A fly resting on human hands, with flowers in the background.

Främja biologisk mångfald

Att förbättra och främja den biologiska mångfalden är viktigt för oss. Den föränderliga miljön i en grus- eller bergtäkt kan bidra till biologisk mångfald på ett mycket speciellt sätt, även när täktverksamheten pågår.

Många arter och miljöer utsätts idag för fara på grund av en växande befolkning som använder naturens resurser på ett ansvarslöst sätt. NCC:s täkter med ytor av sand, grus eller sten, erbjuder en attraktiv miljö för många arter som förflyttas när tät vegetation etableras. På dessa platser är jorden normalt näringsfattig och olika delar är ofta exceptionellt solbelysta eller skuggiga. Många blommande örter stortrivs i denna typ av miljöer.

Inom ett relativt litet verksamhetsområde som kontinuerligt störs, som ett stenbrott eller en grusgrop, är de naturliga miljöerna ofta mer varierade än i det orörda grannområdet. Detta gör våra täkter unika och skapar möjligheter att främja biologisk mångfald och gynna vissa arter både under pågående verksamhet och under återställandetiden.

NCC har utvecklat en gemensam nordisk metod för att identifiera och följa upp åtgärder för att upprätthålla och främja biologisk mångfald i grus- och bergtäkter. Vi kallar det NCC Kielo – vår levande täkt. (Länk)

Här kan du läsa mer om biologisk mångfald relaterad till våra täkter runt om i Norden.

Cinna001_04_Jere Nieminen-KASITELTY_web
Cinna latfolio i Myllypuro, Nokia, Finland

Målet i området är att återställa populationen av högväxande sötgräs som tidigare fanns där. Cinna latifolia, Sötgräs eller Luktven på svenska, ingår i Europarådets lista över skyddade och hotade arter. Täktområdet utgör ett naturligt stenigt område där Cinna latifolia inte längre existerar. Sanering i området görs genom att markens ”fröbank” öppnas och naturliga förutsättningar för för Cinna latifolia återskapas. Detta kan åstadkommas genom att konkurrerande gräs plockas bort.

Läs mer på finska på NCC:fi
Kimalainen_TainaPiiroinen_rajattu
Pollinator och äng i Esbo, Finland

I Esbo har NCC under 2019 tillsammans med andra operatörer byggt en pollinator och en äng till Ekomos moderna avfallsåtervinningsområde. Området ligger precis i anslutning till NCC:s täkt. Förutom etablering av ängsblommor och häckningsplatser testas spridning av stenaska med målet att hämma tillväxten av invasiva arter samtidigt som det ger en bra grogrund för ängsblommor. Som experiment användes stenaska i tre olika zoner där man lagt ut askan i olika tjocka lager från 10 till 30 cm. Ett stort antal olika gula, vita, röda och blå ängsblommor planterades. För pollinatorer finns nu också många stammar med borrade hål och även flera häckningsplatser på ängen.

Läs mer på finska på NCC.fi
Marie Berglund, Raw material & environment, NCC Industry
Marie Berglund

Råvaru- och hållbarhetschef, NCC Industry