Singel - naturgrus är eftertraktat för dess vackra utseende och mjuka form

Naturgrusprodukter för infarter och trädgårdsgångar kallas oftast för singel (gårdssingel, ärtsingel). Det kan vara enbart sorterat till olika storlekar eller vara delvis nedkrossade större stenar i naturgruset. Singel används med fördel på gårdsplaner, gångstigar och som dräneringsmaterial.

Stenanvändningen är på uppgång i världen. Detta beror bland annat på naturstenens vackra utseende samt dess långa livslängd. Jämfört med andra material används dessutom mycket lite energi under stenens livscykel som byggnadsmaterial, det vill säga från brytning till användning.

Ett av Sveriges miljömål innebär att naturgrusanvändningen ska undvikas för att bevara grusåsarna för vår framtida vattenförsörjning. Därför rekommenderar vi krossat grus i första hand. Naturgrus bör användas bara där det är motiverat ur kulturhänsyn, exempelvis i slottsträdgårdar.

På flera orter, t ex i Södra Sandby, utvecklar vi ersättningsprodukter från krossat bergmaterial för att minska användningen av naturgrus, t ex för betongtillverkning.