Marknadskommentar vid delårsrapport Q1, 2022

De långsiktiga marknadsförutsättningarna för entreprenadverksamhet, fastighetsutveckling och industriverksamhet i Norden är goda. Det finns en underliggande efterfrågan på samhällsbyggnader som exempelvis skolor, sjukhus och äldreboenden och på bostäder, drivet av tillväxt och utveckling i storstadsregionerna och kring andra tillväxtregioner. Detta driver också satsningar på stadsnära infrastruktur som vägar, kollektivtrafik, vatten och avlopp samt energilösningar. Generellt är också marknaden för renovering och ombyggnad god. Det är också stort intresse för investeringar i fastigheter.

De länder där NCC har infrastrukturverksamhet har ambitiösa och omfattande infrastrukturplaner för långsiktiga offentliga satsningar på såväl nybyggnad som renovering och underhåll av nationell och regional infrastruktur. Efterfrågan på asfalt och stenmaterial drivs av en god marknad för infrastruktur och underhåll.

NCC påverkas generellt av den allmänna konjunkturen och utvecklingen av BNP. Kostnadsökningar och stigande räntor skulle kunna ha en dämpande effekt på marknaden, men NCC har hittills inte sammantaget kunnat observera några materiella effekter som påverkar koncernen som helhet.