Affärsetik

Att följa principerna i uppförandekoden är ett gemensamt ansvar.

Som anställd måste du känna till innehållet i uppförandekoden och fundera över hur den kan tillämpas i dina arbetsuppgifter. Du uppmuntras och ska känna dig fri att anmäla eventuella överträdelser.

NCC strävar efter långsiktiga affärsrelationer som grund för att skapa kundvärde, aktieägarvärde samt trygga och utvecklande arbetsplatser. Vi uppnår detta genom vårt agerande och visar våra kunder och andra intressenter att vi är ett pålitligt och hederligt företag som står bakom våra åtaganden.

Därför är det viktigt att kommunicera uppförandekoden och att den är en naturlig del i samarbetet med affärspartner och andra tredje parter.

Lagar, föreskrifter och internationella konventioner

Det säger sig självt att NCC följer lagar och internationella konventioner, vilket innebär att vi alltid respekterar och håller oss till den lagstiftning och de föreskrifter som är relevanta för vår verksamhet. Vi förväntar oss därmed att alla anställda har kännedom om vilka lagar och regler som gäller i deras specifika funktion eller roll.

Affärsrelationer

På NCC är vi ärliga och öppna i våra relationer med affärspartner och tredje part och vi förväntar oss att våra affärspartner och deras leverantörer i sin tur beter sig på samma sätt. Vi lever upp till våra åtaganden och respekterar de överenskommelser vi har ingått. Vi förväntar oss att våra affärspartner för vidare våra eller likvärdiga värderingar, genom hela leveranskedjan. Vi förväntar oss att de agerar enligt värderingar som stämmer överens med vår uppförandekod och visar att de följer dessa.