NCC:s revisorer

För granskning av bolagets årsredovisning, koncernredovisning, bokföring samt styrelsens och verkställande direktörens förvaltning ska på årsstämma utses högst tre auktoriserade revisorer med högst tre suppleanter. Registrerat revisionsbolag kan även utses till revisor i bolaget.

Valberedningen nominerar revisorer. Mandattiden för nuvarande revisorer är ett år.

På årsstämman 2023 valdes till revisorer det registrerade revisionsbolaget PricewaterhouseCoopers AB (PwC) med huvudansvarig revisor Ann-Christine Hägglund. Revisionsbolaget valdes till och med utgången av årsstämman 2024.