Användarvillkor

Vänligen läs noggrant igenom dessa användarvillkor innan du besöker eller använder någon av NCCs webbplatser (“Webbplatsen”). Webbplatsen är endast tillgänglig för dig om du accepterar (utan att göra ändringar) alla villkor som framgår nedan ("Användarvillkoren").

Dessa Användarvillkor innehåller information gällande dina legala rättigheter och begränsningar av dessa rättigheter samt ett avsnitt som gäller lagval och jurisdiktion vid tvist. Genom att besöka eller använda Webbplatsen samtycker du till att vara bunden av dessa Användarvillkor. Om du inte vill vara bunden av dessa Användarvillkor (eller framtida uppdaterade versioner av dessa Användarvillkor) kan du nekas åtkomst till Webbplatsen och/eller dess funktioner.

1. Allmänt

1,1 Den kontraktuella relationen mellan dig som användare (härefter refererat till "dig" eller "Användaren") och NCC Sverige AB, org. nr. 556613-4929, momsregistreringsnummer SE556613492901, FE 610, 838 75 Frösön (härefter refereras till "NCC", "vi", "vår"), din åtkomst till- eller användning av Webbplatsen regleras i dessa Användarvillkor.

1.2 Genom att besöka eller använda Webbplatsen accepterar du allt innehåll i dessa Användarvillkor och att du förstår de rättigheter, skyldigheter och villkor som framgår häri. 

1.3 För att kunna använda och besöka Webbplatsen garanterar du härmed (i) att du är minst arton (18) år gammal, (ii) att all information som tillhandahålls av dig via Webbplatsen är sann, rättvisande, uppdaterad och fullständig och (iii) att du är behörig att ingå dessa Användarvillkor och att använda Webbplatsen i enlighet med de villkor som framgår häri.

1.4 Trots att NCC kontinuerligt vidtar åtgärder för att säkerställa att beskrivningar och fotografier på Webbplatsen korrekt återspeglar objektet av sådana beskrivningar eller fotografier, kan NCC inte garantera att så är fallet om annat inte uttryckligen föreskrivs. Vänligen notera att fotografier och andra bilder kan upplevas annorlunda beroende på tekniska egenskaper och färgupplösning på den enhet som används för att besöka Webbplatsen.

2. Användning av webbplatsen

2.1 NCC förbehåller sig rätten att närsomhelst neka någon tillträde till Webbplatsen (eller delar av den). Vidare kan innehållet och funktionerna på Webbplatsen anpassas eller ha olika tillgänglighet beroende på din geografiska plats och information du tillhandahållit på din profil. Till exempel kan visst innehåll vara tillgängligt endast för användare som befinner sig på en viss geografisk plats eller som uppfyller särskilda kriterier som NCC bestämt.

2.2 Du är ansvarig för att din användning av Webbplatsen alltid sker i enlighet med dessa Användarvillkor och alla direktiv och instruktioner som NCC ger från tid till annan.

2.3 När du besöker eller använder Webbplatsen (eller delar av den) garanterar du att du inte kommer:

a)  överträda eller kringgå (eller uppmuntra till något som skulle överträda eller kringgå) lagar, regler, föreskrifter eller tredje parts rättigheter;

b)  bereda dig tillgång till (eller försöka bereda dig tillgång till) en plats där du inte har rätt eller tillstånd att vara;

c)  ändra en fil eller annan del av Webbplatsen som NCC inte specifikt tillåter dig att ändra;

d)  samla in information om andra användare utan deras samtycke;

e)  vidta åtgärder som, enligt oss, innebär, eller kan innebära, en orimlig eller oproportionerligt stor belastning på vår infrastruktur;

f)   på något sätt inkorporera delar av Webbplatsen i en annan Webbplats, programvara eller annan tjänst utan vårt, i förväg, skriftliga samtycke;

g)  kringgå eller inkräkta på någon teknisk åtgärd som används av oss för att tillhandahålla Webbplatsen;

h)  sälja, köpa, byta eller på annat sätt överföra ditt användarkonto, din personliga åtkomst till Webbplatsen eller innehåll associerat med ditt användarkonto; eller

i) utge sig för att vara en annan person eller felaktigt uppge att du är anställd hos- eller är en representant för NCC.

