NCC Kielo – vårt sätt att öka den biologiska mångfalden

Byggnader, anläggningar och infrastruktur skapar uppmärksamhet och stolthet. Men hur är det med de täkter där vi hämtar vårt berg- och grusmaterial? Även täkterna kan vi vara stolta över. Vi presenterar NCC Kielo®– vår levande täkt.

De grus- och bergtäkter där vi utvinner stenmaterial är intensiva och tuffa miljöer. Våra täkter med exponerade ytor av sand, grus eller sten skapar en attraktiv miljö för många arter som trängs undan, och ibland hotas, när tät vegetation etableras. De här relativt ovanliga arterna hittar ofta en fristad hos oss.

Vi vill uppnå balans mellan den intensiva produktionen och naturens harmoni – växter, träd, insekter, fåglar och alla de småkryp vi inte ens kan se.

NCC Kielo – vår levande täkt – är ett koncept som bygger på ambitionen att långsiktigt utveckla såväl vår produktexpertis som vårt kunnande om naturvård.

Vi tror att företag i vår bransch – som nyttjar naturresurser – måste vara föregångare och fatta ansvarsfulla beslut i frågor som rör naturen. Därför betraktar vi verksamheten i relation till omgivningen och den biologiska mångfalden.

NCC Kielo är en vision – och en uppsättning praktiska verktyg

NCC Kielo innefattar filosofin, policyerna och åtgärderna som främjar biologisk mångfald. Vi har identifierat ett antal kriterier för att strukturera vårt arbete inom biologisk mångfald, där vi fokuserar på undersökning, mål, åtgärder, uppföljning och resultat. Vid behov reviderar och anpassar vi planerna. När det är dags att utvärdera beräknar vi kostnader, potentiella besparingar och intäkter och sammanställer det biologiska resultatet för täkten.

Några av våra täkter uppfyller redan de krav som ställs på NCC Kielo-täkter. I och med detta tillhandahåller vi nu kompetens inom biologisk mångfald i Sverige, Norge, Danmark och Finland.

NCC Kielo är mer än en lista med åtgärder inom biologisk mångfald – det är ett system

Det unika med NCC Kielo är helhetssynen. Vi stöder, utvecklar och stärker den biologiska mångfalden, både under produktionsfasen och senare, i samband med efterbehandling. Åtgärderna liknar ett kvalitetssystem eftersom varje grus- eller bergtäkt är unik och behöver utvärderas utifrån sina egna förutsättningar.

NCC Kielo ger vår personal vägledning att fatta de smartaste besluten

NCC Kielo-konceptet är utformat för att uppfylla de förväntningar som ställs av både våra kunder och den omgivning vi verkar i – kommuner och lokalbefolkning, markägare och samhället i stort.

Richard Lindsköld

Raw Material Supply Coordinator, Department North/Blasting, NCC Industry

Carin Calvert

Raw Material Supply Coordinator, Department Middle, NCC Industry

Katarina van Berlekom

Raw Material Supply Coordinator, Department South, NCC Industry

Sellebjerg-täkten i Danmark

När vi förstod att den ovanliga sovmusen fanns i området kring Sellebjerg-täkten satte vi igång med att försöka skapa bästa möjliga miljö för musen. Sovmusen är ett av Danmarks mest utrotningshotade däggdjur och finns idag endast på ett fåtal platser i landet. Den är därför rödlistad i Danmark, vilket betyder att den riskerar att försvinna. I samarbete med Hvidkilde Gods ägnade vi två år åt att optimera skogsområdena kring täkten innan utvinnandet av råmaterial kunde påbörjas 2009. Exempelvis har 250 bon satts ut som är specialdesignade för sovmusen, och vi har sett till att det finns kaprifol, lärkträd, hassel, björnbär och nypon i området.

Kontakt:

  • Christian Hans Abildtrup, geologichef, NCC Stone Material, Denmark
    mail: CAB@ncc.dk

Pederseje-täkten i Danmark

2003 började NCC och Guldborgsund kommun arbeta målmedvetet för att öka den biologiska mångfalden i ett nytt område i Pederseje grustäkt. Det nya området bestod huvudsakligen av odlad mark, och NCC hade observerat olika arter av flora och fauna från de utgrävda områdena i den befintliga täkten, vilket gav goda indikatorer om hur det nya området kunde utvecklas. Idag består området av en varierad natur och fungerar som en oas för många hotade djur och växter. Sjöarna innehåller många spännande vattenväxter och paddor och täkten har blivit hem för flera intressanta fåglar.

