• Miljöcertifiering Miljöbyggnad
  • Miljöcertifiering Miljöbyggnad
  • Miljöcertifiering Miljöbyggnad

Miljöcertifiering Miljöbyggnad

Genom att miljöcertifiera flerbostadshus med Miljöbyggnad ökar vi fokus på energihushållning, hälsosam inomhusmiljö och sunda materialval.

Sedan 1 januari 2012 certifieras våra nya flerbostadshus som Miljöbyggnad. Redan nu är flera av våra projekt miljöcertifierade och antalet ökar allt eftersom vi bygger nya bostäder.

Miljöbyggnad är ett certifieringssystem som utgår från svenska bygg- och myndighetsregler samt svensk byggpraxis. Det är förhållandevis enkelt att använda, men ändå verkningsfullt för att styra mot miljömässigt hållbara byggnader.

Med Miljöbyggnad får du ett kvitto på viktiga kvaliteter hos en byggnad vad gäller energi, inomhusmiljö och material.

Byggnader med låg klimatpåverkan

En låg klimatpåverkan betyder bland annat lägre energianvändning, lägre effektbehov än standard samt att vi premierar förnybara energikällor under drift.

Byggnader med bra inomhusklimat

Vi stället högre krav på ljudmiljö, luftkvalitet, fuktsäkerhet, termiskt klimat och dagsljus än vad branschreglerna föreskriver.

Byggnader med sunda materialval

Vi dokumenterar byggvaror (i en så kallad loggbok) för att man i framtiden ska kunna se exakt vilka material som använts och vi fasar ut ämnen med farliga egenskaper.