Västerås i samverkan med Region Västmanland som ska vara klart för första patient år 2030.