Information om NCC-koncernens Pensionsstiftelse

Avseende direktivet om utökat aktieägarengagemang.

Avstående av principer:

NCC-koncernens Pensionsstiftelse investerar i aktier som är upptagna till handel på en reglerad marknad och som har getts ut av ett bolag inom Europeiska ekonomiska samarbetsområdet. Pensionsstiftelsen har valt att inte anta principer för aktieägarengagemang enligt 10e§ lag (1967:531) om tryggande av pensionsutfästelse m.m. på grund av att dessa investeringar är av begränsad volym.

Redogörelse av investeringsstrategin:

NCC-koncernens Pensionsstiftelse investerar i värdepappersfonder. (Aktiefonder som investerar i aktier som är upptagna till handel på en sådan reglerad marknad som avses i 1 kap. 4b § lagen (2007:528) om värdepappersmarknaden och som har getts ut av ett bolag inom Europeiska ekonomiska samarbetsområdet).

De fonder som pensionsstiftelsen investerar i har valts för att de ger en förväntad avkastning och risknivå som ligger i linje med pensionsstiftelsens investeringsstrategi på medellång till lång sikt. Fonderna är tänkta att ge en riskspridning mellan regioner, länder och verksamhetsområden för att uppnå en diversifierad portfölj.
Pensionsstiftelsen har givit Handelsbanken Kapitalförvaltning, Danske Bank och Cliens Kapitalförvaltning i uppdrag att ansvara för investeringarna.
Nedan följer länkar till deras fonder.

Handelsbanken

Länk till ägarstyrningspolicyn för Handelsbanken Fonder

Länk till Xact Kapitalförvaltning

I årsredovisning för respektive fond (helåret 2019) kommer ytterligare uppgifter att tas in, ex hur Handelsbanken röstat för olika innehav.
Årsrapporter (2018) för Handelsbanken Fonder (aktivt förvaltade fonder) och Xact Kapitalförvaltning (indexfonder) återfinns här;

Länk till fondrapport från Handelsbanken Fonder

Länk till fondrapport från Xact Kapitalförvaltning

Danske Bank

Länk med information som beskriver Danske Banks aktiva ägarskap av sina portföljbolag - där finns även deras senaste ”ownership report” tillgänglig.

Länk till Danske Banks ”Sustainable Investment Policy”

Cliens kapitalförvaltning

Länkar till Cliens hemsida där information om hållbarhetsarbete samt ägarstyrning finns.

https://www.cliens.se/ansvarsfulla-investeringar


https://www.cliens.se/rapporter

Fondernas årsrapport för 2018 med information om hållbarhetsarbetet under 2018 samt ägarstyrning (sid 80 i rapporten).

Redogörelse för överenskommelse med kapitalförvaltare:

Pensionsstiftelsens styrelse fastställer årligen en referensportfölj. Referensportföljen anger fördelningen för de olika tillgångsklasserna. Förvaltarna utvärderas mot referensportföljens index. Överträffas index utgår ”performance fee”. Om en förvaltare underskrider index måste skillnaden tas igen innan performance fee kan utgå. Denna regel ska motverka kortsiktiga placeringar.

Pensionsstiftelsen utvärderar regelbundet förvaltarna och avgiftsstrukturen i respektive avtal.
Avtalen är av karaktären tillsvidareavtal med kort uppsägningstid.

Kerstin Wahlund

Operativt ansvarig, NCC-koncernens Pensionsstiftelse, NCC Group