Marknadskommentar vid delårsrapport Q1, 2020

Det är idag svårt att säga hur coronakrisen kommer att påverka de långsiktiga marknadsförutsättningarna i den globala ekonomin. NCC påverkas som alla företag av en nedgång i konjunkturen.

De långsiktiga marknadsförutsättningarna i Norden fortsätter ändå att vara överlag goda även om det redan före coronaviruset gick att notera en mer försiktig hållning på vissa delmarknader, med något längre beslutsprocesser. Det finns en fortsatt efterfrågan på samhällsbyggnader som skolor, sjukhus och äldreboenden drivet av växande städer och demografisk utveckling. Efterfrågan på bostäder har stabiliserats. Generellt är efterfrågan på renovering och ombyggnad god.

Offentliga infrastruktursatsningar driver den nordiska infrastrukturmarknaden och innebär fortsatt stark marknad i Norge och Sverige. Konkurrensen är hög såväl från inhemska som internationella aktörer vilket gör att NCC enbart lägger anbud på de projekt som möter den riskprofil och de lönsamhetskrav som NCC ställer upp. Efterfrågan på asfalt och stenmaterial i Norge och Sverige är stabil och driven av en stark anläggningsmarknad.

Hög efterfrågan på nya moderna och hållbara lokaler, framförallt runt stora städer, samt de avkastningskrav som investerare ställer ger långsiktigt goda marknadsförutsättningar på den nordiska fastighetsmarknaden men på grund av coronakrisen är marknaden på kort och medellång sikt svårbedömd.

Utöver de kvartalsvisa marknadskommentarerna ger NCC inga framåtriktade kommentarer eller prognoser