A fly resting on human hands, with flowers in the background.

Främja biologisk mångfald

Att förbättra och främja den biologiska mångfalden är viktigt för oss. Den föränderliga miljön i en grus- eller bergtäkt kan bidra till biologisk mångfald på ett mycket speciellt sätt, även när täktverksamheten pågår.

Många arter och miljöer utsätts idag för fara på grund av en växande befolkning som använder naturens resurser på ett ansvarslöst sätt. NCC:s täkter med ytor av sand, grus eller sten, erbjuder en attraktiv miljö för många arter som förflyttas när tät vegetation etableras. På dessa platser är jorden normalt näringsfattig och olika delar är ofta exceptionellt solbelysta eller skuggiga. Många blommande örter stortrivs i denna typ av miljöer.

Inom ett relativt litet verksamhetsområde som kontinuerligt störs, som ett stenbrott eller en grusgrop, är de naturliga miljöerna ofta mer varierade än i det orörda grannområdet. Detta gör våra täkter unika och skapar möjligheter att främja biologisk mångfald och gynna vissa arter både under pågående verksamhet och under återställandetiden.

NCC har utvecklat en gemensam nordisk metod för att identifiera och följa upp åtgärder för att upprätthålla och främja biologisk mångfald i grus- och bergtäkter. Vi kallar det NCC Kielo – vår levande täkt. (Länk)

Här kan du läsa mer om biologisk mångfald relaterad till våra täkter runt om i Norden.

Marie Berglund, Raw material & environment, NCC Industry
Marie Berglund

Råvaru- och hållbarhetschef, NCC Industry