2.4 Om du (enligt NCC) bryter mot dessa Användarvillkor eller missbrukar användarnamn, lösenord eller Webbplatsen har NCC rätt att (i) begränsa, dra in eller neka dig tillträde till Webbplatsen; (ii) ta bort användargenererat innehåll (som definierat i avsnitt 4.1); (iii) ta bort en särskild ställning eller fördelar associerat med ditt konto; (iv) vidta tekniska och/eller rättsliga åtgärder i syfte att förhindra framtida användning av Webbplatsen; och (v) avsluta ditt användarkonto.

2.5 Vänligen notera att Webbplatsen (eller delar av den) kan komma att vara ur funktion på grund av tekniska- eller underhållsrelaterade åtgärder (både planerade och oplanerade).

3. Användarkonton

3.1 Viss användning och åtkomst till Webbplatsen kan kräva att ett användarkonto skapas och används. För att skapa ett användarkonto, vänligen följ de instruktioner som anges på Webbplatsen. Användarkonton är personliga och får inte föras över till en annan person. 

3.2 Du är ensam ansvarig för all användning av Webbplatsen genom ditt användarkonto. Om ditt användarkonto tappas bort eller blir stulet eller om du bli medveten om en känd eller misstänkt otillåten användning av ditt användarkonto måste du genast rapportera detta till NCC samt ändra ditt lösenord. Du är ensam ansvarig för all användning och aktivitet som sker genom ditt användarnamn och lösenord intill sådan notifikation är lämnad till NCC.

3.3 Du ansvarar för att vidta nödvändiga försiktighetsåtgärder för att hålla ditt användarkonto, användarnamn, lösenord eller andra inloggningsuppgifter hemliga. Om du lämnar ut, för vidare eller tappar bort ditt användarnamn och/eller lösenord är NCC inte ansvarig för skada eller förlust som uppstår därefter.

3.4 Du måste alltid tillhandahålla och upprätthålla giltig, fullständig och korrekt information till NCC. Du är skyldig att tillhandahålla den skriftliga dokumentation som NCC finner nödvändig för att kunna bekräfta att informationen du tillhandahållit är korrekt i samband med registreringsprocessen eller verifikationsprocesser.

3.5 Om du raderar ditt Användarkonto eller om NCC raderar ditt användarkonto i enlighet med dessa Användarvillkor accepterar du att du kan förlora åtkomst till uppgifter som associeras med ditt konto (inklusive, men inte begränsat till, en särskild ställning som är associerad med ditt konto).

4. Användargenererat innehåll

4.1 Vänligen observera att du är ensamt ansvarig för inlägg, bilder, kommentarer, förslag, idéer, uppgifter, videos, information, detaljer, text, kommunikation och annat material som publicerats eller skickats in via Webbplatsen eller som på annat sätt tillhandahållits av dig till NCC (gemensamt benämnt "Användargenererat innehåll"). 

4.2 Genom att tillhandahålla, publicera och/eller föra vidare Användargenererat innehåll garanterar du NCC att du har äganderätt och/eller att du innehar alla nödvändiga licenser och tillstånd att använda det Användargenererade innehållet samt beviljar NCC rätten att använda det Användargenererade innehållet (och delar därav) på sätt som framgår av dessa Användarvillkor.

4.3 Du är den som bäst kan avgöra om ditt Användargenererade innehåll riskerar att inkräkta på en tredje parts rättigheter samt att nödvändigt samtycke har inhämtats från personer som anges i det Användargenererade innehållet. Mot denna bakgrund accepterar du härmed att försvara och hålla NCC skadelös i förhållande till krav från tredje part som uppstår genom, eller i relation till, NCCs användning eller publicering av Användargenererat innehåll som definierat i dessa Användarvillkor.

