Integritetspolicy för NCC Försäkring

Information om behandling av personuppgifter - skadelidande och kontaktpersoner NCC Försäkring.

1. Bakgrund

NCC Försäkringsaktiebolag (516401-8151) ("NCC Försäkring", "vi", "oss") är personuppgiftsansvarig för behandlingen av personuppgifter som framgår av denna information. Denna information beskriver vilka personuppgifter NCC Försäkring samlar in och för vilka ändamål personuppgifter behandlas.

2. Varför behandlar vi dina personuppgifter

Om det inträffat skada i samband med besök på eller i direkt anslutning till en av NCC:s byggarbetsplatser/anläggningar behöver NCC Försäkring hantera och administrera skadan i förhållande till NCC-koncernens försäkringar. Vid sådan hantering och administration behandlas personuppgifter dels om den skadelidande fysiska personen och dels om kontaktpersonen hos den skadelidandes/skadevållares arbetsgivare eller uppdragsgivare.

2.1 Upprätta och administrera skadeanmälan

I samband med att vi får kännedom om en skada kommer NCC Försäkring att hantera en skadeanmälan där information samlas in om händelseförloppet och själva skadan. Skadeanmälan upprättas vanligtvis av den person hos NCC som ansvarar för den byggarbetsplats/anläggning där skadan inträffat och därefter anmäls till NCC Försäkring. Avseende skadelidande/skadevållare fysiska personer omfattas NCC Försäkrings hantering bl.a. av att skicka ifylld skadeanmälan för den aktuella skadan till NCC Försäkrings externa försäkringsbolag som underlag för deras bedömning och prövning av rätt till försäkringsersättning vid reglering av skadan. Rörande kontaktpersoner hos den skadelidandes eller skadevållares arbetsgivare eller uppdragsgivare hanteras dennes uppgifter för kontaktändamål i samband med hantering av skadan.

Skadelidande

Kontaktpersoner/skadevållare

2.2 Fullgöra rättsliga förpliktelser

NCC Försäkring behandlar personuppgifter i syfte att fullgöra rättsliga förpliktelser, t.ex. avseende skatt och bokföring samt kapitalkrav och riskbedömning m.m. för försäkringsbolag.

Skadelidande och kontaktpersoner

 

2.3 Fastställa, göra gällande och försvara rättsliga anspråk

NCC Försäkring behandlar personuppgifter i syfte att fastställa, göra gällande och försvara rättsliga anspråk t.ex. för det fall en tvist skulle uppstå mellan dig och NCC Försäkring.

Skadelidande och kontaktpersoner/skadevållare

3. Hur länge bevarar vi dina personuppgifter

NCC Försäkring bevarar dina personuppgifter så länge som det är nödvändigt för att uppfylla ovan ändamål. Kriterierna som används för att fastställa hur länge vi bevarar dina personuppgifter inkluderar: (i) perioden då anmäld skada är föremål för utredning och efterföljande hantering; (ii) huruvida vi omfattas av en rättslig förpliktelse att bevara uppgifter; (iii) huruvida bevarande är tillrådligt mot bakgrund av vår rättsliga ställning (t.ex. när det gäller efterlevnad av tillämpliga preskriptionstider, för rättstvister eller myndighetsutredningar) och (iv) för våra berättigade verksamhetsskäl (t.ex. för framtagande av statistik och verksamhetsuppföljning).

4. Till vilka lämnar vi ut dina personuppgifter

4.1 I samband med NCC Försäkrings administration och hantering av skador kan vi lämna ut dina personuppgifter till mottagare utanför NCC Försäkrings organisation.

4.2 Personuppgiftsbiträden som handlar på uppdrag av NCC Försäkring

Vidare kan NCC Försäkring lämna ut personuppgifter till externa parter såsom IT-leverantörer och andra som tillhandahåller tjänster som behandlar personuppgifter enligt NCC Försäkrings instruktioner.

5. Säkerhet

Vi kommer att säkerställa att tillgången till dina personuppgifter är tillräckligt skyddad genom tillämpning av lämpliga säkerhetsåtgärder och, beroende på omständigheterna, med beaktande av den senaste utvecklingen, implementeringskostnad och arten, omfattningen, omständigheterna, syftet och risken med behandlingen. För att upprätthålla denna garanti har vi även implementerat lämpliga tekniska, fysiska och organisatoriska åtgärder för att skydda dina personuppgifter mot otillåten eller oavsiktlig förstöring, ändring eller utlämnande samt felaktig användning, skada, stöld eller förlust genom olyckshändelse eller obehörig tillgång.

6. Dina rättigheter

6.1 I samband med vår behandling av dina personuppgifter har du, under vissa förutsättningar, rätt att göra gällande följande rättigheter:

(i) Tillgång

Du kan begära att få en bekräftelse på om dina personuppgifter behandlas eller inte och, om de behandlas, begära tillgång till dina personuppgifter och ytterligare information såsom ändamålet med behandlingen. Du har även rätt att få en kopia av de personuppgifter som behandlas. Om begäran framförs elektroniskt kommer även informationen att erhållas i ett elektroniskt format som är allmänt använt om du inte begär något annat.

(ii) Rättelse

Om du upptäcker att personuppgifter relaterade till dig är felaktiga, ofullständiga eller oriktiga har du rätt att få dina personuppgifter rättade.

(iii) Invända mot särskild behandling

Du kan invända mot behandling av dina personuppgifter som grundas på ett berättigat intresse, mot bakgrund av den särskilda situationen och till behandling som sker för direktmarknadsföringsändamål.

(iv) Radering

Du kan få dina personuppgifter raderade under vissa omständigheter, t.ex. när personuppgifterna inte längre behövs för att uppnå det ändamål för vilket personuppgifterna samlades in.

(v) Begränsning av behandling

Du kan be oss att begränsa behandlingen av dina personuppgifter till att endast innefatta lagring av dina personuppgifter under särskilda omständigheter, t.ex. när behandlingen är olaglig men du inte vill att dina personuppgifter raderas.

(vi) Återkalla samtycke

Du har alltid rätt att återkalla ditt samtycke till behandling av personuppgifter i den utsträckning behandlingen baseras på ditt samtycke.

(vii) Dataportabilitet

Du har rätt att begära att få en maskinläsbar kopia av de personuppgifter som behandlas på grundval av ditt samtycke eller då behandlingen är nödvändig för att fullgöra ett avtal med dig, och då personuppgifter erhållits av NCC Försäkring från dig (dataportabilitet), och att begära att informationen överförs till en annan personuppgiftsansvarig (om möjligt).

6.2 Klagomål till tillsynsmyndigheten

Du är medveten om att du alltid har rätt att framföra klagomål avseende behandlingen av dina personuppgifter till behörig dataskyddsmyndighet om så är möjligt enligt tillämplig dataskyddslagstiftning. Dataskyddsmyndigheten kan nås här.

7. Kontaktuppgifter

Om du har några frågor avseende behandlingen av dina personuppgifter eller om du vill utöva någon av dina rättigheter, vänligen kontakta NCC Försäkring på kontaktuppgifterna nedan.

Personuppgiftsansvarig är:
NCC Försäkringsaktiebolag (516401-8151)
Vallgatan 3, 170 80 Solna
forsakring@ncc.se