NCC Kielo – vårt sätt att öka den biologiska mångfalden

NCC Kielo-metoden är ett strukturerat arbete med anpassade åtgärder över tid. Vi har goda exempel på det från flera delar av vår verksamhet, som du kan läsa mer om längre ner på denna sida. Metoden, tillsammans med vår kompetens och erfarenhet, ligger till grund för kontinuerligt lärande, utveckling och implementering i våra grus- och stenbrott runt om i Norden.

Våra stenmaterialplatser, med sina exponerade ytor av sand, grus eller sten, erbjuder en attraktiv miljö för många arter som trängs undan när tät vegetation etablerar sig. Den föränderliga miljön i ett stenbrott eller ett grustag kan bidra till biologisk mångfald på ett mycket speciellt sätt, även under drift.

När NCC driver ett stenbrott eller ett grustag sker en miljöpåverkan. Vi bedömer och adresserar påverkan på biologisk mångfald på våra anläggningar, något som i stor utsträckning också ingår i våra tillstånd att bedriva verksamhet genom miljökonsekvensbeskrivning (MKB). Delar är integrerade i tillstånden, men vi har möjlighet att göra mer. Det gör vi både genom många enskilda fall på våra anläggningar runt om i Norden och genom ett mer strukturerat arbetssätt, NCC Kielo, där en kombination av aktiviteter för att öka den biologiska mångfalden sätts och följs upp över tid.

Vårt koncept NCC Kielo består av en uppsättning kriterier för att bedriva ett strukturerat biodiversitetsarbete där vi fokuserar på utredning, mål, åtgärder, uppföljning och resultat. Vid behov reviderar och anpassar vi planerna. För att bli ett NCC Kielo-stenbrott eller -grustag måste vissa kriterier uppfyllas och beskrivas i en NCC Kielo-plan:

 • Gör en undersökning av naturtyper och notera karaktäristiska arter i området
 • Beskriv ett övergripande mål för NCC Kielo-anläggningen
 • Beskriv åtgärder som bör vidtas i området för att skapa förbättrade förutsättningar för biologisk mångfald, såsom en mer varierad sammansättning av livsmiljöer och strukturer i området

Under drift behövs några andra åtgärder:

 • Följa upp utfallet minst vart tredje år i ett grustag och vart femte år i en bergtäkt
 • Revidera planen vid behov
 • Hantera alla invasiva arter för att utrota / minska dem
 • I samband med tillträdet sammanfattar vi det biologiska resultatet

NCC Kielo och arbetet med biologisk mångfald är relevant för våra grustag och täkter och vi väljer ut dem efter en utvärdering av förutsättningar och potential. Biologisk mångfald är vår agenda vid många stenbrott och grustag, men inte alla våra platser är lämpliga för att vara en NCC Kielo-plats - eftersom det kräver flera åtgärder och åtgärder för att bli en av våra Kielo-platser.

NCC Kielo startades först i Finland och har därefter vidareutvecklats till ett nordiskt koncept baserat på en uppsättning kriterier för att bedriva strukturerat arbete för biologisk mångfald på våra anläggningar.

Sellebjerg-täkten i Danmark

När vi förstod att den ovanliga sovmusen fanns i området kring Sellebjerg-täkten satte vi igång med att försöka skapa bästa möjliga miljö för musen. Sovmusen är ett av Danmarks mest utrotningshotade däggdjur och finns idag endast på ett fåtal platser i landet. Den är därför rödlistad i Danmark, vilket betyder att den riskerar att försvinna. I samarbete med Hvidkilde Gods ägnade vi två år åt att optimera skogsområdena kring täkten innan utvinnandet av råmaterial kunde påbörjas 2009. Exempelvis har 250 bon satts ut som är specialdesignade för sovmusen, och vi har sett till att det finns kaprifol, lärkträd, hassel, björnbär och nypon i området.

Kontakt:

 • Christian Hans Abildtrup, geologichef, NCC Stone Material, Denmark
  mail: CAB@ncc.dk

Pederseje-täkten i Danmark

2003 började NCC och Guldborgsund kommun arbeta målmedvetet för att öka den biologiska mångfalden i ett nytt område i Pederseje grustäkt. Det nya området bestod huvudsakligen av odlad mark, och NCC hade observerat olika arter av flora och fauna från de utgrävda områdena i den befintliga täkten, vilket gav goda indikatorer om hur det nya området kunde utvecklas. Idag består området av en varierad natur och fungerar som en oas för många hotade djur och växter. Sjöarna innehåller många spännande vattenväxter och paddor och täkten har blivit hem för flera intressanta fåglar.