4.4 Genom att tillhandahålla eller publicera Användargenererat innehåll ger du härmed NCC och dess dotterbolag en global, icke-exklusiv, överlåtelsebar, royaltifri licens att använda, redigera, föra vidare, reproducera, distribuera, utarbeta härledda verk och/eller publicera sådant innehåll på Webbplatsen. NCC förbehåller sig rätten att närsomhelst vägra att acceptera, publicera, föra vidare, använda eller på annat sätt göra Användargenererat innehåll tillgängligt.

4.5 NCC redigerar eller kontrollerar inte Användargenererat innehåll som publiceras på- eller distribueras via Webbplatsen och är inte på något sätt ansvarig för Användargenererat innehåll. Med detta sagt förbehåller sig NCC rätten att radera och flytta delar av- eller allt Användargenererat innehåll som, enligt NCC, bryter mot dessa Användarvillkor och/eller tillämpliga lagar, regler eller riktlinjer.

4.6 Härmed bekräftar du och accepterar att du på egen risk förlitar dig på Användargenererat innehåll som tillhandahålls från andra användare och att NCC, till den grad det är tillåtet enligt tillämpliga lagar, uttryckligen avsäger sig allt ansvar för Användargenererat innehåll.

5. Licens

5.1 Du beviljas härmed en personlig, icke-exklusiv, icke-överlåtelsebar, icke-överförbar licens och begränsad åtkomst till Webbplatsen på de villkor som anges i dessa Användarvillkor. NCC förbehåller sig rätten att behålla alla rättigheter som inte uttryckligen ges till Användaren under dessa Användarvillkor.

5.2 Användarens rätt att använda Webbplatsen är beroende av Användarens fortsatta efterlevnad av dessa Användarvillkor och relevanta villkor hos tredje man.

5.3 Du får inte kopiera, ändra, baklängeskonstruera eller plocka isär Webbplatsen (eller delar av den), vilket inkluderar men inte begränsas till, text, grafik, logotyper, ikoner, bilder, ljudfiler, digitala nedladdningar, objektkod, källkod och/eller annat liknande material. Du är uttryckligen förbjuden att använda datautvinning, robotar eller liknande verktyg för samlande och extraherande vid din användning av Webbplatsen.

5.4 Du får inte låna ut, hyra ut eller på annat sätt tillåta någon annan att använda eller annars förfoga över Webbplatsen (eller delar därav), inklusive men inte begränsat till, text, grafik, logotyper, ikoner, bilder, ljudfiler, digitala nedladdningar, objektkod, källkod och/eller annat liknande material.

5.5 NCCs varumärken, firma och andra kännetecken som finns eller refereras till på Webbplatsen ("Varumärkena") är skyddade av nationella och internationella varumärkeslagar. All användning av Varumärkena är strikt förbjuden utan ett på förhand givet skriftligt samtycke från NCC. Varumärkena får inte användas för en vara eller tjänst som inte är godkänd av NCC eller på ett sätt som sannolikt kan skapa en risk för förväxling hos konsumenterna eller som misskrediterar NCC.

5.6 Härmed förbinder du dig att omedelbart informera NCC om krav från tredje part som uppstått i samband med- eller genom din användning av Webbplatsen (eller delar därav) och som lett till intrång i tredje parts rättigheter.

6. Äganderätt

6.1 Allt innehåll på Webbplatsen, inklusive text, grafik, logotyper, ikoner, bilder, ljudfiler, digitala nedladdningar, objektkod, källkod och/eller annat liknande material ägs eller licensieras av NCC.

6.2 Inget i detta Avtal ska tolkas som en överföring av NCCs material eller immateriella rättigheter till Användaren.

6.3 Förutom Användargenererat innehåll ska alla rättigheter som skapats, utvecklats eller i övrigt uppstått som ett resultat av användandet av Webbplatsen (eller delar därav) automatiskt, utan ersättning och exklusivt tillfalla NCC.

7. Personuppgifter och annan information

7.1 Du godkänner härmed att du fått information gällande vår behandling av dina personuppgifter vilket även finns tillgängligt på: Integritetspolicy

7.2 Om du tillhandahåller personuppgifter hänförliga till någon annan garanterar du att en sådan individ har granskat och accepterad dessa Användarvillkor och fått information om och, när nödvändigt, givit sitt samtycke gällande vår behandling av hans eller hennes personuppgifter.

