Styrande dokument

NCC AB:s styrelse och koncernledning har fastställt ett antal styrande dokument och mer detaljerade riktlinjer för koncernen.

De finns tillgängliga för samtliga affärsenheter på NCC:s intranät och uppdateras fortlöpande för att spegla förändringar i verksamheten och tillkommande krav.

Bland de viktigare styrande dokumenten kan nämnas styrelsens arbetsordning, beslutsordningen, finanspolicy, informationspolicy, uppförandekoden samt regler om affärsefterlevnad och etik.

I styrelsens arbetsordning inklusive beslutsordning, anges vilka ärenden som endera skall avgöras av styrelsen för NCC AB, vd/koncernledningen eller på affärsområdesnivå. Beslutsordningens tröskelnivåer för beslut är vidare nedbrutna i affärsområdenas egna beslutsregler.

Regelbunden och systematisk återrapportering av efterlevnaden av viktigare styrande dokument, såsom uppförandekoden, sker från affärsenheterna via affärsområdena till koncernledningen.