Information om NCC-koncernens Pensionsstiftelse

NCC-koncernens pensionsstiftelse har som ändamål att trygga utfästelser om pension som ingår i allmän pensionsplan och övriga utfästelser om pension. De utfästelser som tryggas är huvudsakligen förmånsbestämda pensionsutfästelser enligt ITP2 planen gentemot anställda och efterlevande till anställda inom NCC AB samt vissa svenska dotterbolag.

Arbetsgivaren har enligt kollektivavtal skyldighet att kreditförsäkra alla åtaganden som tryggas i egen regi enligt ITP-pensionsplanen hos Försäkringsbolaget PRI Pensionsgaranti (”PRI”) ömsesidigt.

Det är arbetsgivarna som svarar för att infria utfästelserna. Utfästelserna avser huvudsakligen ålderspension enligt ITP2 planen. Pensionsstiftelsens tillgångar utgör en pant vilken kan tas i anspråk om arbetsgivaren blir insolvent och inte kan infria sina åtaganden.

NCC-koncernens Pensionsstiftelse har sitt säte i Solna och stiftelsen är registrerad i Sverige.

Tillsynsmyndigheter är Finansinspektionen och Länsstyrelsen i Stockholms län.

Kontaktuppgifter

Kontaktuppgifter till NCC-koncernens Pensionsstiftelse finns nedan. Har du behov av information om pensionsstiftelsen i pappersform så anger du vilken information du efterfrågar och till vilken adress informationen ska skickas.

Adress
NCC-koncernens Pensionsstiftelse
c/o NCC AB
Att: Kerstin Eriksson
170 80 Solna

Kontaktperson
Kerstin Eriksson
Chef NCC-koncernens Pensionsstiftelse
Telefon: +46 70 020 14 96
E-post: kerstin.eriksson@ncc.se

Pensionsstiftelsens styrning och organisation

Pensionsstiftelsens styrelse är det beslutande organet och dess ledamöter och suppleanter väljs till lika andelar av NCC och de arbetstagare som omfattas av stiftelsens ändamål. Styrelsen har det yttersta ansvaret för stiftelsens organisation och placeringar. Styrelsen har fastställt ett ramverk för styrning och kontroll i form av policyer och riktlinjer.

Styrelsens förvaltning och stiftelsens räkenskaper granskas av externa revisorer som enligt stiftelsens stadgar skall vara samma revisorer som i NCC AB. I enlighet med tryggandelagen finns också funktioner för riskhantering och intern revision i stiftelsens organisation. Pensionsstiftelsens senaste årsredovisning samt ersättningspolicy finns nedan:

Årsredovisning 2023
Ersättningspolicy

Placeringsprofil

Tillgångsslag
Pensionsstiftelsens placeringar regleras i dess placeringsriktlinjer. Stiftelsen får placera i följande tillgångar:

  • Aktier
  • Räntebärande värdepapper och likvida medel
  • Återlån arbetsgivare
  • Onoterade alternativa investeringar
  • Noterade alternativa investeringar

Placeringsriskerna hanteras på flera sätt men främst genom att sprida placeringarna mellan olika tillgångsslag, regioner och verksamhetsområden. Den strategiska tillgångsfördelningen enligt stiftelsens placeringsriktlinjer är: