BEAst Helplansritning

Anvisning och mallar för helplansritning skala 1:50

Modern projektering skapas i CAD-modeller som utgör helplan i en byggnad, men publiceras idag som delplaner i PDF-format som mottagarna sedan behöver få ihop till en helhet. Ett bättre arbetssätt är att i stället använda en helplansritning som inte begränsas av de vanliga pappersformaten för utskrift. Helplansritningar omfattar primärt plan, sektion, fasad och schema

BEAst Helplansritning skala 1:50 är en anvisning för att standardisera användningen av helplansritningar, med målet att minska hanteringen och administrationen med delplansritningar i projektering, produktion, förvaltning och drift. Anvisningarna bygger på gällande standarder och är förankrade med intressenter och systemleverantörer i branschen.

Helplansritningar skapar en effektiv digital hantering för flera målgrupper och användningsområden. Fördelarna med helplansritning sammanfattas med exempel i avsnittet beslutsunderlag. Helplansritning är det nya begreppet som används i BEAst Helplansritning, har tidigare kallats för storformatsritning eller mega PDF.

Beställare i form av byggherrar, entreprenörer med flera kan använda anvisningen som ett krav och kunskapsdokument för att underlätta mottagandet. BEAst Helplansritning har tagits fram med stöd av SBUF, Svenska Byggbranschens Utvecklingsfond. Det finns för närvarande ingen engelsk version.