Mer information på danska finns här

Kontakt:

 • Nanna Swane Lund, geologichef, NCC Stone Material, Denmark, NLU@ncc.dk

Siem-täkten i Danmark

Siem-täkten i Danmark, som öppnade 2006, saknade biologisk mångfald från början. Det var en monokultur av planterad gran. Målet var att öka mångfalden genom att plantera lövträd som lärk, tall och ek och skapa flera små våtmarker, dammar och öppna områden med gräsmark. När man följde upp 2017 hade femton hektar rehabiliterats medan produktionen pågick. Den biologiska mångfalden i området ökade.

Mer information på danska finns här.

Kontakt:

 • Christian Hans Abildtrup, geologichef, NCC Stone Material, Denmark, CAB@ncc.dk

Sofiedal-täkten i Sverige

Sofiedal-täkten är belägen 15 km från Karlstad och öppnade 2018. Täkten omfattar cirka 33 hektar och omgivningen består mest av skog. Till skillnad från andra Kielomärkta NCC-täkter har det biologiska mångfaldsperspektivet funnits med från början.
En antal åtgärder för att öka den biologiska i Sofiedal har tagits fram. Arbetet har nyligen påbörjats och kommer att utvecklas. Vissa arter som förväntas påverkas är bin, humlor och myror. I framtiden kommer en konstgjord sjö att etableras.

Läs mer om Sofiedal här.

Kontakt:

Gökhem-täkten i Sverige

Gökhem är en bergtäkt belägen väster om Falköping, en medelstor täkt som NCC driver sedan fem år. Täkten förser Falköping med omnejd med sten som kan användas i olika syften, som det brukar vara. En vanlig bergtäkt. Det unika med Gökhem är att den är skapad så att den utgör en perfekt miljö för den rödlistade fjärilen blåvinge. Arten trivs på tunt jordbeklätt berg med begränsad förbuskning, ytor som tenderar att försvinna då torrängar och grusgropar igenplanteras i stor utsträckning. Utöver blåvingen är backsvalan en art som gjort sig hemmastadd i täkten. En annan är drillsnäppan. Den lilla örten getväppling har också visat sig trivas alldeles utomordentligt i täkten.

Kontakt:

Ohkola-täkten i Finland

Ohkola-täkten har funnits sedan 1960-talet. Ohkola påbörjade sin Kielo-resa 2012. Det steniga området fylldes delvis med okontaminerad jord. Området på fyra hektar har många olika typer av miljöer som steniga områden, våtmarker och ängar och har utvecklats i samarbete med lokala naturorganisationer. Fröblandningar av växter planterades och nu finns det en bra fröbank. En kartläggning av fjärilsbeståndet har gjorts och det är nu ett levande område för många djur. Det finns honungsproduktion och det kommer snart att finnas ett fågelskådningstorn i området. Den biologiska mångfalden fortsätter att öka med nya djur och växter.

Mer information på finska här.

Kontakt:

Pornainen-täkten i Finland

I Pornainen-täkten är Kielo-arbetet inriktat på att förbättra levnadsförhållandena för en fjärilsart som kallas boknätfjäril. Sådana fjärilslarver har hittats i täktområdet. Botnätfjärilen omfattas av ett EU-skyddsprogram. Den har försvunnit på många platser i Europa där den tidigare förekommit men i Finland lever arten fortfarande. Fjärilslarven trivs i utkanterna av täkten på den soliga gränsen mellan öppet och beväxt område. Dess viktigaste föda är så kallad ängskovall (en ettårig ört). I NCC Kielo-området i Pornainen pågår utveckling för att göra platsen än mer tilltalande för botnätfjärilen med ängskovall.

Kontakt:

Hedrum-täkten i Norge

Hedrumtäkten i Norge är känd för sin speciella blå Larvikit som är Norges nationalbergart. Stentäkten har varit NCC:s i över 20 år och det är en välskött täkt med stort fokus på miljö och bra produkter. Hedrumtäkten producerar bland annat NCC Machinsand, ett miljövänligt alternativ till naturlig sand. Området kring stenbrottet har certifierats som en plats med biologisk mångfald och arbetet fortsätter med att förbättra både områden med våtmark och med träd.

Kontakt:

Morten Solli, OD Manager, NCC Industry Norge
morten.solli@ncc.no

Helle grustäkt i Norge

Även om området kring vår täkt i Helle till stor del består av sand och grus gjordes goda fynd av både mossa och träd, förutom ett antal mesar, hackspettar och knölsvanar. Flera åtgärder har identifierats utifrån den inventering som gjordes 2020. Arbetet framöver är att bevara och underlätta den biologiska mångfalden samt att anpassa tillväxtzoner för träd, så att mindre växter och insekter får möjligheter att leva och etablera sig. Åtgärder kommer också att göras för att anpassa verksamheten så att Hussvalan (Delichon urbicum) som observerats på täkten inte störs under häckningen på våren.

Mer information på norska här.

Kontakt:

Morten Solli, OD Manager, NCC Industry Norge
morten.solli@ncc.no