NCC:s Uppförandekod för leverantörer

NCC:s Uppförandekod ger våra leverantörer riktlinjer för beslut och hur de ska agera.

Uppförandekoden grundar sig på våra värderingar och på initiativ som vi har antagit, såsom World Economic Forums Partnering Against Corruption Initiative (PACI) och FN:s Global Compact. Dessa initiativ anger principer för mänskliga rättigheter, arbetsmetoder, miljö och korruption.

NCC uppmuntrar alla sina leverantörer att upprätta sina egna uppförandekoder eller liknande riktlinjer, förutsatt att innehållet i denna uppförandekod för leverantörer åtminstone alltid följs. NCC:s leverantörer måste göra innehållet i denna uppförandekod tillgängligt för alla personer och organisationer som tillhandahåller varor eller tjänster inom den egna värdekedjan.

Vem omfattas av NCC:s Uppförandekod för leverantörer?

Denna uppförandekod för leverantörer gäller för alla organisationer som förser NCC med produkter, personal eller tjänster, inklusive direkta och indirekta leverantörer, tjänsteleverantörer, underleverantörer, mellanhänder och agenter samt i förekommande fall även anställda hos leverantören och dess underleverantörer och agenter.

Leverantörens utfärdande av fakturor, tillhandahållande av varor, personal eller tjänster eller godkännande av NCC:s inköpsorder utgör leverantörens godkännande att följa riktlinjerna i denna uppförandekod för leverantörer. Leverantörerna måste agera utifrån de rutiner och principer som anges i NCC:s Uppförandekod för leverantörer och visa att de följs i verksamheten.

Våra värderingar

NCC är ett företag med starka värderingar. Eftersom våra affärspartner har en viktig roll i vår verksamhet förväntar vi oss att även de ska respektera och leva upp till våra värderingar.

Ärlighet

 • Vi är ärliga mot oss själva och våra intressenter
 • Vi gör affärer på ett korrekt och ansvarsfullt sätt
 • Vi ser till att våra intressenter alltid kan lita på NCC

Respekt

 • Vi värdesätter mångfald och behandlar människor med respekt
 • Vi samarbetar, värdesätter andras åsikter och står bakom våra beslut
 • Vi använder alla våra resurser med omsorg

Tillit

 • Vi litar på varandra, säger vad vi menar och gör vad vi säger
 • Vi vågar vara rättframma och tydliga
 • Vi uppfyller våra åtaganden och eftersträvar hög standard vad gäller kvalitet, etik och hållbarhet.

Affärsetik

NCC strävar mot att uppnå långsiktiga affärsrelationer som en grund för att skapa mervärde för kunder och aktieägare samt trygga och utvecklande arbetsplatser.

NCC:s leverantörer ska:

 • följa de lagar, regler, förordningar och föreskrifter som gäller i den jurisdiktion där de är verksamma eller där de erbjuder tjänster till NCC
 • se till att alla rapporter, register och fakturor är fullständiga och korrekta
 • ha nolltolerans mot mutor och korruption, såsom att ge eller erbjuda något av värde till en statlig tjänsteman eller företagsrepresentant, inklusive NCC-anställda, för att påverka ett beslut
 • undvika situationer som kan leda till intressekonflikt i samarbetet med NCC, till exempel utnyttja relationer med en affärspartner och NCC för personlig vinning
 • bedriva en legitim affärsverksamhet där penningtvätt eller olagliga betalningar inte förekommer
 • respektera konkurrenslagstiftningen och inte ingå överenskommelser om prisfixering eller marknadsuppdelning
 • inte använda eller avslöja känslig eller konfidentiell information rörande NCC
 • aldrig lämna ut personuppgifter, förutom till anställda eller samarbetspartners som har ett legitimt affärsbehov av informationen, och i så fall alltid i enlighet med tillämpliga dataskyddslagar.

Mänskliga rättigheter

På NCC stöder och respekterar vi internationella konventioner om mänskliga rättigheter och främjar mångfald och jämställdhet.

