Marknadskommentar vid delårsrapport Q3, 2023

NCC påverkas generellt av den allmänna konjunkturen och utvecklingen av BNP. Kostnadsökningar, stigande räntor och osäkerhet om den framtida ekonomiska utvecklingen har en dämpande effekt på marknaden. På sikt kan högre priser leda till minskad efterfrågan särskilt i vissa segment. Stigande räntor påverkar också intresset för investeringar i nya fastigheter. Marknaden för bostäder och kontor påverkas mest påtagligt av det ekonomiska läget.

Samtidigt är de långsiktiga marknadsförutsättningarna för entreprenadverksamhet, fastighetsutveckling och industriverksamhet i Norden fortsatt goda. Det finns stora planerade industrisatsningar i delar av Sverige. Det finns en underliggande efterfrågan på samhällsbyggnader som exempelvis skolor, fängelser, sjukhus och äldreboenden. Det ekonomiska läget i kommuner och regioner kan minska eller förskjuta efterfrågan i vissa fall.

Urban tillväxt och framväxt av nya tillväxtregioner driver satsningar på stadsnära infrastruktur som vägar, kollektivtrafik, vatten och avlopp samt energilösningar. Generellt är också marknaden för renovering och ombyggnad god. Det finns också en underliggande efterfrågan på bostäder som dock påverkas av det ekonomiska läget.

De länder där NCC har infrastrukturverksamhet har ambitiösa planer och satsningar på såväl nybyggnad som renovering och underhåll av nationell och regional infrastruktur. Efterfrågan på asfalt och stenmaterial drivs av investeringar i infrastruktur och underhåll samt av det allmänna byggandet och i någon mån av det ekonomiska läget hos offentliga kunder