De globala målen

En central fråga för Nordens kommuner och myndigheter är idag arbetet med de globala målen. För NCC som har många offentliga kunder innebär det att vi nu ska omvandla globala behov och ambitioner till konkreta affärslösningar, lokalt där vi finns. Agenda 2030 och FN:s globala mål hjälper oss i arbetet med att skapa förändring där den behövs som mest.

17 globala mål och 169 delmål

FN och världens ledare har beslutat om 17 mål och 169 delmål för att hantera de mest brådskande sociala, ekonomiska och miljömässiga utmaningarna inför år 2030. NCC välkomnar agendan och ser att vi är på rätt väg gällande våra erbjudanden men ser också att agendans mål kan användas för att förutse vad som kommer att efterfrågas av oss framöver.

NCC har identifierat fyra globala mål som NCC har störst möjlighet att bidra till genom koncernens samhällslösningar, samt ytterligare elva mål som är grundläggande för NCC:s verksamhet och erbjudanden. 

Vår positiva påverkan genom kärnaffären

      

NCC:s expertis, kunskap och lösningar kommer att vara avgörande för att hållbar utveckling ska äga rum där människor arbetar, bor, reser och lever. Därför spelar NCC en viktig roll i det nordiska bidraget till mål 7, 9, 11 och 12. Det innefattar bland annat att kunna erbjuda bostäder och infrastruktur som alla kan ha råd med och som bryter fysiska och mentala barriärer i städer, det vill säga inkluderande samhällen. Det handlar också om att vara resurseffektiv genom att skapa cirkulära materialflöden och ett oberoende av fossila bränslen. I takt med att klimatförändringarna ökar ska NCC bygga motståndskraftiga samhällen som kan hantera skyfall och värme.

Vår hantering av resurser

        

NCC har länge varit proaktiv i arbetet med att ta fram erbjudanden och arbetsmetoder som förbättrar situationen för människor och miljö. Därför ser NCC mål 3, 6, 13, 14 och 15 som en grundläggande del av verksamheten och en förutsättning för en långsiktig tillgång till de naturresurser som NCC behöver. Dessutom kan människors hälsa och välbefinnande främjas genom smarta byggnader och infrastruktur. Genom att integrera gröna områden i urbana miljöer bidrar NCC också till en förbättrad biologisk mångfald och ekosystem. Även om Norden har relativt god tillgång till rent vatten idag så anser NCC att mål 6 och 14 är viktiga att bidra till, exempelvis genom ekosystemtjänster och vatteneffektivisering i hela värdekedjan.

Våra värderingsstyrda utgångspunkter

        

NCC är ett värderingsstyrt företag och våra meriter, produkter, tjänster och människor utgör grunden för hur vi gör affärer.
NCC bidrar till att höja kunskap och kompetens i samhället genom skolor vi bygger och utbildningar vi tillhandahåller till både unga och anställda, vilket bidrar till mål 4. NCC följer principer för jämställdhet, anständiga arbetsvillkor och ekonomisk tillväxt, som direkt kopplas till mål 5 och 8. I arbetet fram till 2030 ska bolaget dessutom fortsätta främja sysselsättningen av unga, säkerställa en säker arbetsmiljö och proaktivt jobba mot all diskriminering av kvinnor. Samarbete och partnerskap med olika intressenter är nyckeln för att ställa om, mot en mer hållbar värld år 2030, vilket avspeglas i mål 16 och 17.

___________________________________ 

Som komplement till de globala målen ovan har cirka 50 delmål valts ut som relevanta och vägvisande för NCC. NCC avser fortsätta implementeringen av de globala målen i verksamheten, däribland genom att utveckla nya lösningar och involvera fler funktioner i koncernen.