Mer information på danska finns här

Kontakt:

  • Nanna Swane Lund, geologichef, NCC Stone Material, Denmark, NLU@ncc.dk

Siem-täkten i Danmark

Siem-täkten i Danmark, som öppnade 2006, saknade biologisk mångfald från början. Det var en monokultur av planterad gran. Målet var att öka mångfalden genom att plantera lövträd som lärk, tall och ek och skapa flera små våtmarker, dammar och öppna områden med gräsmark. När man följde upp 2017 hade femton hektar rehabiliterats medan produktionen pågick. Den biologiska mångfalden i området ökade.

Mer information på danska finns här.

Kontakt:

  • Christian Hans Abildtrup, geologichef, NCC Stone Material, Denmark, CAB@ncc.dk

Sofiedal-täkten i Sverige

Sofiedal-täkten är belägen 15 km från Karlstad och öppnade 2018. Täkten omfattar cirka 33 hektar och omgivningen består mest av skog. Till skillnad från andra Kielomärkta NCC-täkter har det biologiska mångfaldsperspektivet funnits med från början.
En antal åtgärder för att öka den biologiska i Sofiedal har tagits fram. Arbetet har nyligen påbörjats och kommer att utvecklas. Vissa arter som förväntas påverkas är bin, humlor och myror. I framtiden kommer en konstgjord sjö att etableras.

Läs mer om Sofiedal här.

Kontakt:

Gökhem-täkten i Sverige

Gökhem är en bergtäkt belägen väster om Falköping, en medelstor täkt som NCC driver sedan fem år. Täkten förser Falköping med omnejd med sten som kan användas i olika syften, som det brukar vara. En vanlig bergtäkt. Det unika med Gökhem är att den är skapad så att den utgör en perfekt miljö för den rödlistade fjärilen blåvinge. Arten trivs på tunt jordbeklätt berg med begränsad förbuskning, ytor som tenderar att försvinna då torrängar och grusgropar igenplanteras i stor utsträckning. Utöver blåvingen är backsvalan en art som gjort sig hemmastadd i täkten. En annan är drillsnäppan. Den lilla örten getväppling har också visat sig trivas alldeles utomordentligt i täkten.

Kontakt:

Ohkola-täkten i Finland

Ohkola-täkten har funnits sedan 1960-talet. Ohkola påbörjade sin Kielo-resa 2012. Det steniga området fylldes delvis med okontaminerad jord. Området på fyra hektar har många olika typer av miljöer som steniga områden, våtmarker och ängar och har utvecklats i samarbete med lokala naturorganisationer. Fröblandningar av växter planterades och nu finns det en bra fröbank. En kartläggning av fjärilsbeståndet har gjorts och det är nu ett levande område för många djur. Det finns honungsproduktion och det kommer snart att finnas ett fågelskådningstorn i området. Den biologiska mångfalden fortsätter att öka med nya djur och växter.

Mer information på finska här.

Kontakt:

Pornainen-täkten i Finland

I Pornainen-täkten är Kielo-arbetet inriktat på att förbättra levnadsförhållandena för en fjärilsart som kallas boknätfjäril. Sådana fjärilslarver har hittats i täktområdet. Botnätfjärilen omfattas av ett EU-skyddsprogram. Den har försvunnit på många platser i Europa där den tidigare förekommit men i Finland lever arten fortfarande. Fjärilslarven trivs i utkanterna av täkten på den soliga gränsen mellan öppet och beväxt område. Dess viktigaste föda är så kallad ängskovall (en ettårig ört). I NCC Kielo-området i Pornainen pågår utveckling för att göra platsen än mer tilltalande för botnätfjärilen med ängskovall.

Kontakt:

Hedrum-täkten i Norge

Hedrumtäkten i Norge är känd för sin speciella blå Larvikit som är Norges nationalbergart. Stentäkten har varit NCC:s i över 20 år och det är en välskött täkt med stort fokus på miljö och bra produkter. Hedrumtäkten producerar bland annat NCC Machinsand, ett miljövänligt alternativ till naturlig sand. Området kring stenbrottet har certifierats som en plats med biologisk mångfald och arbetet fortsätter med att förbättra både områden med våtmark och med träd.

Mer information på norska här.

Kontakt:

Morten Solli, OD Manager, NCC Industry Norge
morten.solli@ncc.no

Helle grustäkt i Norge

Även om området kring vår täkt i Helle till stor del består av sand och grus gjordes goda fynd av både mossa och träd, förutom ett antal mesar, hackspettar och knölsvanar. Flera åtgärder har identifierats utifrån den inventering som gjordes 2020. Arbetet framöver är att bevara och underlätta den biologiska mångfalden samt att anpassa tillväxtzoner för träd, så att mindre växter och insekter får möjligheter att leva och etablera sig. Åtgärder kommer också att göras för att anpassa verksamheten så att Hussvalan (Delichon urbicum) som observerats på täkten inte störs under häckningen på våren.

Mer information på norska här.

Kontakt:

Morten Solli, OD Manager, NCC Industry Norge
morten.solli@ncc.no