Marknadskommentar vid delårsrapport Q4, 2020

Före coronapandemin fanns vissa tecken på en svag dämpning på vissa delmarknader. Det råder fortfarande betydande osäkerhet om vilka effekter coronapanedemin får på den globala och nordiska ekonomin och därmed på de långsiktiga marknadsförutsättningarna för NCC.

De senaste två kvartalen har vi noterat tecken på längre beslutsprocesser vilket kan komma att påverka koncernen framöver. Generellt påverkas NCC av den allmänna konjunkturen och utvecklingen av BNP. 

De underliggande långsiktiga marknadsförutsättningarna för entreprenadverksamheten i Norden är fortfarande goda. Det finns en fortsatt efterfrågan på samhällsbyggnader som skolor, sjukhus och äldreboenden drivet av växande städer och demografisk utveckling. Efterfrågan på bostäder har under en tid varit på en stabil nivå. Generellt är efterfrågan på renovering och ombyggnad god. Längre beslutsprocesser påverkar den kommersiella fastighetsmarknaden.

Offentliga infrastruktursatsningar driver den nordiska infrastrukturmarknaden och innebär en fortsatt stark marknad i Norge och Sverige. Efterfrågan på asfalt och stenmaterial i Norge och Sverige är stabil och driven av en stark marknad för infrastruktur och för underhåll.