Hälsa och Säkerhet

Inom NCC har vi en nollvision när det gäller arbetsplatsolyckor. Den innebär att vi ska minska antalet olyckor inom koncernen till minsta möjliga  nivå.

Arbetsmiljö på NCC 

I det här avsnittet hittar du grunderna till hur vi arbetar med arbetsmiljö på NCC.

Först och främst…

  • Ingen ska behöva dö eller skadas på jobbet. Det är NCC:s självklara vision för hälsa och säkerhet. Den återfinns i NCC:s policy för hälsa och säkerhet som ligger till grund för vårt arbetsmiljöarbete. Arbetsmiljön tillhör också ett större sammanhang då det är en del av NCC: s hållbarhetsramverk.  
  • Arbetsmiljö först på agendan innebär att du och jag alltid ska prioritera hälsa och säkerhet. Ämnet ska vara en första punkt på våra möten, på varje nivå av verksamheten, där vi diskuterar de senaste arbetsmiljöfrågorna.

Vidare...

  • Arbetet med arbetsmiljö omfattar vårt bidrag till NCC-strategin, vidare jobbar vi med säkerhetskultur och högriskområden. Säkerhetskultur består av normer, attityder och värderingar hos oss som medarbetare. Säkerhetskulturen har en stor inverkan på hur vi arbetar och hur arbetsmiljön ser ut på våra arbetsplatser. Awareness Day och Hälso- och säkerhetsveckan är två exempel på hur vi jobbar för att förbättra vår säkerhetskultur. Tunga kranlyft, arbete på höjd och arbete i trafikerad miljö är högriskområden på NCCs arbetsplatser. NCC har inom dessa områden haft olyckor med dödlig utgång och allvarliga incidenter.
  • På våra arbetsplatser är vi beroende av regler och rutiner för att skapa en bra och säker arbetsmiljö, Time Out är ett exempel på en av NCC:s rutiner.
  • NCC har tagit fram verktyg och system för att hjälpa oss att följa våra regler och rutiner. Till exempel har vi verktyget Tysta Boken och vårt system för rapportering av oönskade incidenter och positiva observationer heter Synergi.
    • För att sammanställa allt jobbar vi med kunskapsöverföring genom information och statistikuppföljning.

Time Out

Människan är inte perfekt. Så låt oss hjälpa varandra! Om du tror att vi inte lever upp till en säker arbetsmiljö på något sätt, säg ifrån, och ta Time Out!

Mer om Time Out

Tysta Boken

En unik bok om säkerhet har minskat olyckorna på NCC:s egna byggarbetsplatser.

Mer om Tysta Boken