NCC i täten för användandet av digitala processer i sjukhusbyggnationer

I slutet av oktober samlades deltagare från hela världen för att diskutera digitalisering i sjukhusbyggnationer i samband med den digitala konferensen Hospital BIM Open. NCC, som är en av de ledande sjukhusbyggarna i Norden, deltog och delade med sig av sina erfarenheter.

Digitala verktyg och modeller är en stor fördel i komplexa projekt som till exempel sjukhusbyggnationer. De underlättar och säkerställer att alla som arbetar i projektet har tillgång till den senaste informationen genom projektets hela livscykel; från planeringsfasen, under byggnationen och vidare när projektet är färdigställt och ska förvaltas.

I arbetssättet kring de digitala verktygen och modellerna, som av NCC benämns som VDC, Virtual Design and Construction, spelar även standardiseringen en stor roll. Det vill säga att använda ett gemensamt språk och standarder när modellerna byggs. Detta pratade Lavinius Arva, teknisk specialist på NCC, om under ett uppskattat pass på konferensen.

– Branschen och särskilt NCC har kommit relativt långt i arbetet att digitalisera och effektivisera våra byggprocesser. Men för att ta nästa steg behöver branschen enas kring de regler och standarder som finns kring hur vi utformar och benämner data. Det här är jätteviktigt och vi hoppas att vi kan fortsätta och jobba tillsammans för att lösa det här. Standardisering är nyckeln till framgång, säger Lavinius Arva, och fortsätter;

– VDC och standardiseringen gör att vi enklare har möjlighet att utföra granskningar och kvalitetssäkringar i projekten då vi kan använda våra regelset för att kontrollera och granska. Standardiserad information, baserad på europeisk standard i vårt fall, gör också att andra parter i projekten så som leverantörer, konsulter och beställare har möjlighet att enklare använda och förstå informationen. Vi kommer även kunna leverera information som är standardiserad och redo för förvaltning, säger Lavinius Arva.

I Finland bygger NCC den första fasen av A-huset vid Oulu Universitetssjukhus och under konferensen så berättade Pekka Jokela från NCC i Finland om erfarenheterna från detta byggprojekt.

– VDC används i stor utsträckning på arbetsplatsen och det möjliggör samarbete och informationsutbyte mellan hela design- och byggteamet. På NCC använder vi alla VDC, alla har därmed den senaste informationen tillgänglig, från designers till mätare. Arbetet blir effektivt när du kan lita på att du har de senaste ritningarna på din surfplatta eller i din mobiltelefon, säger projektledare Pekka Jokela, NCC Building Finland.

Under ett pass på konferensen diskuterades även hur VR används i projekteringen för att uppleva sjukhuset innan man bygger det.

– VR används för att se så att de kravställningar vi får och bygger efter också blir rätt i verkligheten. Här kan VR hjälpa till att hitta eventuella glapp i den informationen. VR tillsammans med alla andra digitala processer och verktyg blir gemensamt ett obrutet informationsflöde i projektet där vi ser och använder samma information tillsammans. Det är de stora fördelarna med digitaliseringen i sjukhusbyggnationer men även i andra sorters projekt, säger Gustav Olsson, VDC-specialist NCC.

Lavinius Arva

Teknisk specialist, NCC Group