Hållbarhets- och miljöpolicy

Syfte

NCC:s sätt att bedriva verksamhet bygger på våra gemensamma värderingar, vår uppförandekod, våra Star behaviors och vår strategiska inriktning.

NCC:s syfte är att leda våra kunder genom byggnadsprocessen till ett positivt slutresultat för alla intressenter. Detta kräver att verksamheten hanteras på ett ansvarsfullt sätt, att vi använder vår expertis och kunskap för att begränsa negativ påverkan, hantera risker och skapa positiva effekter och möjligheter samt att vi kontinuerligt gör förbättringar och tar datainformerade beslut.

Omfattning

NCC:s hållbarhetsramverk är indelat i: Data och expertkunskap, Klimat och energi, Naturresurser och biologisk mångfald, Material och cirkularitet, Hälsa och säkerhet, Medarbetare och team, Etik och compliance. I områdena Hälsa och säkerhet samt Etik och compliance ingår också hälso- och säkerhetspolicyn respektive uppförandekoden.

NCC åtar sig att:

  • bidra till ett hållbart samhälle genom att bedriva sin verksamhet på ett ekonomiskt, socialt och 
    miljömässigt hållbart sätt, med hänsyn till nuvarande och kommande generationers behov.
  • använda sin expertkunskap för att leva upp till förväntningar från kunder och andra 
    intressenter. Att följa lagstiftning och bestämmelser är ett minimikrav.
  • skydda miljön, däribland förebygga föroreningar.
  • följa FN-initiativet Global Compact i frågor som rör mänskliga rättigheter, arbetsvillkor, miljö och korruption samt Internationella arbetsorganisationens grundläggande konventioner om rättigheter i arbetslivet.

Målgrupper

Denna koncernpolicy gäller för hela NCC-koncernen och för alla anställda, underentreprenörer och leverantörer.

Ansvar

Affärsområdescheferna och koncernfunktionerna ansvarar för att implementera hållbarhetsramverket med tillhörande processer, rutiner och mål som en del av respektive ledningssystem som är relevant för deras verksamhet. 

Affärsområdena ska vara certifierade eller överensstämma med ISO9001 och ISO14001. 

I ansvaret ingår att säkerställa rätt befogenheter och resurser samt att utbilda NCC:s anställda för att uppfylla NCC:s åtagande när det gäller hållbarhetsramverket.