Återköp av egna aktier

Styrelsen för NCC AB (publ) har med stöd av bemyndigandet från årsstämman den 1 april 2020 beslutat om återköp och försäljning av egna B-aktier.

Syftet med styrelsens beslut om att utnyttja mandatet gällande återköp är att säkra bolagets förpliktelser avseende leverans och täcka kostnader för skatt och sociala avgifter med anledning av NCC:s utestående långsiktiga prestationsbaserade incitamentsprogram LTI 2020.

För mer information om återköpen, se Pressmeddelande

För mer information om återköpta transaktioner i återköpsprogrammet hänvisas till Nasdaq Stockholm.