NCC:s leverantörer ska

 • främja lika möjligheter för alla oavsett kön, könsöverskridande identitet eller uttryck, sexuell läggning, etnisk tillhörighet, trosuppfattning, funktionshinder eller ålder
 • ha nolltolerans mot beteenden, uttalanden eller skämt som av andra kan uppfattas som kränkande eller förödmjukande
 • bidra till en arbetsmiljö som är fri från fientligt, våldsamt, hotfullt eller mobbande beteende.
 • Inte använda sig av tvångsarbete, genom att t.ex. använda våld eller hot för att få en person att arbeta, behålla sina anställdas identitetshandlingar och ska se till att de anställda har lagenliga arbetstider, löner och förmåner som överensstämmer med lagar och branschstandarder.
 • ha nolltolerans mot barnarbete
 • respektera arbetstagares rätt att organisera sig i valfri arbetstagarorganisation och kollektivt förhandla.
 • uppmuntra transparens i leveranskedjan och vidta rimliga åtgärder för att i sin produktion undvika att använda råmaterial som direkt eller indirekt finansierar grupper som kränker mänskliga rättigheter.

Hälsa och säkerhet i arbetet

På NCC har vi en nollvision för arbetsplatsolyckor och arbetar kontinuerligt med att göra våra arbetsplatser så säkra och hälsosamma som möjligt.

NCC:s leverantörer ska:

 • proaktivt hantera hälso- och säkerhetsrisker för att skapa en olycksfri arbetsmiljö där arbetsskador och sjukdomar förhindras
 • följa gällande arbetslagstiftning, hälso- och säkerhetslagar eller internationella arbetsstandarder som har fastställts av ett internationellt erkänt organ, t.ex. ILO, beroende på vilka normer som ger starkast skydd
 • se till att anställda har en relevant säkerhetsutbildning för sitt arbete
 • ta ansvar för och aldrig förbise säkerhetsanordningar på arbetsplatser eller behovet av personlig skyddsutrustning
 • rapportera till NCC om eventuella hälso- och säkerhetsincidenter och osäkra arbetsförhållanden som har samband med NCC:s projekt och arbetsplatser.

Miljöansvar

På NCC prioriterar vi leverantörer som arbetar proaktivt och systematiskt för en hållbar miljö. Vårt mål är att kunna producera hållbara produkter med låg klimatpåverkan som är spårbara genom hela leverantörskedjan.

NCC:s leverantörer ska:

 • se till att resurser används på ett effektivt sätt och minimera användningen av skadliga ämnen samt fokusera på klimat, energi, material och avfall
 • proaktivt verka för att kontinuerligt förbättra sitt miljöarbete, vilket också gäller för utvecklingen av de produkter och tjänster de tillhandahåller
 • ge ledningen och NCC tips som kan leda till innovationer med en positiv effekt på miljön.

Efterlevnad och rapportering

NCC:s allmänna strategi är att uppmuntra till förbättring. Om leverantören gör sig skyldig till allvarliga avvikelser eller vid upprepade tillfällen visar ovilja att göra förbättringar kan detta äventyra leverantörens affärsrelation med NCC.

NCC har rätt att genomföra revisioner hos leverantören. Leverantören ska då bistå NCC i att fastställa att NCC:s uppförandekod och alla tillämpliga regler och föreskrifter följs. NCC kan anlita en tredje part för att utföra en sådan revision, förutsatt att denna tredje part inte bedriver verksamhet som konkurrerar med leverantören inom avtalsområdet.

 

NCC kommer att vidta åtgärder mot affärspartners som visar sig bryta mot våra riktlinjer, och i händelse av mindre, upprepade eller allvarliga brott kommer antingen affärsrelationen att avslutas eller andra åtgärder att vidtas. Tell Me är en funktion som gör det möjligt för NCC-anställda, leverantörer, affärspartners och allmänheten att rapportera eventuella överträdelser av NCC:s uppförandekod. Alla rapporter utreds och behandlas konfidentiellt. Läs mer på: www.ncc.group/report/

NCC-leverantörer ska

• skicka in en rapport till NCC:s Tell Me-funktion om en NCC-anställd, leverantör till NCC eller någon annan som företräder NCC bryter mot nationella lagar eller mot NCC:s uppförandekod

• se till att NCC-anställda eller leverantörer i samband med utredningar inte utsätts för repressalier eller att deras anställning äventyras, för att de har valt att följa NCC:s uppförandekod eller lämnat en rapport i NCC:s Tell Me-funktion.

Om du har frågor eller vill ha mer information om NCC:s uppförandekod, besök www.ncc.se/for-leverantorer/

 

NCC-leverantörer ska

 • skicka in en rapport till NCC:s Tell Me-funktion om en NCC-anställd, leverantör till NCC eller någon annan som företräder NCC bryter mot nationella lagar eller mot NCC:s uppförandekod
 • se till att NCC-anställda eller leverantörer i samband med utredningar inte utsätts för repressalier eller att deras anställning äventyras, för att de har valt att följa NCC:s uppförandekod eller lämnat en rapport i NCC:s Tell Me-funktion.