Grunden för Smart Choices

Smart Choices grundar sig på de sex fokusområdena, eller långsiktiga inriktningar, från NCC:s hållbarhetsramverk. Helt enkelt för att det är en smart affär.

Hållbarhetsramverket på svenska.

Klimat och energi

NCC strävar efter att eliminera utsläpp från hela värdekedjan, öka energieffektiviteten och möjliggöra en anpassning till klimatförändringarna. På NCC ersätter vi fossila bränslen med förnybara eller fossilfria energikällor. Ett steg i taget närmar vi oss målet om att vara klimatneutrala 2045.

Läs mer om vårt klimatavtryck

Naturresurser och biologisk mångfald

NCC strävar efter en hållbar förvaltning av resurser, för att säkerställa väl fungerande ekosystem och en ansvarsfull användning av naturresurser. Vi genomför åtgärder som främjar biologisk mångfald i våra täkter.

Läs mer om NCC Kielo

Material och cirkularitet

NCC strävar efter att sluta materialflöden och prioritera användning av hållbara material och produkter, minimera och ansvarsfullt hantera det avfall som skapas i byggprocessen samt projektera och konstruera för att möjliggöra återvinning och återbruk. Vår nytillverkade asfalt består till stor del av återvunnen asfalt.

Läs mer om asfaltproduktion med lägre CO2-utsläpp

Läs mer om återvinning av asfalt

Hälsa och säkerhet

NCC ska vara en trygg, säker och hälsosam arbetsmiljö. Arbetsplatsens säkerhet berör alla i vår värdekedja, från anställda till ledningen, från kunder till aktieägare. Det är därför vår största prioritering att driva på arbetet när det gäller att eliminera både olyckor och yrkesskador.

Läs mer om Hälsa och säkerhet

Läs mer om Ansvarsfull arbetsplats

Medarbetare och team

NCC strävar efter att rekrytera, utveckla och behålla de mest kompetenta personerna i branschen, stödja utvecklingen av högpresterande team, samt arbetar för att ingen ska uteslutas på orättvisa grunder eller på grund av omedvetna fördomar.

Läs mer om Medarbetare och Team

Etik och compliance

NCC ska agera i enlighet med högsta etiska standarder och med transparens och vara en pålitlig partner genom hela värdekedjan. NCC står för rättvisa affärer. Vi tolererar ingen korruption och ger myndigheter full insyn i vår verksamhet. Våra inköp och leveranskedja fungerar enligt de högsta etiska normerna. Det vi förväntar oss av oss själva, förväntar vi oss av våra affärspartners.

Läs mer om Etik och compliance