Information om NCC-koncernens Pensionsstiftelse

NCC-koncernens pensionsstiftelse har som ändamål att trygga utfästelser om pension som ingår i allmän pensionsplan och övriga utfästelser om pension, vilka NCC AB och övriga företag i NCC-koncernen lämnat eller kommer att lämna gentemot anställda och till efterlevande efter anställda.

Arbetsgivaren har enligt kollektivavtal skyldighet att kreditförsäkra alla åtaganden enligt ITP-pensionsplanen hos Försäkringsbolaget PRI Pensionsgaranti (”PRI”) ömsesidigt. Det är arbetsgivaren som svarar för att infria utfästelserna. Pensionsstiftelsens tillgångar utgör därmed en pant vilka kan tas i anspråk om arbetsgivaren blir insolvent och inte kan infria sina åtaganden.

NCC-koncernens Pensionsstiftelse har sitt säte i Solna och stiftelsen är registrerad i Sverige.

Tillsynsmyndigheter är Finansinspektionen och Länsstyrelsen i Stockholms län.

Kontaktuppgifter

Kontaktuppgifter till NCC-koncernens Pensionsstiftelse finns nedan. Har du behov av information om pensionsstiftelsen i pappersform så anger du vilken information du efterfrågar och till vilken adress informationen ska skickas.

Adress
NCC-koncernens Pensionsstiftelse
c/o NCC AB
Att: Kerstin Eriksson
170 80 Solna

Kontaktperson
Kerstin Eriksson
Chef NCC-koncernens Pensionsstiftelse
Telefon: +46 70 020 14 96
E-post: kerstin.eriksson@ncc.se

Pensionsstiftelsens styrning och organisation

Pensionsstiftelsens styrelse är det beslutande organet och dess ledamöter och suppleanter väljs till lika andelar av NCC och de arbetstagare som omfattas av stiftelsens ändamål. Styrelsen har det yttersta ansvaret för stiftelsens organisation och placeringar. Styrelsen har fastställt ett ramverk för styrning och kontroll i form av policyer och riktlinjer.

Styrelsens förvaltning och stiftelsens räkenskaper granskas av externa revisorer som enligt stiftelsens stadgar skall vara samma revisorer som i NCC AB. I enlighet med tryggandelagen finns också funktioner för riskhantering och intern revision i stiftelsens organisation. Pensionsstiftelsens senaste årsredovisning samt ersättningspolicy finns nedan:

Årsredovisning 2019
Ersättningspolicy

Placeringsprofil

Tillgångsslag
Pensionsstiftelsens placeringar regleras i dess placeringsriktlinjer. Stiftelsen får placera i följande tillgångar:

  • Aktier
  • Räntebärande värdepapper och likvida medel
  • Återlån arbetsgivare
  • Fastigheter
  • Alternativa investeringar

Placeringsriskerna hanteras på flera sätt men främst genom att sprida placeringarna mellan olika tillgångsslag, regioner och verksamhetsområden. Den strategiska tillgångsfördelningen enligt stiftelsens placeringsriktlinjer är:

pensionsstiftelse aktier

Placeringar i räntebärande värdepapper ska vara valutasäkrade och durationen för den räntebärande portföljen begränsas till maximalt 6 år. För de räntebärande fonderna finns också ett krav på en genomsnittlig rating motsvarande Investment Grade.

Hållbara investeringar

Pensionsstiftelsen ska, förutom överväganden mellan risk och avkastning, ta hänsyn till miljöaspekter, samhällsfrågor och god förvaltningssed (ESG) i samband med investeringsanalyser och investeringsbeslut.
Eftersom stiftelsen inte huvudsakligen förvaltar tillgångar i egen regi utan lägger ut förvaltningen till externa kapitalförvaltare inkluderas ESG-frågorna i placeringarna genom att stiftelsen ställer krav på de externa förvaltare som anlitas. De förvaltare som stiftelsen tecknar avtal med ska ha anslutit sig principerna inom UNPRI.

Stiftelsen ställer också krav på att förvaltarna ska undvika att investera i bolag som inte uppfyller internationella konventioner motsvarande FN:s Global Compact. Pensionsstiftelsen ska föra en löpande dialog med förvaltarna kring olika risker eller möjligheter kopplade till hållbarhet.

Information avseende direktivet om utökat aktieägarengagemang

Avstående av principer

NCC-koncernens Pensionsstiftelse placerar i aktier som är upptagna till handel på en reglerad marknad och som har getts ut av ett bolag inom Europeiska ekonomiska samarbetsområdet. Pensionsstiftelsen har valt att inte anta principer för aktieägarengagemang enligt 10e§ lag (1967:531) om tryggande av pensionsutfästelse m.m. på grund av att dessa placeringar är av begränsad volym.

Placeringsstrategi

NCC-koncernens Pensionsstiftelse placerar i värdepappersfonder. (Aktiefonder som investerar i aktier som är upptagna till handel på en sådan reglerad marknad som avses i 1 kap. 4b § lagen (2007:528) om värdepappersmarknaden och som har getts ut av ett bolag inom Europeiska ekonomiska samarbetsområdet).

De fonder som pensionsstiftelsen placerar i har valts för att de ger en förväntad avkastning och risknivå som ligger i linje med pensionsstiftelsens placeringsstrategi på medellång till lång sikt. Fonderna är tänkta att ge en riskspridning mellan regioner, länder och verksamhetsområden för att uppnå en diversifierad portfölj. Pensionsstiftelsen har givit Handelsbanken Kapitalförvaltning, Danske Bank och Cliens Kapitalförvaltning i uppdrag att ansvara för placeringarna. Nedan följer länkar till deras fonder.

Handelsbanken

Hållbarhetsredovisning och ägarstyrningsrapport finns på Handelsbankens hemsida på följande länk:

https://www.handelsbanken.com/sv/hallbarhet/ansvarsfulla-investeringar

Årsrapporter för Handelsbanken Fonder (aktivt förvaltade fonder) och Xact Kapitalförvaltning (indexfonder) återfinns här;

https://www.handelsbanken.se/sv/privat/spara/fonder/fondernas-rapporter

Danske Bank

Nedan finns länkar med information som beskriver Danske Banks hållbarhetsarbete och aktiva ägarskap av sina portföljbolag.

Årsrapporter för Danske Banks fonder återfinns här

Cliens kapitalförvaltning

Länkar till Cliens hemsida där information om hållbarhetsarbete samt ägarstyrning finns nedan:

https://www.cliens.se/ansvarsfulla-investeringar

https://www.cliens.se/rapporter

Redogörelse för överenskommelse med kapitalförvaltare:

Pensionsstiftelsens styrelse fastställer årligen en referensportfölj. Referensportföljen anger fördelningen för de olika tillgångsklasserna. Förvaltarna utvärderas mot referensportföljens index. Överträffas index utgår ”performance fee”. Om en förvaltare underskrider index måste skillnaden tas igen innan performance fee kan utgå. Denna regel ska motverka kortsiktiga placeringar.

Pensionsstiftelsen utvärderar regelbundet förvaltarna och avgiftsstrukturen i respektive avtal.
Avtalen är av karaktären tillsvidareavtal med kort uppsägningstid.

Kerstin Eriksson

Chef NCC-koncernens Pensionsstiftelse, NCC Group