Marknadskommentar vid delårsrapport Q1, 2024

NCC påverkas generellt av den allmänna konjunkturen och utvecklingen av BNP. Kostnadsökningar, höga räntor och osäkerhet om den framtida ekonomiska utvecklingen har en dämpande effekt på marknaden. Höga räntor påverkar också intresset för investeringar i nya fastigheter. På sikt kan högre priser leda till minskad efterfrågan särskilt i vissa segment som bostäder, kontor och projekt som finansieras av kommuner och regioner. Osäkerheten om den framtida ekonomiska utvecklingen är betydande trots signaler om stabilisering.

Samtidigt är de långsiktiga marknadsförutsättningarna för entreprenadverksamhet, fastighetsutveckling och industriverksamhet i Norden fortsatt goda. Det finns stora planerade industrisatsningar i delar av Sverige. Det finns en underliggande efterfrågan på samhällsbyggnader som exempelvis skolor, fängelser, sjukhus och äldreboenden. Det ekonomiska läget i kommuner och regioner kan dock minska eller förskjuta efterfrågan i vissa fall.

Urban tillväxt och framväxt av nya tillväxtregioner driver satsningar på stadsnära infrastruktur som vägar, kollektivtrafik, vatten och avlopp samt energilösningar. Generellt är också marknaden för renovering och ombyggnad god. Det finns dessutom ett underliggande behov av bostäder där dock marknaden är kraftigt påverkad av det ekonomiska läget.

De länder där NCC har infrastrukturverksamhet har ambitiösa planer och satsningar på såväl nybyggnad som renovering och underhåll av nationell och regional infrastruktur. Efterfrågan på asfalt och stenmaterial drivs av investeringar i infrastruktur och underhåll samt av det allmänna byggandet och i någon mån av det ekonomiska läget hos offentliga kunder.