A fly resting on human hands, with flowers in the background.

Främja biologisk mångfald

Idag är många livsmiljöer och arter hotade på grund av en växande mänsklig befolkning som använder naturresurser på ett oansvarigt sätt. Vi vet att vår verksamhet har ett direkt beroende av naturresurser och därmed en direkt påverkan på den biologiska mångfalden. Arbetet med biologisk mångfald är viktigt och vi inser att vi har möjligheter att göra skillnad.

Inom ett relativt litet verksamhetsområde som kontinuerligt störs, som ett stenbrott eller en grusgrop, är de naturliga miljöerna ofta mer varierade än i det orörda grannområdet. Detta gör våra täkter unika och skapar möjligheter att främja biologisk mångfald och gynna vissa arter både under pågående verksamhet och under återställandetiden.

Syftar till att bidra till ökad biologisk mångfald

Vår ambition är att säkerställa biologisk mångfald i de områden där vi är verksamma – under applicering, drift och del av rehabiliteringen. Det är en del av vår licens att bedriva verksamhet!

Vårt mål är att bidra till att senast 2030 öka den biologiska mångfalden i grustag och täkter där vi är verksamma. För att nå målet kommer vi att vidta åtgärder för att öka vår kunskap och ytterligare införliva arbetet med biologisk mångfald i våra affärsprocesser och vårt sätt att arbeta.

Vi granskar vår verksamhet med hjälp av hänsynshierarkin, som är ett allmänt använt verktyg för att begränsa negativa effekter på den biologiska mångfalden. Det inkluderar förebyggande åtgärder för att undvika och minimera effekter, och avhjälpande åtgärder för att rehabilitera biologisk mångfald och slutligen för att kompensera påverkan genom att skapa värden för biologisk mångfald. 

Vårt arbetssätt

Vi är verksamma i många täkter i hela Norden. All vår verksamhet bygger på tillstånd, vilket omfattar en omfattande granskning av den avsedda verksamheten och inkluderar bland annat en miljökonsekvensbeskrivning (MKB). Vissa aktiviteter som vi gör på våra anläggningar för att öka den biologiska mångfalden är direkt kopplade till och reglerade i våra tillstånd och i andra lagkrav. Andra aktiviteter har identifierats i planeringen, under verksamheten eller vid tidpunkten för rehabilitering. 

Vi har utvecklat en metod, NCC Kielo, för att implementera och följa upp lösningar för att bibehålla och främja biologisk mångfald i stenbrott och grustag. Det är en handlingsplan med flera åtgärder som vi följer över tid. Du kan läsa mer om NCC Kielo och våra utvalda platser här.

På många av våra anläggningar eller i relation till vår verksamhet finns enskilda fall som syftar till att förbättra den biologiska mångfalden. Dessa exempel skapar bra miljöer för bland annat fåglar, insekter eller blommor och arbete. Nedan kan du läsa om några fall av biologisk mångfald relaterade till våra webbplatser i hela Norden.