Sten från Södra Sandby utvecklar Skåne

I hela sydvästra Skåne är tillgången på bra stenmaterial till framtida byggprojekt begränsad. Därför vill vi utveckla NCC:s modernaste bergtäkt i Södra Sandby med största möjliga hänsyn till omgivning, natur och friluftsliv.

Därför behövs sten från Södra Sandby

För att kunna förse sydvästra Skåne med tillräckliga mängder stenmaterial till framtida byggprojekt behöver verksamheten i Södra Sandby utvidgas. Romeleåsen i Södra Sandby är nämligen ett av få områden i hela sydvästra Skåne där det finns tillgång på tillräckligt bra berg. Det är varken miljömässigt eller ekonomiskt försvarbart att transportera sten med lastbil långa sträckor till platsen där den ska användas. Inte minst i skattefinansierade projekt, som skolor och infrastruktur.

Bästa alternativet för miljön

Det ligger i vårt intresse att bygga så hållbart som möjligt, både jordens och NCC:s överlevnad som företag är beroende av det. NCC:s beräkningar visar att utsläppen skulle bli upp till 3,5 gånger större om vi istället bröt sten i t.ex. Simrishamn, Växjö eller Stavanger i Norge. Det tycker vi är att gå åt fel håll. Därför har NCC landat i att ansöka om tillstånd att utvidga verksamheten i Södra Sandby. Vi ansöker om fortsatt brytning av stenmaterial och plats för kontor, maskiner och stenupplag för att kunna jobba mer miljöanpassat och effektivt. Vi tittar särskilt på vad vi kan göra för att begränsa påverkan på Natura 2000-området, naturreservaten och vår närmaste omgivning.

Skrylleskogen ska vara lätt att nå

Att samarbeta bra tillsammans med vår omgivning är viktigt för oss. Du som närboende ska kunna fortsätta njuta av områdets rika djur- och naturliv. Därför har vi lyssnat på den oro som uttryckts och beslutat att minska området som utvidgas väster om Dalbyvägen. En ny vall av mark och vegetation mot vår verksamhet byggs upp för att du som tar stigen mellan Södra Sandby och Skryllegården kan fortsätta göra det. 
Där vi behövt ta ner granskog angripen av granbarkborren återplanterar vi med bland annat bok och ek som växer naturligt här i området.

Toppmodern metod minskar buller

Södra Sandby är NCC:s största och mest moderna anläggning för brytning och hantering av stenmaterial. Investeringar i nya maskiner och metoder har minskat behovet av transporter och gjort att utsläpp kunnat minskas med nära 40%. Bland annat används transportband istället för lastbilar och vi krossar under tak för att minska buller och damm. Visste du att bullerkraven på stenbrytning är högre än på ett vanligt husbygge? Bullerberäkningar av vår verksamhet visar att ljudet kommer att vara ca 45 dB(A), om du t.ex. går på stigen mot Skrylleområdet. Vanlig samtalston ligger på ca 60 dB(A).*

Ingen onödig trafik

Tillståndet från Mark- och miljödomstolen reglerar hur många bilar som får hämta och lämna material vid vårt stenbrott, eller bergtäkt som det heter på byggspråk. Som det ser ut nu beräknar vi att trafiken fortsätter vara i nivå med idag, med vissa toppar bara ibland. Strävan är att varje lastbil har med sig last i varje riktning för att inte skapa onödiga transporter och klimatpåverkan. Majoriteten av trafiken, 80 procent, går söderut mot Malmö och Lund.

Täkten har egna naturvärden

Ett stenbrott är en rik naturmiljö i sig. Området runt täkten vet vi är ett uppskattat friluftsområde. Därför vill vi gärna ha en dialog med kommunen om hur området närmast oss kan utvecklas.

God hushållning av resurserna

I Södra Sandby har vi berg av rätt kvalitet som gör att det kan användas vid framställning av betong. Vårt berg ersätter naturgrus, som är en ändlig och hotad naturresurs. Återvinning är ett steg på vägen för att sluta kretsloppet. I täkten i Södra Sandby tar NCC emot returasfalt, krossar den och återvinner i asfaltverket. Asfaltverket drivs fossilfritt med träpellets.

Klicka på bilden för att få den i större format.
Rickard Bengtsson

Site Manager, NCC Industry

Vill du veta mer? Skriv ner din fråga i formuläret nedan.

Läs mer om vår integritetspolicy