NCC Kielo – vårt sätt att öka den biologiska mångfalden

Byggnader, anläggningar och infrastruktur skapar uppmärksamhet och stolthet. Men hur är det med de täkter där vi hämtar vårt berg- och grusmaterial? Även täkterna kan vi vara stolta över. Vi presenterar NCC Kielo®– vår levande täkt.

De grus- och bergtäkter där vi utvinner stenmaterial är intensiva och tuffa miljöer. Våra täkter med exponerade ytor av sand, grus eller sten skapar en attraktiv miljö för många arter som trängs undan, och ibland hotas, när tät vegetation etableras. De här relativt ovanliga arterna hittar ofta en fristad hos oss.

Vi vill uppnå balans mellan den intensiva produktionen och naturens harmoni – växter, träd, insekter, fåglar och alla de småkryp vi inte ens kan se.

NCC Kielo – vår levande täkt – är ett koncept som bygger på ambitionen att långsiktigt utveckla såväl vår produktexpertis som vårt kunnande om naturvård.

Vi tror att företag i vår bransch – som nyttjar naturresurser – måste vara föregångare och fatta ansvarsfulla beslut i frågor som rör naturen. Därför betraktar vi verksamheten i relation till omgivningen och den biologiska mångfalden.

NCC Kielo är en vision – och en uppsättning praktiska verktyg

NCC Kielo innefattar filosofin, policyerna och åtgärderna som främjar biologisk mångfald. Vi har identifierat ett antal kriterier för att strukturera vårt arbete inom biologisk mångfald, där vi fokuserar på undersökning, mål, åtgärder, uppföljning och resultat. Vid behov reviderar och anpassar vi planerna. När det är dags att utvärdera beräknar vi kostnader, potentiella besparingar och intäkter och sammanställer det biologiska resultatet för täkten.

Några av våra täkter uppfyller redan de krav som ställs på NCC Kielo-täkter. I och med detta tillhandahåller vi nu kompetens inom biologisk mångfald i Sverige, Norge, Danmark och Finland.

NCC Kielo är mer än en lista med åtgärder inom biologisk mångfald – det är ett system

Det unika med NCC Kielo är helhetssynen. Vi stöder, utvecklar och stärker den biologiska mångfalden, både under produktionsfasen och senare, i samband med efterbehandling. Åtgärderna liknar ett kvalitetssystem eftersom varje grus- eller bergtäkt är unik och behöver utvärderas utifrån sina egna förutsättningar.

NCC Kielo ger vår personal vägledning att fatta de smartaste besluten

NCC Kielo-konceptet är utformat för att uppfylla de förväntningar som ställs av både våra kunder och den omgivning vi verkar i – kommuner och lokalbefolkning, markägare och samhället i stort.

Kristine Ek

Head of Sustainability, NCC Industry