Ekosystemtjänster

NCC utvecklar produkter och koncept som främjar ekosystemtjänster, det vill säga de tjänster och nyttor som naturens olika ekosystem och organismer tillhandahåller oss människor.

Konkret innebär detta att vi så tidigt som möjligt i planeringen av nya projekt vill inkludera de ekologiska värdena, ihop med de sociala och ekonomiska, för att på så sätt kunna erbjuda våra kunder mer hållbara och attraktiva lösningar.

Vad är ekosystemtjänster?

Ekosystemtjänster är alla de nyttor som naturen ger oss utan att vi själva behöver göra något.

Det handlar om att bevara den biologiska mångfald av gener, arter och en variation av naturmiljöer som tillsammans kan utföra tjänster som att rena vatten och luft, binda jorden och pollinera våra grödor.

Ekosystemtjänsterna är avgörande för vårt välmående och för en god livskvalitet i den bebyggda miljön. De spelar också en allt viktigare roll då det gäller att dämpa effekterna av ett förändrat klimat.

Exempel på ekosystemtjänster

  • Vegetation och våtmarker tar upp dagvatten, bromsar upp och jämnar ut vattenflöden.
  • Gröna tak, vegetation på väggar och genomsläppliga markytor tar hand om regnvatten.
  • Träd och annan vegetation reglerar temperaturen, renar luften och filtrerar bort partiklar.
  • Träd och buskar dämpar buller och ger husrum för fåglar och pollinerande insekter samt bidrar till produktion av frukt, bär, honung.
  • Blommor och annan vegetation bidrar till pollinering, skönhetsupplevelser och rekreation.

Exempel på projekt

Tillsammans med c/o City medverkar vi i ett samarbets- och utvecklingsprojekt finansierat av Vinnova, som syftar till att utveckla verktyg och metoder för att stärka den gröna infrastrukturen.

Tillsammans med Stockholms och Malmö stad samt en rad aktörer inom arkitektur, teknik, forskning och byggande arbetar vi aktivt för att synliggöra och kvantifiera urbana ekosystemtjänster samt utvecklar verktyg för planering och uppföljning.

Verktygen syftar till att skapa en heltäckande verktygslåda för att främja ekosystemtjänster i urban miljö och bidra till hållbara och attraktiva städer.