8. Ansvar, garantier och ersättning

8.1 VÄNLIGEN LÄS DETTA AVSNITT NOGGRANT. DETTA AVSNITT BEGRÄNSAR NCCs ANSVAR AVSEENDE KONFLIKTER SOM KAN UPPSTÅ I SAMBAND MED DIN ANVÄNDNING AV WEBBPLATSEN. OM DU INTE FÖRSTÅR VILLKOREN I DETTA AVSNITT ELLER INTE FÖRSTÅR ÖVRIGA VILLKOR I DESSA ANVÄNDARVILLKOR, VÄNLIGEN KONTAKTA EN JURIST FÖR KLARGÖRANDE INNAN DU BESÖKER ELLER ANVÄNDER WEBBPLATSEN.

8.2 NCC eftersträvar att alltid hålla Webbplatsen tillgänglig och att rätta fel och defekter utan onödigt dröjsmål. Dock kan NCC inte garantera att Webbplatsen alltid fungerar korrekt, utan driftsstopp eller andra fel, eller att fel blir avhjälpta. Om annat inte framgår skriftligen är Webbplatsen och/eller andra tjänster som NCC tillhandahåller tillgängliga som de är, utan direkt eller indirekt utfästa garantier inklusive, men inte begränsat till, underförstådda garantier om att intrång inte föreligger, sedvänja och vad om är lämpligt för ett särskilt ändamål.

8.3 Du uppmärksammar och accepterar att Webbplatsen kan komma att vara otillgänglig på grund av planerat eller oplanerat driftsstopp, underhåll och/eller uppdateringar.

8.4 NCC friskriver sig uttryckligen från allt ansvar relaterat till Användargenererat innehåll.

8.5 Länkar till webbplatser eller andra medel som tillhandahålls av tredje part på Webbplatsen tillhandahålls endast i informationssyfte och NCC har varken kontroll eller ansvar för innehållet på sådana webbplatser eller andra medel. 

8.6 Du är ansvarig för kommunikationen mellan din datautrustning och Webbplatsen och att du har den datautrustning och programvara som krävs för att få åtkomst till- och använda Webbplatsen. Du är själv ansvarig för defekter och begränsningar i din egen datautrustning, programvara eller telekommunikationstjänster.

8.7 Vad gäller uppsåtligt handlande eller handlande genom grov oaktsamhet är NCC, till den högsta grad som är tillåten enligt lag, endast ansvarig för direkta skador orsakade av NCCs underlåtenhet och inte för indirekta skador inklusive, men inte begränsat till, utebliven vinst, verksamhetsavbrott, rennoméskador eller förlust av information (även om NCC har gjorts medveten om att sådana skador kan komma att uppstå eller sådana skador kan förutses) som uppstår genom, eller i relation med din användning av, eller oförmåga att använda, Webbplatsen.

9. Länkar

Webbplatsen kan innehålla länkar eller hänvisa till andra hemsidor. NCC har ingen särskild kunskap om den information som finns på sådana hemsidor och godkänner inte företag och produkter till vilka NCC länkar. NCC har varken ansvar för innehållet på en sådan webbplats eller dess policys och tar inte något ansvar för skador som uppstår genom att du besöker eller använder en sådan webbplats. För att undvika missförstånd varken godkänner eller verifierar NCC innehåll, erbjudanden eller handlande från tredje part. Om du väljer att besöka en tredje parts webbplats som länkas på Webbplatsen gör du det på egen risk. NCC förbehåller sig rätten att närsomhelst ta bort länkar eller länkprogram.

10. Force majeure

NCC är befriad från påföljder för underlåtenhet, eller försening med, att fullgöra sina förpliktelser enligt tjänsterna om sådan försening eller underlåtenhet beror på omständigheter som ligger utanför NCCs kontroll såsom brand, översvämning, jordbävning, naturkatastrofer, avbrott i allmänna kommunikationer, krig, terrorism, uppror, strejk, tredje mans underlåtenhet eller därmed jämställd omständighet. NCC tar inget ansvar för händelser som uppstår genom sådan händelse som ligger utanför NCCs kontroll.

