Bild på biodiversitet i Ohkola, Finland.

Miljöansvar

På NCC har vi en långsiktig strategi som omfattar miljömässiga, sociala och ekonomiska aspekter. Nytänkande och innovationer som bidrar till utveckling uppmuntras i dialogen med kunder och andra intressenter.

NCC är en stor aktör inom bygg- och anläggningsindustrin och vi ser vårt bidrag till utveckling som en naturlig del av vårt arbete. Vårt miljöansvar innebär att alltid följa miljölagstiftningen på de marknader där vi är verksamma, samt sträva efter att utveckla mer energieffektiva, klimatanpassade och resurssnåla produkter och tjänster under hela livscykeln. Före och under våra projekt arbetar vi tillsammans med våra kunder, leverantörer och partner för att ta fram de bästa lösningarna.

I alla våra produkter och all vår verksamhet strävar vi efter att minska användningen av skadliga ämnen och se till att avfall hanteras på ett säkert och miljöanpassat sätt samt att bidra till ökad resurseffektivitet, gradvis oberoende av fossila bränslen och cirkulära flöden.

När vi väljer leverantörer prioriterar vi dem som är proaktiva och systematiska när det gäller socialt ansvar, miljö, kvalitet samt hälsa och säkerhet. Vårt mål är att kunna producera byggnader och anläggningar som uppfyller alla relevanta standarder med hjälp av miljöanpassade produkter som är spårbara genom hela leverantörskedjan.

För att säkerställa efterlevnad bland leverantörer och partner genomför vi dels egna revisioner, utförda av egen personal, men anlitar också konsulter som utför tredjepartsrevisioner bland annat inom ramen för NCC:s medlemskap i BSCI, Business Social Compliance Initiative och FN:s Global Compact.