Hur gör man för att bevara träd som står mitt i en byggarbetsplats?

Vid etableringen för Bergsbyns Företagspark som växer fram i anslutning till Northvolts område i Skellefteå gör NCC markanläggningen. Här har man gjort stora insatser för att spara viktiga naturelement intill och även mitt i arbetsplatsen.

Vid projektet har man samarbetat med ekologer, landskapsarkitekter och lokala organisationer, och gjort stora insatser för ökade naturvärden och biologisk mångfald. Bland annat har ett ca 65 meter brett naturstråk med skog sparats mitt i området för att värna naturvärden, biologisk mångfald och rekreation. Andra insatser har varit dagvattendammar, rekreationsstigar, träd och skogsområden, återplantering, markvegetation, ängssådd och flygstråk för fåglar. 

Hallå där Daniel Marklund, projektchef NCC Infrastructure, varför är det viktigt att skydda träd och annan natur när vi bygger i våra städer?

Dels finns det viktiga biologiska och sociala värden av att ha träd omkring oss - de bidrar till vårt fysiska och psykiska välmående och skapar biologisk mångfald.

Men grönskan fyller också en viktig praktisk funktion. De bidrar också till att stabilisera dagvattensystem, de binder vatten och minskar flöden vid skyfall, vilket ju blir viktigare och viktigare i takt med att extremt väder förväntas bli vanligare. De fungerar också som naturliga klimatreglerare genom att ge skugga, sänka omgivningstemperaturen och minska värmeöar.

Hur arbetar NCC med träd och andra naturelement i anläggningsprojekt?

Det är viktigt att förstå att träd och annan grön struktur kan vara en tillgång – dagvattensystem till exempel mår som sagt bra av grön struktur. Därför samarbetar vi och våra kunder med ekologer, landskapsarkitekter och sociala organisationer och föreningar från tidigt stadie och involverar dem redan från projekteringsfasen och fortsatt under projektets gång. Tillsammans bedömer vi vad som är viktigt att bevara av både byggpraktiska, sociala och biologiska skäl. Av de delar som ändå kanske måste tas bort ser vi alltid över möjligheten att återskapa eller ersätta på någon annan plats inom arbetsområdet.

Hur går man till väga rent praktiskt om man vill bevara träd som står mitt i en byggarbetsplats?

Det gäller att planera byggprojektet noggrant och inkludera träden redan i planeringsfasen. Under produktionen använder vi skyddsanordningar som till exempel stängsel, undviker att ändra jordnivån. Om värdefulla träd eller buskar måste tas bort ser vi alltid över möjligheten att flytta eller på annat sätt omplacera dem.

Är det vanligt att man skyddar träd och växtlighet?

Det är vanligt att våra uppdragsgivare, som kan vara till exempel kommuner, vill att vi skyddar träd och växtlighet. Ofta har vi inbyggt olika typer av villkor och incitament i våra avtal som till exempel viten om vi råkar skada växtlighet. 

Gamla träd kan ge stort mervärde att bygga in i nya konstruktioner. Många människor uppskattar det kulturella eller historiska värdet. Om ett bevarandevärt träd har stått på en plats i 100 år är det viktigt att man ser över möjligheterna till att det ska kunna leva och växa även om området omkring behöver förändras på något sätt

Hur fungerar de här incitamentssystemen - varför kan man inte bara bestämma att träden ska stå kvar?

Det är inte alltid tekniskt genomförbart att bevara träd enligt de specifika krav som våra uppdragsgivare ställer. Om vi blir involverade i ett tidigt skede och får önskemål om att bevara växtligheten, kan vi arbeta på att utveckla en lösning som uppfyller våra gemensamma mål. Det blir en utmaning för oss att hantera, både tekniskt under planeringen och praktiskt under produktionsfasen, vilket kan motivera en bonus. Detta skapar också en gemensam ansats till utmaningen och genererar samtidigt ett högt engagemang kring frågan, från både oss och vår uppdragsgivare.

Ett annat alternativ som våra beställare ibland använder är att de markerar ut att vissa träd eller buskar ska bevaras och erlägger de då med olika typen av viten om vi skadar eller tar bort dessa.