11. Avtalet, tillägg och ändringar

11.1 Om inte annat skriftligen överenskommits utgör dessa Användarvillkor hela avtalet mellan NCC och Användaren avseende Webbplatsen och ersätter alla tidigare avtal och överenskommelser mellan oss.

11.2 NCC förbehåller sig rätten att närsomhelst göra tillägg till- eller ändra dessa Användarvillkor. Alla ändringar som görs till dessa Användarvillkor kommer att meddelas Användaren i förväg och kommer träda ikraft först när Användaren godkänner dessa. Om du inte godkänner de uppdaterade Användarvillkoren får du inte bereda dig åtkomst till- eller använda Webbplatsen. NCC rekommenderar att kontinuerligt granska Användarvillkoren i syfte att bli medveten om uppdateringar.

11.3 NCC förbehåller sig rätten att närsomhelst, utan förvarning, ändra innehållet på Webbplatsen utan att bli ansvarig gentemot någon för konsekvenser som uppstår genom ändringen. NCC kan närsomhelst utan förvarning stänga av, avsluta eller begränsa tillgång till en eller flera delar av Webbplatsen.

11.4 Genom att använda Webbplatsen efter tillägg och/eller ändringar har trätt ikraft har du lämnat ditt godkännande till alla sådana tillägg och/eller ändringar.

11.5 NCC är inte ansvarig att arkivera tidigare versioner av dessa Användarvillkor. NCC rekommenderar istället att du skriver ut och sparar en kopia av varje version av dessa Användarvillkor.

12. Upplåtelse

Du får inte föra över någon av dina rättigheter enligt dessa Användarvillkor utan ett på förhand skriftligt samtycke av NCC.

13. Bestämmelsers ogiltighet

Om någon del av dessa Användarvillkor är eller blir ogiltiga, rättsstridiga eller inte kan verkställas under tillämplig lagstiftning ska giltigheten, lagenligheten och verkställigheten av resterande delar av dessa Användarvillkor inte påverkas. Om en klausul i dessa Användarvillkor anses ogiltig, rättsstridig eller inte verkställbar i en rättstvist ska klausulen ersättas av en ny klausul som är godkänd enligt tillämplig lagstiftning och som, så långt det är möjligt, har samma ekonomiska följd som den tidigare klausulen.

14. Lagval och tvister

14.1 Om du har några funderingar eller klagomål, vänligen kontakta NCC på gdpr@ncc.se.

14.2 Genom att gå in på Webbplatsen godkänner du att alla angelägenheter relaterade till din åtkomst eller användning av Webbplatsen regleras av svensk lag utan att göra gällande lagvalsregler.

14.3 Om du använder Webbplatsen som näringsidkare är du medveten om- och godkänner att alla tvister som uppstår genom din användning av Webbplatsen ska avgöras av svensk domstol med Stockholms tingsrätt som första instans.

14.4 Om du använder Webbplatsen som konsument ska alla tvister som uppstår genom din användning av Webbplatsen avgöras i Svensk domstol om inte lagen i det land du är bosatt tillåter dig att välja domstolen i det landet.

14.5 Som konsument har du även rätt att få en tvist som uppstår i relation till dessa Användarvillkor prövade genom alternativ tvistelösning så länge tvisten når upp till de krav som uppställs (till exempel krav gällande tid och värde). NCC företar sig att samarbeta med konsumenten vid alternativ tvistelösning enligt lag om alternativ tvistelösning vid konsumenttvister. Relevant organ för tvistelösning är:

Allmänna reklamationsnämnden

Box 174, 101 23 Stockholm

www.arn.se

EU-kommissionen har utvecklat en plattform för tvistelösning utanför domstol. Plattformen gör det möjligt att lösa tvister online, utan att behöva inleda en domstolsprocess. Plattformen finns tillgänglig på följande länk: http://ec.europa.eu/consumers/odr/

14.6 Avsnitt 14.2 och 14.3 ska inte gälla om tillämplig lagstiftning i det land där du är bosatt förskriver att ett annat lands lag eller jurisdiktion ska gälla och detta inte kan avtalas bort.